ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวเดือนกันยายน 2559

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ

·       กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

-          ม.๑,๒,๓ สอบวันที่ ๒๐,๒๒ กันยายน  ๒๕๕๙

-          ม.๔,๕,๖ สอบวันที่ ๑๙,๒๑,๒๓  กันยายน  ๒๕๕๙

ข่าวจากกลุ่มบริหารงบประมาณ

* ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ตามจุดเน้น / ภารกิจของโรงเรียน และกำหนดเกณฑ์ที่หวังว่าจะทำให้บรรลุได้ในปีการศึกษานี้ รวมทั้งหมด 5 ด้าน 12 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้

*  การประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์โรงเรียน และจัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินโรงเรียน ปี 2560 ณ วังน้ำเขียวเลควิว จ.นครราชสีมา ในวันที่ 26-27 กันยายน 2559

ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

·       ขอแสดงมุทิตาคารวะคุณครูเกษียณอายุราชการทั้ง 5 ท่าน ลูกจ้างประจำ 2 ท่าน มา ณ โอกาสนี้ ซึ่ง

ทางกลุ่มบริหารจะจัดพิธีอำลงนักเรียนในวันศุกร์ที่ 16  กันยายน  2559 ณ สนามโรงเรียน

·       ขอขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาที่ได้ทำกิจกรรม ประชุมในชั้นเรียน “สานสัมพันธ์ เพื่อลูก” เมื่อวันที่ 3-4 

กันยายน ที่ผ่านมาด้วยดี ขอให้ส่งเล่มที่ห้วหน้าระดับ ภายในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน  2559

·       ในช่วงปิดเรียนหลังสอบเสร็จ หากนำเรียนจะติดต่อทางโรงเรียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ขอให้แต่งชุดนักเรียน

ที่ถูกต้องมาเท่านั้น

·       สภานักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยาได้เสนอโครงการ Healthy Market School (โรงเรียนแหล่ง

รวมสุขภาพดี) โดยได้รับการพิจารณาจาก YSSP (การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สู่สุขภาวะสำหรับเยาวชน) ให้ทุนโครงการ 20,000 บาท เพื่อดำเนินการในโรงเรียน โดยมีผู้รับผิดชอบคือ

                  1. นายวริทธิ์ธร  ผลพณิชรัศมี               2. นางสาวจุฑาทิพย์  เชนรัมภ์

3. นางสาวภาวินี  สกลนาวิน                4. นายพีระพล  ปานจิต

5. นายณัฐวุฒิ  สมทรง

โดยมีครูอนุรักษ์  ส่วนลม้ายและครูณัฐพร  แตงอ่อน เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ข่าวจากกลุ่มสาระ ฯ ภาษาไทย

·       แข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ครั้งที่ ๑๓  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม

บรมราชกุมารี ในวันที่ ๔ เดือน กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

          ๑. เด็กชายอริยะ           โยวะผุย          ชั้น ม.๓/๑

          ๒. เด็กชายขิตตฬา         สุวรรณมาโจ      ชั้น ม.๓/๒

          ๓. เด็กหญิงจีรนันท์        แสงทอง          ชั้น ม.๓/๔

ครูผู้ฝึกซ้อม  ระดับชั้น ม. ต้น

          ๑. นางสาวนริสรา         ปัญจ่าแก้ว 

          ๒. นางสาวอรจิรา         วงศ์ศิริ

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

          ๑. นางสาวชนิกานต์       เขียนอยู่          ชั้น ม.๖/๓

          ๒. นางสาวฉัตรสุดา       บุญชนะ          ชั้น ม.๖/๓

          ๓. นางสาวปาลิดา         ลิ้มเลิศวสุ         ชั้น ม.๔/๓

ครูผู้ฝึกซ้อมระดับชั้น ม.ปลาย

          ๑. นายศิริชัย   ญาณปัญญา

          ๒. นางสาวจารุวรรณ   ยิ้มจันทร์

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

* การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายในโรงเรียนศึกษานารีวิทยา “การแข่ง Singing contest” ระดับม.ต้นและ ม.ปลาย ในวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้อง 231 และ 232

* ภาษาจีน : นักเรียนจำนวน 21 คน เข้าร่วมแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ (ครั้งที่13) นานาชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิต กรุงเทพมหานคร โดยมีครูผู้ควบคุม ดังนี้

1. ครูอภิญญา    ใจงาม            2. Ms.ChenMeng Lu             3. Cao Ming Xin

ข่าวสารของกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

·       เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้

 เพลงคุณธรรม  รับสมัครทั้งม.ต้น และม.ปลาย ประเภท ทีมละ ๕ คน

 โครงงานคุณธรรม  รับสมัครทั้งม.ต้น และม.ปลาย ประเภท ทีมละ ๕ คน

 ภาพยนตร์สั้น  รับสมัครทั้งม.ต้น และม.ปลาย ประเภท ทีมละ ๕ คน

 ละครคุณธรรม  รับสมัครทั้งม.ต้นและม.ปลาย ประเภท ทีมละ ๑๕ – ๒๐ คน

 ละครประวัติศาสตร์  รับสมัครทั้งม.ต้นและม.ปลาย ประเภท ทีมละ ๑๕ – ๒๐  คน

 เล่านิทานคุณธรรม  รับสมัครทั้งม.ต้นและม.ปลาย ประเภท เดี่ยว/รายบุคคล

 มารยาทไทย  รับสมัครทั้งม.ต้นและม.ปลาย ประเภท ทีมละ ๒ คน

 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลอังกฤษ)  รับสมัครทั้งม.ต้นและม.ปลาย ประเภท ทีมละ ๑๐ คน

      เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. – ๑๖ ก.ย. ๕๙ สถานที่รับสมัคร หมวดสังคมศึกษา และห้องจริยธรรม ด่วนรับจำนวนมาก พลาดแล้วเสียใจ!!!

·       รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกระดับชั้น เข้าร่วม

แข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๙  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในการนี้ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับ มาวัดทักษะความรู้ก่อนไปแข่งขันจริง ได้ที่ ครูปวริศร์ วงศ์สุวรรณ (ห้องจริยธรรม) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ด่วนรับจำนวนจำกัด พลาดแล้วเสียใจ!!! โอกาสดีๆที่คุณชอบประวัติศาสตร์

ข่าวจากกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์

·       ผลการแข่งขัน 4-Star ม.ต้น ( ม.1-3 )

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1                           ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

รางวัลที่ 1 เด็กหญิงกฤติยา ชุมขวัญ         ม.1/1       รางวัลที่ 1    เด็กชายธนเกียรติ          น้อยเหนื่อย      ม.2/4

รางวัลที่ 2 เด็กชายอดิศร  แกล้วกล้า        ม.1/8       รางวัลที่ 2    เด็กชายปัณณฑัต ศรีอินทร์          ม.2/12รางวัลที่ 3 เด็กหญิงณัฐจริยา บริราชวังโส         ม.1/6       รางวัลที่ 3    เด็กชายอาทิตย์  ประทุมวัน        ม.2/5

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลที่ 1 เด็กหญิงบุญธิดา        ต่อดอก  ม.3/2           

รางวัลที่ 2 เด็กหญิงสุกฤษตา ธรรมประเสริฐ ม.3/4           

รางวัลที่ 3 เด็กชายวรพล  ยิ้มจันทร์         ม.3/4 

·       ผลการแข่งขัน A - Math ม.ต้น ( ม.1-3 )

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

รางวัลที่ 1 เด็กชายจิรภัทร  ปราชญ์กุลปกรณ์        ม.1/6             เด็กชายเพิ่มพูน  ศักดิ์ศรี            ม.1/6รางวัลที่ 2 เด็กชายโยธิน          เครือสิงห์                   ม.1/              เด็กชายต้นน้ำ   เขียวโสภณ       ม.1/1

รางวัลที่ 3 เด็กชายจักรธร สอวิเศษ                    ม.1/1             เด็กชายชลธี     ใจประสพ        ม.1/1  

รางวัลชมเชย เด็กหญิงพรรพษา  นามสว่าง           ม.1/7             เด็กหญิงชนัญญ  วรรณพัฒน์       ม.1/7  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

รางวัลที่ 1เด็กชายภัทรพล หวังอื่น                    ม.2/5             เด็กชายณัฐชนน  รักพินิจ           ม.2/5รางวัลที่ 2 เด็กหญิงบุณฑริกา กิตติธรานนท์                   ม.2/2             เด็กหญิงกนิษฐา  สุขประกอบ      ม.2/2

รางวัลที่ 3 เด็กชายพิเชษฐ์ ผาโท                       ม.2/5             เด็กหญิงธาวิน    ตาดวงษ์          ม.2/5  

รางวัลชมเชย เด็กหญิงสุชัญญา นิลยา                 ม.2/5             เด็กหญิงณัฐรดา  ป้องกันภัย        ม.2/5

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลที่ 1เด็กชายกษมา  เอกปรัชญากุล             ม.3/4             เด็กชายณัฐพล    บางเพียรดี        ม.3/4รางวัลที่ 2 เด็กชายณัฐพัฒน์ เชื่อมสุข               ม.3/1             เด็กชายชนาธิป   โรจน์ประเสริฐสุด  ม.3/1

รางวัลที่ 3 เด็กชายกัญจน์ วันแต่ง                     ม.3/4             เด็กชายกิตติพัฒน์  สาลีผล         ม.3/4รางวัลชมเชยเด็กหญิงนารีรัตน์          สิงห์สา           ม.3/5             เด็กหญิงพรนภา  บาตรสุวรรณ     ม.3/5

·       ผลการแข่งขัน A - Math ม.ปลาย

รางวัลที่ 1 นายยุทธนากร          ทิพย์เทียม        ม.5/1             นายศรพระราม            ซู        ม.5/1รางวัลที่ 2 นางสาวภาวดี           ดวงเสนาะ        ม.6/5             นางสาวจินดาพร       นุชสำอางค์ ม.6/5

รางวัลที่ 3 นางสาวพัชรพร         จันทร์แสงรัตน์    ม.4/7             นายธนาวุฒิ             ทองอินทร์ ม.4/7  

·       ผลการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.ต้น ( ม.1-3 )

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

รางวัลที่ 1 เด็กชายวงศกร แผ่งนามผ่อง               ม.1/1         รางวัลที่ 2 เด็กชายอดิศร     แกล้วกล้า ม.1/8รางวัลที่ 3เด็กหญิงพรวนัช นามบุตร           ม.1/9            

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

รางวัลที่ 1 เด็กหญิงชาลิสา  โอดสำโรง                ม.2/2         รางวัลที่ 2 เด็กหญิงชลธิชา กาละมูล  ม.2/4รางวัลที่ 3 เด็กหญิงธนพร      จิตรจำลอง                 ม.2/4  

                  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลที่ 1 เด็กหญิงณัฐนารี วรรณกูล                 ม.3/1         รางวัลที่ 2 เด็กหญิงปฐมาพร เลิศดีกรี ม.3/2  

รางวัลที่ 3 เด็กชายวรพล  ยิ้มจันทร์                   ม.3/4            

·       ผลการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.ปลาย ( ม.4-6 )

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

รางวัลที่ 1 นางสาวชลดา แซ่เฮ็ง            ม.4/2   รางวัลที่ 2  นายธีรภัทร   เชื่อนะรา        ม.5/6            

รางวัลที่ 3 นางสาวปณิฏิฐา กุลมัย           ม.4/5   นางสาวชุลีกร              ฉายระบิล        ม.4/8

·       ผลการแข่งขันคณิตศิลป์ ม.ปลาย ( ม.4-6 )

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

รางวัลที่ 1 นางสาวอารี   เพ็งพา            ม.4/5   รางวัลที่ 2 นางสาวพรนภา สุขประสาน     ม.4/5

·       ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น ( ม.1-3 )     

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ 1        เด็กหญิงสุจิรา              ขุนทอง           ม.1/1             ( 17 คะแนน )

ลำดับที่ 2        เด็กชายอรรถสิทธิ์         ปัญโญภาส       ม.1/1             ( 15 คะแนน )

ลำดับที่ 3        เด็กหญิงกฤติยา            ชุมขวัญ           ม.1/1             ( 12 คะแนน )

ลำดับที่ 3        เด็กชายกอบชัย            ชุ่มชื่น             ม.1/7             ( 12 คะแนน )

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ลำดับที่ 1        เด็กหญิงณัฏฐณิชา         ตักเตือน           ม.2/2             ( 12 คะแนน )

ลำดับที่ 2        เด็กชายวันชนะ            ทองสุข           ม.2/5             ( 11 คะแนน )

ลำดับที่ 2        เด็กชายพิเชษฐ์             ผาโท             ม.2/5             ( 11 คะแนน )

ลำดับที่ 3        เด็กหญิงลัดดา             โยธาภักดี         ม.2/7             ( 10 คะแนน )

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ลำดับที่ 1        เด็กชายกษมา              เอกปรัชญากุล    ม.3/4             ( 12 คะแนน )

ลำดับที่ 2        เด็กชายอริยะ              โยวะผุย           ม.3/1             ( 11 คะแนน )

ลำดับที่ 2        เด็กหญิงศุภณิชา ไชยประทุม                 ม.3/6             ( 11 คะแนน )

ลำดับที่ 3        เด็กหญิงภัฎษญา คูหา                        ม.3/1             ( 9 คะแนน )

·       ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ( ม.4-6 )

รางวัลที่ 1 นายสุรชาญ              เนตรจินดา      ม.6/1 

รางวัลที่ 2 นายจิรัฏฐ์                เพ็ชรศักดา      ม.6/1          

รางวัลที่ 2  นางสาวณัชชา           วิชิตนันทกุล    ม.5/3          

รางวัลที่ 3  นางสาวนันท์นภัส       อัครเรืองยศ     ม.6/3

·       ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนชายโปรแกรมวิทย์-คณิต ม.4-5 ที่สนใจเข้าร่วมชุมนุมนักรบ

คณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเตรียมทหารปีการศึกษา 2560 ติดต่อเข้าร่วมชุมนุมได้ที่ครูชวลิตร  จันทรเนตร รับแค่ 20 คนเท่านั้น ด่วนนะครับ

ข่าวจากกลุ่มสาระ ฯ วิทยาศาสตร์

·       โรงเรียนศึกษานารีวิทยา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี

ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม  2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สมาชิกประกอบด้วย

1.       นายรัฐมงคล  น้อยนวล

2.       นายอนุชิต  สุวรรณพิทักษ์

3.       นายนภัส  คล้ายนาค

โดยมีครูสมชาย  ศิริวิสูตร เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

1. กลุ่มสาระการงานฯ จัดเตรียมสถานที่ และอาหาร สำหรับงานประชุมผู้บริหาร สพม.1 ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษานารีวิทยา  วันที่ 14 กันยายน 2559

          2. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เลี้ยงส่ง ครูนฤมล สรัสสลักษณ์ เกษียณอายุราชการ

ณ บ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท จ. ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม  2559

คอมพิวเตอร์

1. อบรมครูผู้ช่วยที่รีสอร์ทภูเขางาม จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม  2559

                    - ครูพรพรรณ  พุกชาวนา                    - ครูประมวน  วรรณกุล

2. อบรม “การใช้งาน Google Mail” ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ระหว่างวันที่ 28– 29 กันยายน 2559 (วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ธุรกิจค้าปลีก

·       ครู พัชรีย์ เสรีพงศ์ อบรมครูแกนนำ CP ALL ณ บริษัท ปํญญาภิวัฒน์ ถ. แจ้งวัฒนะ

กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน  2559

งานห้องสมุด

·       กำหนดการยืมหนังสือ  วันที่ 16 กันยายน 2559 ให้เป็นการยืม – คืน หนังสือเป็นวันสุดท้าย

ข่าวจากกลุ่มสาระ ฯ สุขศึกษาพลศึกษา

·       ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุ 14 ปี รายการประดู่ใน invitation 2016 พร้อมถ้วยรางวัลจาก

ผู้อำนวยการสำนักการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ

·       ชนะเลิศการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอล รุ่น 18 ปี กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินโซนภาค

กลางและภาคใต้ตอนบน ที่ มรภ.เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พร้อมรับถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลและเงินรางวัล

50,000 บาท

·       ฟุตซอล รุ่น 16 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รับเหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตรจากกรม

พลศึกษาพร้อมได้สิทธิ์แข่งขันประเภท 16 ปี ก ในปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode