ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวเดือนสิงหาคม 2559

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ

·       ขอให้ครูประจำวิชาดำเนินการ ดังนี้

๑.      บันทึกคะแนนในโปรแกรม SGS ให้เสร็จภายใน วันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙

๒.      ส่ง ป.พ.๕ ภายในวันที่ ๑๕  ส.ค.๕๙ และดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี้

-          ครูประจำวิชาส่งที่หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ หรือ หัวหน้าสายชั้น

-          ครูประจำวิชาส่งที่กรรมการนิเทศ

-          กรรมการนิเทศส่งที่ประธานกรรมการนิเทศ

-          ประธานกรรมการนิเทศรวบรวมส่งที่ รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ

-          รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ รวบรวมนำเสนอ ผู้อำนวยการ

·       งานพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการนิเทศการสอน (ครู คศ.๓) อย่าลืมนิเทศการสอนเพื่อนครูและ

น้อง ๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนสอบปลายภาค (สอบปลายภาควันที่ ๑๙-๒๓ กันยายน  ๒๕๕๙)

ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

·       ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๗ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙ ณ สนามโรงเรียน คุณครูแต่งชุดปกติขาวหรือชุดข้าราชการ ครูจ้างและบุคลากร แต่งชุดสุภาพสีฟ้า นักเรียนแต่งชุดนักเรียนและเชิญชวนเขียนคำปฏิญาณการทำความดีที่ต้นไม้แห่งความดีด้วย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สดุดีแม่ดีเด่นและมอบทุนการศึกษาบนหอประชุม

·       นักเรียนชั้น ม.๒ และม.๕ ทุกคนใช้บัตรนักเรียนสแกนที่ซุ้มตามปกติ ขอให้พกบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วยทุกวัน

·       ขอแสดงความยินดีกับครูธัญญนุช  อุปนันท์ ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อดูแลคุณแม่ ที่โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา สพม.เขต ๑๒

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

๑.  แข่งขันแต่งกลอนสด ในงาน “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้เข้าแข่งขัน ๑. นายธนาธิป  สายจำปา ม.๖/๗ ๒. น.ส.ภคมน  ลิ้มสุวรรณ ม.๖/๕ ๓. น.ส.ญาดาวดี  ใจประสพ ม.๕/๑ ควบคุมโดย ครูศิริชัย  ญาณปัญญา

๒. เข้าร่วมอบรม การเขียนย่อความ  ณ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

๓. ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ครั้งที่ ๑๓  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคุณครูนริสรา  ปัญจ่าแก้วและคุณครูอรจิรา  วงศ์ศิริ ควบคุมระดับ ม.ต้น คุณครูจารุวรรณ  ยิ้มจันทร์และครูศิริชัย  ญาณปัญญา ควบคุมระดับ ม.ปลาย

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

& โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเกมจำลองกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ และบริหารทรัพยากรภายในองค์กรประจำปี 2559 "TNI Business Game Competition 2016 : FACTORY MANAGER" ในงานวัน TNI day ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ นายศรพระราม  ซู  นายจงกล  โตทรัพย์ นายอัชราวุฒิ ดุจดา และนายรพีภัทร  ทิพย์ปัญญาวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยมีครูทิพยาภรณ์  ทะปาละเป็นครูที่ปรึกษา

& โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้จัดการสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ในวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559 ให้กับนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5

& โครงการส่งเสริมความเลิศทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จะนำนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เข้าร่วมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยมีครูผู้ควบคุมดูแล จำนวน 8 คน ดังนี้ ครูธงชัย  สุเมธพิพัธน์,ครูสมชาย  ศิริวิสูตร,ครูนิโลบล  สระแก้ว,ครูปรารถนา  สืบค้า, ครูทิพยาภรณ์  ทะปาละ, ครูสิริญญา  นินนันท์, ครูวรรณิภา  ศรีนนท์ และครูยศวีร์  ล่องทอง

& โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จัดการสอบแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2559 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559ให้กับนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

&กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความประสงค์ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ “STEM RoboCup 2016” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน Thailand STEM Festival 2016 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จัดขึ้นโดยสสวท. ร่วมกับสะเต็มศึกษา ประเทศไทย ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้คือนายศรพระราม          ซู  นายยุทธนากร  ทิพย์ นางสาวปิยฉัตร  รัตนาวารินทร์ชัย  นายอัชราวุฒิ     ดุจดา  นายวชิรญาณ์    ตั้งศิริวิชัยกุลและนางสาววิภาดา        สร้อยทอง โดยมีครูทิพยาภรณ์  ทะปาละเป็นครูที่ปรึกษา

& กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเรือ POP POP ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 โดยผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3  จะได้รับคัดเลือกไปแข่งขันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2559

& กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี

2559 โดยมีกิจกรรมดังนี้

A.       กิจกรรมการแข่งขัน

กิจกรรม

ครูผู้รับผิดชอบ

ละครวิทยาศาสตร์

ครูสกุลนา,ครูพันศักดิ์

ร้อง เล่น เต้น Recycle

ครูจุฑาพร, ครูคณิน ,ครูสิริญญา,ครูวรรณิภา

โครงงานวิทยาศาสตร์

ครูสมชาย

เรือ POP POP

ครูนิโลบล ,ครูทิพยาภรณ์,ครูคณิน

จรวดขวดน้ำ

ครูเดชา,ครูสิริญญา

วาดภาพวิทยาศาสตร์

ครูยุทธศาสตร์

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

ครูธงชัย

Science show

ครูบรรเจิด, ครูปรารถนา, ครูสุคนธา

ร่มพยุงไข่

ครูพันศักดิ์ ,ครูอุมาลี

 

 

 

 

B.       กิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรม

ครูผู้รับผิดชอบ

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

ครูสุมาลี,ครูปรารถนา, ครูสุคนธา

กิจกรรมตรวจสุขภาพ และการผ่าตัด

ครูธงชัย และนักเรียนโครงการ Gifted

กิจกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ

ครูคณิน, ครูชุติมา, ครูอุมาลี

 

& กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงงาน ประจำปี 2559  ปรากฎว่าโครงงานของนักเรียนผ่านการคัดเลือก ซึ่งจะแข่งขันในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ เมืองทองธานี ดังนี้

1. โครงงานเครื่องปอกและหั่นผลไม้ 2 in1 โดย นางสาวณัฐกฤตตา  แฝงอาวุธ นางสาวสุกานดา
จงสกลธรรม และนางสาวจารุวรรณ  มาตย์นอก ครูที่ปรึกษา ครูสมชาย  ศิริวิสูตร

2. โครงงานปลาอิ่ม น้ำสะอาด โดย นางสาวปาณิสรา  คำสิงห์  นางสาวภัทราภรณ์ ธีระกุลพิศุทธิ์  และนางสาววรนัน  ขั้นทอง ครูที่ปรึกษา ครูสมชาย  ศิริวิสูตร และครูสิริญญา  นินนันท์

3. เครื่องคัดแยกตัวจิ้งหรีดกับมูลจิ้งหรีด โดย นางสาวกมลวรรณ  นาคยวน,นางสาวมณิภา  แฟ้มครองขอม และนางสาวฉัตรสุดา  บุญชนะ ครูที่ปรึกษา ครูสมชาย  ศิริวิสูตร

4. เครื่องยึดติดขอบโต๊ะ โดย นางสาวพรพรรณ  วันทะวงษ์  นางสาววิชุดา  ชายเกตุ และนายอนุสรณ์  ภักดีเจริญกุล ครูที่ปรึกษา ครูสมชาย  ศิริวิสูตร

5. เครื่องปอกส้มโอ นางสาวชมพูนุช  มั่นจันทร์ นางสาวอิสริยาพร  หมาตมัน  และนายพงศธร 
ยุบไธสง ครูที่ปรึกษา ครูสมชาย  ศิริวิสูตร

6. เครื่องจักรบ้าพลัง โดย นายพิชัยยุทธ  กลิ่นนิล  นายวรานันท์  ทองกัณฑ์  และนายศุภวิชญ์  ตันติวิกัยการ ครูที่ปรึกษา ครูสมชาย  ศิริวิสูตร

7. เอพิเดอร์มิสพัลเลอร์ โดย นายพิสุทธิ์  สุนทรกิตติ นายสุรเดช  พงษ์ประเสริฐ และนายอภิสิทธิ์  คำมี

ครูที่ปรึกษา ครูสมชาย  ศิริวิสูตร

8. การศึกษาบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์จากธรรมชาติ โดย นายธาราพล  บุญกล่อม นายธนพล ปวงนิยม และนางสาวดารินทร์  บางท่าไม้ ครูที่ปรึกษา ครูวรรณิภา  ศรีนนท์

9. เครื่องห่อผลไม้ โดย นางสาวชลธิชา  ทันทโชติ  นางสาวธัตชฏา  ชาโรรส และนางสาวภคมน 

ลิ้มสุวรรณ ครูที่ปรึกษา ครูสมชาย  ศิริวิสูตร และครูธงชัย  สุเมธพิพัธน์

10. การตรวจสอบสารบอแรกซ์จากธรรมชาติ โดย นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ขำ นางสาวเกตุสุดา 
บัวกันหา และนายภูรินทร์  ใสสะอาด ครูที่ปรึกษา ครูสุนธา  โต๊ะเตบ

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

·       ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ (ห้อง 422 และ 423)ระหว่างวันที่ 2–5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เวลา  10.30 น.

ประธานในพิธีทำพิธีเปิด การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียนห้อง 422

เวลา  11.00 น.

·       การแข่งขันทักษะ “อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น” ห้อง 423

·       การแข่งขันทักษะ “คณิตคิดเร็วมัธยมศึกษาตอนต้น” ห้อง 422

วันที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เวลา  11.00 น.

·       การแข่งขัน “A-Math มัธยมศึกษาตอนต้น” รอบคัดเลือก ห้อง 422, 423

·       ส่งผลงาน “คณิตศิลป์” ห้อง 421

เวลา  11.50 น.

·       การแข่งขันทักษะ “อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย” ห้อง 423

·       ส่งผลงาน “คณิตศิลป์” ห้อง 421

วันที่  4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เวลา  11.00 น.

การแข่งขัน “ 4 –Stars ” รอบคัดเลือก ห้อง 423

เวลา  11.50 น.

การแข่งขันทักษะ “คณิตคิดเร็วมัธยมศึกษาตอนปลาย” ห้อง 422

เวลา  14.30 น. -16.00น.

การแข่งขัน “A-Math มัธยมศึกษาตอนปลาย”  ห้อง 422,423

วันที่  5  สิงหาคม พ.ศ. 2559

เวลา  11.00 น.

·       การแข่งขัน “A-Math มัธยมศึกษาตอนต้น” รอบชิงชนะเลิศ ห้อง 422

·       การแข่งขัน “ 4 –Stars ” รอบชิงชนะเลิศ ห้อง 423

เวลา  11.50 น.

ปิดการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน

วันที่  16 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เวลา  08.00 น.

มอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่นักเรียนและคณะกรรมการดำเนินการ

 

ข่าวจาก

 

 

 

 

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

·       5 สิงหาคม 2559 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Quiz

·       23 สิงหาคม 2559 การแข่งขันร้องเพลงสากล Singing Contest

·       26 สิงหาคม 2559 การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ

·       ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ดังนี้

1)      การแข่งขัน Impromptu Speech
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายปณต  จันทร์ส่องแสง ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวพรลภัส  เกียกระจ่าง  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

2)      การแข่งขัน Story Telling
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงชยุดา  สุขสมยา       ได้รับรางวัลเหรียญทอง


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวญาดาวดี  ใจประสพ       ได้รับรางวัลเหรียญทอง

3)      การแข่งขัน Multi Skills Competition
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายอริยะ  โยวะผุย        ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายกฤต  กลัดเจริญ           ได้รับรางวัลเหรียญทอง

·       ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ Gifted ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนกลาง ชั้น ม.3/3 ที่ได้รับทุนไป

ศึกษาต่อ ณ มณทลกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 1 เดือน จำนวน 2 ทุน คือ

                        1.  นางสาวกนกวรรณ  บุญสิริพัฒนาเจริญ                2.นางสาวนววรรณ  พันทับ

     * ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ Gifted ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนกลาง ชั้น ม.5/2 ที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอาเจนติน่า จากโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน AFS เป็นระยะเวลา 10 เดือน จำนวน 1 ทุน คือ

นางสาวกนกวรรณ  นาควัชระ

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา

·       การแข่งขันกีฬา 126 ปี โรงเรียนวัดนวลนรดิศ    กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย รอบชิงชนะเลิศ ศ.ว. พบ รสท. กีฬา

วอลเล่ย์บอลหญิง ศ.ว. พบ นวลรัชฯ รอบชิงอันดับ 3 ในวันศุกร์ที่ 5  สิงหาคม  2559

·       กีฬาฟุตซอล รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศ.ว. พบ นนทรี รอบชิงอันดับ 3 กีฬาฟุตซอล รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศ.ว.

พบ มัธยมวัดหนองแขม รอบชิงอันดับ 3 รอบชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่ 5  สิงหาคม  2559

ข่าวจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

·       ครูวรรณิกา  อยู่สุข นำเนตรนารีจำนวน ๑๐ คน ไปร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนแลบุคลากร กรมสามัญ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๔-๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙

******************************

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode