ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวรายเดือนธันวาคม 2559

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ

·       กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

-          ม.๑-๓ สอบวันที่ ๒๗,๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙

-          ม.๔-๖ สอบวันที่ ๒๖,๒๘,๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๙

·       โครงการติว O – Net ม.๓ ระหว่างวันที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๕๙ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ข่าวจากกลุ่มสาระฯภาษาไทย

·       เข้าร่วมแข่งขันคัดลายมือ เนื่องใน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ณ วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม ในวันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

๑. เด็กหญิงณัฐธิดา             วงษ์สุข  ม. ๓/๔

๒. เด็กหญิงศศิมา               โฉมสุขา ม. ๒/๔

๓. เด็กหญิงจินต์จุฑา           นาคผุด  ม. ๒/๑

ครูผู้ฝึกซ้อม  ๑. ครูอรจิรา   วงศ์ศิริ          ๒. ครูศิริชัย  ญาณปัญญา

·       . การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.๑-ม.๓ณ โรงเรียนนายายอาม

พิทยาคม ในวันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

๑. นายปณต  จันทร์ส่องแสง  ม. ๒/๑ ๒. เด็กหญิงปิยมาภรณ์     จันทมณี ม. ๒/๔

ครูผู้ฝึกซ้อม ๑. นางสาวอรจิรา     วงศ์ศิริ            ๒. นางสาวปวีณา          ยอดลี

ข่าวจากกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

·       กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน โครงการแข่งขันภาษาจีนRMUTR CHINESE CUP ครั้งที่3

ณ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559

การแข่งขันตอบคำถามภาษาจีน

1. น.ส.วิภารัตน์ พรหมจันทร์ ม.5/2 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท2.น.ส.ภากานต์ ภิรมย์โสภา   ม.5/2 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

          การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์จีน

1.น.ส.ยิ้มวิไล พันธ์ภูงา  ม.5/8 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม

การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน

1.น.ส.วลัยพรรณ ไชยมาตร ม.5/8  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม

การแข่งขันเปิดพจนานุกรมจีน

1.น.ส.จันทร์จิรา หาญณรงค์ ม.5/8 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม

การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน

1. น.ส.มณีฉาย ทองศาสาร ม.6/2  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม

* กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559

 

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับชั้น ม.1-3

1. ด.ญ.ชยุดา สุขสมยา ม.2/3 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับชั้น ม.4-6

1. น.ส.รัตนาวดี ดอนไพรเพ็ชร ม.5/8 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง

การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนระดับชั้นม.1-3

1. ด.ช.เจ้ากรม เกรียงไกรวัฒน ม.2/3 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1

การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนระดับชั้นม.4-6

1. น.ส.สุธิดา สุพรรณ์ ม.5/2 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2

* กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4, 1/5, 2/3, 2/4 ทำกิจกรรม “English Camp” ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง ในวันที่ 1-3 ธันวาคม 2559

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ จะนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3, 4/4, 5/2, 6/2 ทำกิจกรรม “English Camp” ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง ในวันที่ 5-7 มกราคม 2560

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

&โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จัดกิจกรรม STEM-SNWS Camp ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2559 ณ นางพญาฮิลล์ รีสอร์ท

& โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จัดกิจกรรม Sci – MathsJunior Camp V ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2559 ณ โกลด์เด้นท์โกลด์ รีสอร์ทแอนด์สปา

& โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จัดกิจกรรม Sci – Maths Senior Camp V ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2560

&กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Science – Math – Social 59 ณ พะเนินทุ่ง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 14 – 16 มกราคม 2560

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

● กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้น 

    มัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขันเพชรยอดมงกุฎประวัติศาสตร์ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา มีนักเรียนผ่านเข้ารอบ ๑ คน คือ

        “นายธนาธิป  สายจำปา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๗ ผ่านรอบเจียระไนเพชรยอด”

● กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ณ วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ เนื่องในวันสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

● กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้มอบเกียรติบัตรนักเรียนทุกระดับชั้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ 

    และประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทางกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลทุกท่าน

● กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  จะจัดกิจกรรมขายของมือสองเพื่อพี่น้อง ศ.ว. มีนักเรียนนำของมาขายมากมาย

    ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เชิญชวนนักเรียน และคุณครู บุคลากร นำของมาจำหน่ายได้

 

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

·       ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี

การศึกษา ๒๕๕๙ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.๑  ระหว่าง วันที่ ๒-๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

คอมพิวเตอร์

- การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3รางวัลเหรียญทองแดง

                   นักเรียน                                       ครูผู้ฝึกสอน

1. เด็กชายภัทรพล  หวังอีน                            1. นายณรงค์  มาลี
2. เด็กชายวุฒิชัย  ภูบุญทอง                           2. นางสาวศศิประภา  พรหมด้วง

- การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงิน

นักเรียน                                       ครูผู้ฝึกสอน

1. เด็กชายกษมา  เอกปรัชญากุล                      1. นายดนัย  วินิจ
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  สาลีผล                         2. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว

- การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน

                  นักเรียน                                       ครูผู้ฝึกสอน

1. นายวทัญญู  จรไชย                                 1. นายณรงค์  มาลี
2. นายอัธพล  หนูวรรณะ                              2. นายจวบ  สัตย์บุรุษ                      

- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
                   นักเรียน                                       ครูผู้ฝึกสอน

          1. เด็กชายศิลา  เกิดหิรัญ                    1. นายประมวน  วรรณกุล
          2. เด็กชายเขมทัต  กงทอง                             2. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว

- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน
                    นักเรียน                                       ครูผู้ฝึกสอน

          1. นายธีรภัทร   พวงกิจ                               1. นายประมวน  วรรณกุล
          2. นายอัมรินทร์  ทองเขียว                            2. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว

- การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3รางวัลเหรียญเงิน

                   นักเรียน                                       ครูผู้ฝึกสอน

          1. เด็กหญิงอภิญญา  บาลวิมล                         1. นางพรพรรณ  พุกชาวนา
          2. เด็กหญิงอุรัสยา  ลิขิตวัฒนโสภณ                   . นางสาวศรีวรรณ  รอดทอง

- การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3  รางวัลเข้าร่วม
                   นักเรียน                                       ครูผู้ฝึกสอน

1. เด็กชายณัฐชนน  รักพินิจ                           1. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
2. เด็กชายวันชนะ  ทองสุข                            2. นางสาวศศิประภา  พรหมด้วง

- การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3รางวัลเหรียญเงิน
                   นักเรียน                                       ครูผู้ฝึกสอน

1. เด็กชายณัฎฐชัย  วังระหา                          1. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศิลา                              2. นางสาวศศิประภา  พรหมด้วง

- การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
                   นักเรียน                                       ครูผู้ฝึกสอน

          1. นางสาวสิริวลัย  ใบทอง                             1. นางสาวศรีวรรณ  รอดทอง
          2. นางสาวสุภาพร  ชาวสวน                          2. นางพรพรรณ  พุกชาวนา

- การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒

                   นักเรียน                                       ครูผู้ฝึกสอน

          1. นางสาวนันท์นภัส  ฮุงหวน                         1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
          2. นางสาวศรัณยา  ออกลกิจ                          2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง

- การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 รางวัลเข้าร่วม

                    นักเรียน                                       ครูผู้ฝึกสอน

          1. นางสาวดลยพร  วิวัฒน์                             1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
          2. นายธนิษฐ์  อัญชลีชไมกร                           2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง

- การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
                   นักเรียน                                       ครูผู้ฝึกสอน

          1. นางสาววรรษมน  พานทอง                         1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
          2. นางสาวศรัณยา  ออกลกิจ                          2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
          3. นางสาวอิสริยาพร  มหาตมัน

- การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑

                   นักเรียน                                       ครูผู้ฝึกสอน

1. นางสาวญาดาวดี  ใจประสพ                       1. นายณรงค์  มาลี
          2. นางสาวนงลักษณ์  แสงทอง                        2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง

การงานอาชีพ

- การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง

                    นักเรียน                                       ครูผู้ฝึกสอน

          1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สกุลเดช                         1. นางสาวปราณิศา  พูลลมัย
          2. เด็กหญิงวรรณษา  สิมาชัย                          2. นางสาวกรกนก  เจนชัย
          3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิศเพ็ง

- การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง
                    นักเรียน                                       ครูผู้ฝึกสอน

          1. นางสาวฉัตรญาดา  ไทยโกสม                      1. นางสาวปราณิศา  พูลลมัย
          2. นางสาวทัญญา  นพคุณ                             2. นางสาวศศิวิมล  เรืองไท
          3. นางสาวรวีวรรณ  นิลอร่าม
- การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
                   นักเรียน                                       ครูผู้ฝึกสอน

          1. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  น้อยเหนื่อย                     1. นางสาวพรปรีณัน  สมภักดี
          2. เด็กชายอนุพงษ์  สีหะวงษ์                             2. นางสาวนงค์เยาว์  มีศรี
          3. เด็กหญิงอรอุมา  อินทรานุสรณ์

- การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒

                   นักเรียน                                       ครูผู้ฝึกสอน

          1. เด็กหญิงจิณณา  ประทอง                          1. นางสาวพัชรีย์  เสวีพงศ์
          2. เด็กชายวงศ์วรัณ  นาคพานิช
          3. เด็กหญิงวรินทร  พรหมมินทร์

- การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒

                   นักเรียน                                       ครูผู้ฝึกสอน

          1. นางสาวกันต์เกตุขวัญ  เพชรรัตน์                   1. นางสาวพัชรีย์  เสวีพงศ์
          2. นางสาวชนิกานต์  สาธุ
          3. นางสาวพรทิพย์  มีปิ่น

- การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง

          นักเรียน                                                ครูผู้ฝึกสอน

          1. เด็กชายนพวุฒิ  อิศรางกูล ณ อยุธยา              1. นางสาวอังคณา  สุทธิโพธิ์
          2. เด็กชายศรายุธ  พลาหาญ
          3. เด็กชายอภิชาติ  บุญศรีสุข
 - การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง

                   นักเรียน                                                     ครูผู้ฝึกสอน

          1. นางสาวณัฐกานต์  กองปัญญา                      1. นางสุพร  สุขสโมสร
          2. นางสาวปริมประภา  ศรีอรุณ                          2. นางสาวมาริสสา  เต็มใจ
          3. นางสาวสิรินธร  ยาวรัมย์

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

- การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

                   นักเรียน                                                  ครูผู้ฝึกสอน

          1. เด็กหญิงลลิตภัทร  จตุรรัตน์                        1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
          2. นายศิริกุล  เฮงสัจจะกุล                               2. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์

- การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒

                   นักเรียน                                                ครูผู้ฝึกสอน

          1. นายจตุพร  ปานพลอย                              1. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
          2. นายปฏิพล  ตุงคุณะ                                  2. นางสาววรรณิกา  อยู่สุข

คอมพิวเตอร์การงานอาชีพฯและเรียนร่วม

เป็นตัวแทนระดับเขตไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายการแข่งขัน

สถานที่

วันที่

1. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

โรงเรียนศรียานุสรณ์ อาคาร 90 ปี ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 541,543

18 ธ.ค. 2559

2. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี อาคาร 11

18 ธ.ค. 2559

3. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สนามฟุตบอล เต้นท์3

17 ธ.ค. 2559

4. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1-4

17 ธ.ค. 2559

ธุรกิจค้าปลีก

- คุณครู พัชรีย์ เสวีพงศ์ ได้รับการเข้าร่วมถ่ายภาพกับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะทำงานเป็นคณะกรรมการชมรมครู ผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน

- นักเรียนชั้น ม.4/11และม.5/11 กลุ่ม A ลงฝึกปฏิบัติงานธุรกิจค้าปลีกตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59 – 28 ก.พ. 60

การงานอาชีพฯ

- คุณครูบังอร เลิศพรสุขสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมงานดอกไม้ใบตองของเขตพื้นที่ สพม. 1 ณ โรงเรียนทวีธาภิเษก

เกษตร

- ในนามของโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ขอขอบคุณผู้บริหาร คุณครู นักการ คนงาน นักเรียน และผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ช่วยกันจัดทำภูมิทัศนของ ตึก 5 ได้อย่างสวยงามดียิ่ง และขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแล รักษา ให้ดีตลอดไป

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ศิลปะ

* ผลการแข่งขันทักษะทัศนศิลป์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนวัดบวรมงคล มีผลการแข่งขันดังนี้

- ประเภทศิลป์สร้างสรรค์ ระดับม.ต้น ด.ญ.รุ่งรวี ทองโพธิ์ศรี ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- ประเภทศิลป์สร้างสรรค์ ระดับม.ปลาย น.ส.พรพรหม พุฒิธนบุญญา ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
- ประเภทวาดภาพระบายสี ระดับม.ต้น ด.ช.อัครา ผกากอง ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
- ประเภทวาดภาพระบายสี ระดับม.ปลาย น.ส.ปาณิสรา คำสิงห์ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
- ประเภทเขียนภาพไทยประเพณี ระดับม.ต้น ด.ญ.เกตุมณี ทรัพย์คงเจริญ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
- ประเภทเขียนภาพไทยประเพณี ระดับม.ปลาย น.ส.ชญธิญา เขม้นกิจ ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
- ประเภทจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับม.ต้น ด.ญ.เจนจิรา เพ็ญศรี ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
- ประเภทจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับม.ปลาย น.ส.สลิลทิพย์ ยะฮาด ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
- ประเภทวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับม.ปลาย น.ส.วรารัตน์ ศรีนัดรา ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

          * ผลการแข่งขันทักษะดนตรีไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ โรเรียนสตรีวัดระฆัง มีผลการแข่งขันดังนี้

- ประเภทเดี่ยว ฆ้องวงใหญ่ ระดับม.ปลาย น.ส. ณัฐกาญ  พัชรกิจไพบูลย์ ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

 

*************************************

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode