ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

------------------------------- เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นธรรมและเสมอภาค สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาชาติ พ .ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ .ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และประกาศส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องนโยบายและแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนศึกษานารีวิทยาจึงก าหนดรายละ เอียดเกี่ยวกับการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode