ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวเดือนมิถุนายน 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

1 มิ.ย. 61                  กิจกรรมทำบุญตักบาตร ระดับชั้น ม.2

8 มิ.ย. 61                  กิจกรรมทำบุญตักบาตร ระดับชั้น ม.3

15 มิ.ย. 61                กิจกรรมทำบุญตักบาตร ระดับชั้น ม.4

14 มิ.ย. 61                กิจกรรมวันไหว้ครู

22 มิ.ย. 61                กิจกรรมทำบุญตักบาตร ระดับชั้น ม.5

25 มิ.ย. 61                กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

29 มิ.ย. 61                กิจกรรมทำบุญตักบาตร ระดับชั้น ม.6

ข่าวจากกลุ่มบริหารงบประมาณ

·       การประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานปีการศึกษา 2561 ร่วมกิจกรรม

ประสานสัมพันธ์ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง คัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง แจกใบ Pay-In เพื่อชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านธนาคาร และให้ผู้ปกครองรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบ โดยมีกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

-          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ระหว่างเวลา 8.00 – 12.00 น.

-          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างเวลา 12.00 – 16.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561

-          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างเวลา 8.00 – 12.00 น.

-          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างเวลา 12.00 – 16.00 น.

·       การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 สามารถนำใบ Pay-In ยื่นชำระผ่านธนาคารกรุงไทย

ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2561

·       การขอทุนการศึกษาบุตรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา ประจำปี 2561 ให้ส่งใบคำร้องขอทุน พร้อม

แนบสำเนาทะเบียนของบุตรที่ขอรับทุนการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 มิถุนายน 2561 โดยขอรับรายละเอียดและใบขอทุนการศึกษาได้ที่กลุ่มบริหารงบประมาณ

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ó โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายขิตตฬา สุวรรณมาโจ ชั้น ม.5/1 นายธีรนันท์  อนุพันธ์ ชั้นม.5/2 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม CE Smart Camp #11 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 – 3 มิถุนายน 2561 ณ คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ó โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายไกรวุฒิ  วังคะฮาต ม.6/2 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ME tune up Camp ครั้งที่ 12 ระหว่าง วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2561 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

óโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร่วมงานพิธีเปิดโครงการ “สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project)” ในวันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีผู้ร่วมงานดังนี้

1.       ครูนิพล  ตีระมาศวณิช

2.       ครูณรงค์  มาลี

3.       ครูทิพยาภรณ์  ทะปาละ

4.       เด็กชายธนัท  อินทร์ยังชั้น ม.2/2

5.       เด็กชายพีรดนย์  พลลาภ ชั้น ม.3/2

óโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมระบบสมองกลหุ่นยนต์อัจฉริยะวิ่งตามเส้น ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน  2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

1. นายภัทรกร        พูลศรี             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

2. นายขิตตฬา        สุวรรณมาโจ      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

โดยมี ครูทิพยาภรณ์  ทะปาละ เป็นผู้ควบคุมดูแล

& กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ (Science camp) ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

1.       นางสาวอภิสรา  สกุลช่างสากล     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

2.       นางสาวกัญญ์วรา  วะชังเงิน        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

3.       นางสาวภควรรณ  รัตนภัคศุภร     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

4.       นายกิตติคุณ      พุ่มกัน            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

5.       นางสาวฐิติชญาน์  ชำนาญ         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

โดยมี ครูวรรณิภา  ศรีนนท์ เป็นครูผู้ควบคุมดูแล

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

* ยินดีต้อนรับครูใหม่2 ท่าน สู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1. คุณครูณัฐมน  พงศ์ไพโรจน์

   วิชาที่สอน     ภาษาจีน         ระดับชั้น ม. 2 ม. 4 และ ม.5

          2. Teacher Lamont Turner

   วิชาที่สอน     ภาษาอังกฤษ     ระดับชั้น ม. 2 และ ม. 4

* กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศจัดแข่งขันการสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ในวันที่ 5 มิ.ย. 2561 ระดับชั้น ม.ต้น เวลา 16.00 น. และ ม. ปลาย เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 231 -232

* คุณครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจำนวน 6 ท่าน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและเวิร์คชอบในหัวข้อเรื่อง Second Language Motivation: 7 Strategies to Unlock Students’ Motivation to Learn English with High Impact Teaching Strategies for Four Skills (Reading, Writing, Listening, and Speaking) ในวันที่ 6 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมเชอราตัน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

·       กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯขอแสดงความยินดี กับ นางสาววันวลี ปรีชื่น  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ระดับประเทศ ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการประกวดบรรยายธรรมนักเรียน เทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก วันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หนกลาง

·       กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์

พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

รายการที่

ชื่อ – นามสกุล

ครูผู้ควบคุม

ผลการแข่งขัน

๑.นางสาวอังควรรณ  ปรีชื่น

นายสุรบท วาทินนิรันดร

ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

๑.เด็กชายวิทวัส   ศรีลาวุธ

๒.เด็กหญิงวริสราณะจินดา

๓.เด็กหญิงพศิกา   ไหวพลิบ

๔.เด็กหญิงชนานัน   เขียนอยู่

๕.เด็กหญิงวิมลรัตน์   ตัดโท

๖.เด็กชายณัฐพันธ์   คำสันเทียะ

๗.นายอัครา   ผกากอง

๘.นางสาวเกตุมณี   ทรัพย์คงเจริญ

๑.ว่าที่ร.ต.พิทักษ์ชนม์   แสงลา

๒.นางสาวสุรัตวดี   ขุนไกร

ได้เข้าร่วมกิจกรรม

๑.เด็กหญิงธันชนก    โอ๋ววงศา

๒.เด็กหญิงชุติกาญจน์   มิ่งเมือง

๓.เด็กหญิงวาริช   ทีรดานนท์

๔.เด็กหญิงสุพรรษา   จำพิมาย

๕.เด็กหญิงสายธาร   สาลีทอง

๖.เด็กหญิงจุฑารัตน์   ชาวนา

๗.นางสาวจิดาภา   รัตน์เรืองมณี

๘.นางสาวเปรมสุดา   สิงหะรา

๑.นายวรภัทร  ทองสารท

๒.นายประภากร   นาทาม

ได้อันดับที่ ๒๕

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา

·       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี การแข่งขันกีฬาฟุตซอลพัธมิตรธนบุรี ปรีซีซั่น ครั้งที่ 2

·       รางวัลชนะเลิศอันดับ 1รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาฟุตซอลพัธมิตรธนบุรี ปรีซีซั่น ครั้งที่ 2

·       อยู่อันดับที่ 1 การแข่งขันฟุตซอลสมุทรสาครบูรณะ “U13 ฟุตซอลลีก”

·       รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ผ่านเข้ารอบ 2 ฟุตซอลรายการ BMA FUTSAL 2018

·       ล่าสุดได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลประดู่ใน “อินวิเตชั่น ครั้งที่ 4”ผลการแข่งขัน ดังนี้

                              รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชนะ ร.ร.วัดราชโอรส 4-2

                                                                    ชนะ ร.ร.มหรรณพาราม 9-0

                        รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  ชนะ ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม 5-0

                                    รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  ชนะ ร.ร.นนทรีวิทยา 4-3

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

·       ระหว่างวันที่ 4-22 มิ.ย.61 มีนักศึกษามาสังเกตการสอนภาษาไทย 2 คน ได้แก่นายอัครวัฒน์

ธรรมปวรรตน์ และ นายพีระวัฒน์ ดงใหญ่ จากมหาวิทยาลัยราช ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

·       2 มิ.ย.61 คุณครูนารีรัตน์ มีนุ่น เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตาม Programme for International Student Assessment : PISA วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

·       รายการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ที่

รายการแข่งขัน

ประเภท
เดี่ยว

กำหนดการแข่งขัน

ประกาศผล

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่

อ่านทำนองเสนาะ

ระดับชั้น ม.ต้น

P

๗ มิ.ย.๖๑

๑๔.๒๐ – ๑๖.๐๐

๑๓๓

๑๙ มิ.ย. ๖๑

อ่านทำนองเสนาะ

ระดับชั้น ม.ปลาย

P

๗ มิ.ย.๖๑

๑๔.๒๐ – ๑๖.๐๐

๑๓๓

๑๙ มิ.ย. ๖๑

แต่งคำประพันธ์

ระดับชั้น ม.ต้น

P

๑๕ มิ.ย.๖๑

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐

ห้อง ๑๒๔

๑๙ มิ.ย. ๖๑

แต่งคำประพันธ์

ระดับชั้น ม.ปลาย

P

๑๔ มิ.ย.๖๑

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐

ห้อง ๑๒๔

๑๙ มิ.ย. ๖๑

การแข่งขันระบายสี (ระดับชั้น ม.ต้น)

P

๑-๑๕ มิ.ย.๖๑

-

ห้องภาษาไทย

๑๙ มิ.ย. ๖๑

ประกวดร้องเพลง

ระดับชั้น ม.ต้น

P

๗ มิ.ย.๖๑

๑๔.๒๐ – ๑๖.๐๐

๑๓๓

๑๙ มิ.ย. ๖๑

ประกวดร้องเพลง

ระดับชั้น ม.ปลาย

P

๗ มิ.ย.๖๑

๑๔.๒๐ – ๑๖.๐๐

๑๓๓

๑๙ มิ.ย. ๖๑

เพชรภาษาไทย

ระดับชั้น ม.ต้น

P

๑๒ มิ.ย.๖๑

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐

ห้อง ๑๒๔

๑๙ มิ.ย. ๖๑

เพชรภาษาไทย

ระดับชั้น ม.ปลาย

P

๑๒ มิ.ย.๖๑

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐

ห้อง ๑๒๔

๑๙ มิ.ย. ๖๑

๑๐

โต้วาที ระดับชั้น ม.ต้น

ทีมละ ๓ คน

๒๑ มิ.ย.๖๑

๑๔.๒๐ – ๑๖.๐๐

๑๓๓

๒๒ มิ.ย.๖๑

๑๑

โต้วาที ระดับชั้น ม.ปลาย

ทีมละ ๓ คน

๒๑ มิ.ย.๖๑

๑๔.๒๐ – ๑๖.๐๐

๑๓๓

๒๒ มิ.ย.๖๑

 

       
 
   
       

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode