ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวเดือนพฤศจิกายน 59

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ

* กลุ่มบริหารวิชาการ จัดให้มีการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ โดยจะเริ่มเรียนในวันเสาร์ที่ ๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ข่าวจากกลุ่มบริหารงบประมาณ

* การจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ จะเปิดให้จ่ายผ่านระบบธนาคารตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยสามารถจ่ายผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

& กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ ในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศครั้งที่ ๗ ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

ผู้จัดทำ ๑. นายรัฐมงคล  น้อยนวล          ม.๖/๑

             ๒. นายอนุชิต  สุวรรณพิทักษ์       ม.๖/๕

             ๓. นายนภัส  คล้ายนาค  ชั้น      ม.๖/๕

ครูที่ปรึกษา ครูสมชาย  ศิริวิสูตร

& กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับ ม.ปลาย ชื่อผลงาน อควาบิน ซึ่งจัดโดยเทศบาลนนทบุรี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท

ผู้จัดทำ ๑. นายธนิษฐ์  อัญชลีชไมกร        ม.๖/๑

                    ๒. นางสาวมติมนต์  อรุณรัตน์ชั้น   ม.๖/๑

                    ๓. นางสาวชนกานต์  อรณรัตน์    ม.๖/๑

ครูที่ปรึกษา ครูสมชาย  ศิริวิสูตร

& โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้นำนักเรียนโครงการห้องเรียน STEM ไปร่วมงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล”ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีครูธงชัย สุเมธพิพัธน์, ครูยุทธศาสตร์  เกตุวิเศษกูล,ครูทิพยาภรณ์  ทะปาละ และ ครูวรรณิภา  ศรีนนท์ เป็นผู้ควบคุมดูแล

& โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ ในงานศิลปหัตถกรรมฯ ในวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ นายศรพระราม  ซู, นายจงกล  โตทรัพย์ฤดี, นายอัชราวุฒิ ดุจดา,นายยุทธนากร  ทิพย์เทียม,นายวชิรญาณ์ ตั้งศิริวิชัยกุล และนางสาวปิยฉัตร  รัตนวารินทร์ชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ โดยมีครูทิพยาภรณ์  ทะปาละและครูยศวีร์ ล่องทอง เป็นครูที่ปรึกษา

& กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนดังนี้

ลำดับ

รายการ

ผู้เข้าแข่งขัน

ผู้ฝึกสอน

.      ๑

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓

๑. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตันติภาสวศิน
๒. เด็กหญิงพนิดา        ธนาเรืองโรจน์
๓. เด็กหญิงภาคิณี       ซู

๑. นางสาวทิพยาภรณ์  ทะปาละ
๒. นางนิโลบล  สระแก้ว

 

๒.      ๒

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๔-ม.๖

๑. นางสาวณัชชา        วิชิตนันทกุล
๒. นายธนาบุญ           ไชยวัฒน์เจริญ
๓. นายพิสุทธื์             สุนทรกิตติ

๑. นางสาวปรารถนา  สืบค้า
๒. นางสาววรรณิภา   ศรีนนท์

 

๓.      ๓

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๑-ม.๓

๑. เด็กหญิงณัฐธิดา      วงษ์สุข
๒. เด็กหญิงณัฐมน       หงษ์งาม
๓. เด็กหญิงดารารัตน์   อินทกูล

๑. นางสาวอุมาลี  สุไชยชิต
๒. นางสาววรรณิภา  ศรีนนท์

 

๔.      ๔

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓

๑. เด็กชายภัทรกร       พูลศรี
๒. เด็กชายมงคลเชษฐ์  กระจ่างตา
๓. เด็กชายสิทธิพงษ์    แซ่เฉิน

๑. นางสาวสิริญญา  นินนันท์
 

๕.      ๕

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖

๑. นายณัฐพงศ์         ซื่อนาม
๒. นายวรานันทร์      ทองภัณฑ์
๓. นายอนุชิต           สุวรรณพิทักษ์

๑. นายสมชาย  ศิริวิสูตร
๒. นางสาวสิริญญา  นินนันท์

 

๖.      ๖

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑-ม.๓

๑. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรวงษ์
๒. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันทร์ละมูล
๓. เด็กชายจีรนันท์       แสงทอง

๑. นางสาวบรรเจิด  จุมทา
 

๗.      ๗

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๔-ม.๖

๑. นางสาวณัชชา        วิชิตนันทกุล
๒. นางสาวณัฐรัตน์      ทรัพย์อาภารัตน์
๓. นางสาวนงลักษณ์    แสงทอง

๑. นางสาวสกุลนา  สิงห์ขจร
๒. นายพันศักดิ์  สายแสงจันทร์

 

๘.      ๘

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓

๑. เด็กชายศรัณยู        จันทร์ทิพย์
๒. เด็กหญิงเพ็ญศิริ      บัวสุวรรณ

๑. นางนิโลบล  สระแก้ว
 

๙.      ๙

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๔-ม.๖

๑. นายพิชัยยุทธ         กลิ่นนิล
๒. นายศุภวิชญ์          ตันติวิกัยการ

๑. นายสมชาย  ศิริวิสูตร
๒. นางสาวทิพยาภรณ์  ทะปาละ

๑๐.  ๑๐

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.๑-ม.๓

๑. เด็กชายกษมา        เอกปรัชญากุล
๒. เด็กชายกัญจนื       วันแต่ง

๑. นายเดชา  เดชะคำภู
 

๑๑.  ๑๑

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.๑-ม.๓

๑. เด็กชายกิตติธัช      ทิพย์มงคล
๒. เด็กชายคัชตบดี      เอี่ยมสะอาด

 

๑. นายคณิน  ประสพสมบัติ
 

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.๑ ระหว่าง วันที่ ๑-๑๗ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ลำดับ

รายการ

ผู้เข้าแข่งขัน

ผู้ฝึกสอน

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓

๑. เด็กหญิงจินต์จุฑา  นาคผุค
 

๑. นางสาวปารีรัฐ  มุมศิลป์
 

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-ม.๖

๑. นางสาวดวงกมล  โพธิ์ไพร
 

๑. นางสุรีย์พร  ยาทองไชย
 

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.๑-ม.๓

๑. เด็กหญิงสุกุลยา  เกตุวรพันธ์
 

๑. นางสาวนริสรา  ปัญจ่าแก้ว
 

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.๔-ม.๖

๑. นางสาวณัฐกมล  ดำรงรุ่งเรืองกุล
 

๑. นางสาวภัทราภณ์  นุชถาวร
 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.๑-ม.๓

๑. เด็กหญิงอังควรรณ  ปรีชื่น
 

๑. นางสาวจารุวรรณ  ยิ้มจันทร์
 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.๔-ม.๖

๑. นางสาววันวลี  ปรีชื่น
 

๑. นางอรนุช  สมพงษ์
 

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑-ม.๓

๑. เด็กหญิงฐานมาศ  เพ็ชรผึ้ง
 

๑. นางสาวปวีณา  ยอดลี
 

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๔-ม.๖

๑. นางสาววลัยพรรณ  ไชยมาตร
 

๑. นางสาวลำเพย  เปี่ยมบางบอน
 

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.๑-ม.๓

๑. นางสาวนพมาศ  นครจินดา
๒. นางสาวพรปวีณ์  สุขกรณ์
๓. นางสาวสุธิตา  วันทอง

 

๑. นางสาวศิริพร  จาบไธสง
 

๑๐

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.๔-ม.๖

๑. นางสาวบุษบา  แก้วมา
๒. นางสาวผกามาศ  อ่อนดี
๓. นางสาวสิญานันท์  จีรพัฒน์อังกูร

 

๑. นางวัชรี  โชติวงศานันต์
 

๑๑

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.๑-ม.๓

๑. นายปณต  จันทร์ส่องแสง
๒. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  จันทมณี

 

๑. นางสาวอรจิรา  วงศ์ศิริ
 

๑๒

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.๔-ม.๖

๑. นายธนาธิป  สายจำปา
๒. นางสาวภคมน  ลิ้มสุวรรณ

 

๑. นายศิริชัย  ญาณปัญญา
 

 

 

 

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

* แนะนำคุณครูใหม่และคุณครูต่างชาติ ๖ ท่าน ดังนี้

๑. นางสาวสุภัทรา สองประสม สอนวิชาภาษาจีน   

๒. MISS KAYLEE ANNE WALKER สอนวิชาภาษาอังกฤษ

๓. MISS BRIDGET TERESE MULROONEY สอนวิชาภาษาอังกฤษ

๔. MISS BRITTANY ANN PIAZZI สอนวิชาวิทยาศาสตร์

๕. MR. PERRY MC CLUE WATKINS สอนวิชาคณิตศาสตร์  

๖. MISS KELLY LYNN CARPENTER สอนวิชาคณิตศาสตร์

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

< แนะนำคุณครูมาบรรจุใหม่ และยินดีต้อนรับสู่รั้วบ้านสังคมศึกษา..

                    คุณครูประภากร  นาทาม  ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โดยส่งเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

                    ๑. ประกวดมารยาทไทย ระดับม.ต้น และม.ปลาย

                    ๒. สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลอังกฤษ) ระดับม.ต้น และม.ปลาย

                    ๓. โครงงานคุณธรรม ระดับม.ปลาย

                    ๔. เพลงคุณธรรม ระดับม.ต้น และม.ปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๙ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา โดยได้ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๓ คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓ คน ซึ่งจะแข่งขันในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จัดสอบธรรมศึกษา (ชั้นตรี,ชั้นโท และชั้นเอก) ประจำปี ๒๕๕๙ มีนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น และม.ปลาย เข้าร่วมสอบ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้ฤกษ์งามยามดี ย้ายอาคารหลังเก่า ไปอยู่อาคารหลังใหม่ (อาคาร ๕) พร้อมทั้งทำบุญเลี้ยงพระ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา

* กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เอสแบค นนทบุรี ฟุตซอลคัพ รุ่นอายุ ๑๓,๑๕,๑๘ ปี เริ่ม ๒๒ พ.ย.๕๙

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ศิลปะ

          * กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

          กลุ่มทัศนศิลป์ แข่งขันในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดบวรมงคล มีรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

ประเภทศิลป์สร้างสรรค์   ม.๑ – ม.๓      ด.ญ. รุ่งรวี        ทองโพธิ์ศรี   ม. ๒/๑๒
ประเภทศิลป์สร้างสรรค์   ม.๔ – ม.๖      น.ส. พรพรหม    พุฒิธนบุญญา    ม.๔/๒
ประเภทวาดภาพระบายสี ม.๑ – ม.๓      ด.ช. อัครา        ผกากอง          ม. ๓/๕
ประเภทวาดภาพระบายสี ม.๔ – ม.๖      น.ส. ปาณิสรา    คำสิงห์            ม. ๖/๑
ประเภทเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑ – ม.๓  ด.ญ. เกตุมณี     ทรัพย์คงเจริญ ม. ๓/๕
ประเภทเขียนภาพไทยประเพณี ม.๔ – ม.๖  น.ส. ชลธิญา     เขม้นกิจ      ม. ๖/๔
ประเภทจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๑ – ม.๓  ด.ญ. เจนจิรา    เพ็ญศรี         ม. ๒/๖
ประเภทจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๔ – ม.๖ น.ส. สลิลทิพย์    ยะฮาด       ม.๖/ประเภทวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.๑ – ม.๓  ด.ช. สิทธิชัย  เบ็ญจาธิกุล ๒/ประเภทวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.๔ – ม.๖  น.ส. วรารัตน์ ศรีนัดรา   ม. ๖/๔

          กลุ่มดนตรีไทย แข่งขันในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง มีรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

 ประเภทเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๑ – ม.๓     ด.ช. ลิปปกร      เพ็งเจริญ     ม. ๓/๔
 ประเภทเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๔ – ม.๖  น.ส. ณัฐกาญ     พัชรกิจไพบูลย์   ม. ๕/๓

 

**************************************

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode