ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็น ธรรมและเสมอภาค สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแ ห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาชาติ พ .ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ .ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และประกาศส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส า นักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ.๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความ ต้องการของประชาชน ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และประกาศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนศึกษานารีวิทยาจึงก าหนดรายละเอียดเกี่ ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode