ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวเดือนกรกฎาคม 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ

* กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561

- ม.1-3 สอบวันที่ 17,19 กรกฎาคม 2561

- ม.4-6 สอบวันที่ 16,18,20 กรกฎาคม 2561

          * กำหนดเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ม.1-ม.3 เริ่มเรียนวันที่ 30 มิ.ย.61-15 กันยายน 2561

ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

3-4 ก.ค. 2561  ค่ายวัยใสใส่ใจคุณธรรม ม.3  ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

5-6 ก.ค. 2561  ค่ายวัยใสใส่ใจคุณธรรม ม.6 ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

6 ก.ค. 2561     กิจกรรมทำบุญตักบาตร ระดับชั้น ม.1  ใต้อาคาร 5

13 ก.ค. 2561   กิจกรรมทำบุญตักบาตร ระดับชั้น ม. 2  ใต้อาคาร 5

23-25 ก.ค. 2561 พิธีหล่อเทียน/แห่เทียนเข้าพรรษา

26 ก.ค. 2561   วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

ข่าวจากกลุ่มบริหารงบประมาณ

        * ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นสามารถขอรับใบเสร็จเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยนำใบ Pay In ที่นักเรียนชำระเงินแล้วมาแลกรับใบเสร็จและนักเรียนที่ประสงค์จะเบิกค่าเล่าเรียนหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรับใบประกอบการเบิกได้ที่ห้องงบประมาณ

●        * การประชุมสัมมนาผู้รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ เมาท์เทนบีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้

        1. นางนิรณรา               เนตรศิริ           รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ

        2. นางสาวนงค์เยาว์         มีศรี               หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

        3. นางสาวสวิตตา           ดำสองศรี         หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี

        4. นางสาวอรุณทิพย์        โผนประสิทธิ์     หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

1. ยินดีต้อนรับครูจีนคนใหม่สู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                    

   คุณครูหยวน หยู่        วิชาที่สอน        ภาษาจีน                  

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story telling) ในวันอังคารที่ 3 ก.ค. 2561  ระดับชั้น ม.ต้น เวลา 16.00 น. และ ม. ปลาย เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 234

3.  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันทะนะบะตะ  เทศกาลเฉลิมฉลองตามดวงดาวของญี่ปุ่น ในวันจันทร์ที่ 9 ก.ค. 2561 

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาว

ปิยธิดา  โพธิ์เจริญ ได้รับคัดเลือกค่ายสานฝันการบิน SUT Aviation Camp #7 ระหว่าง วันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2561 จัดโดย SUT flying club – ชมรมการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ó โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ขิตตฬา สุวรรณมาโจ นักเรียน ม.5/1ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Junior Programmer Camp (JPC) หรือ ค่ายสานฝันน้อง ม.ปลายสู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์ จัดโดยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2561

óโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนแข่งขันโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน จำนวน 5 ทีมโดยมีครูผู้ควบคุมดูแล
จำนวน 3 คน ดังนี้นางสาวทิพยาภรณ์  ทะปาละนางสาวสิริญญา  นินนันท์และนางสาววรรณิภา  ศรีนนท์

óโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาทางชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 หรือ "1stBiochem challenge" ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561 จำนวน 6 ทีม โดยมีครูวรรณิภา  ศรีนนท์ และครูสุคนธา  โต๊ะเตบ เป็นผู้ควบคุมดูแล

ó โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความในการเข้าแข่งขันเรือ ป๊อป ป๊อป ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ó โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความในการเข้าแข่งขัน เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ó โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความในการเข้าแข่งขัน เครื่องบินเล็กพลังยาง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

&กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโดยมีครูวรรณิภา  ศรีนนท์เป็นผู้ควบคุมดูแล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม“งานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561”
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยมีกิจกรรมการแข่งขันดังนี้

-          การประกวด SCI SHOWประเภททีม ทีมละ 3 คน

-          การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ประเภททีม ทีมละ 2คน

-          การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภททีม ทีมละ 3 คน

-          การแข่งขัน POP POP  BOATประเภททีม ทีมละ 5คน

-          การประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ประเภทบุคคล

-          การประกวด Idol Young Science ประเภทบุคคล ชาย-หญิง

-          การแข่งขันประดิษฐ์เสื้อชูชีพประเภททีม ทีมละ 3 คน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจมากมายอาทิเช่น การแสดงละครวิทยาศาสตร์ การฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ การจัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และ Boot Game ต่างๆ

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับรายละเอียดกติกาจะแจ้งให้ทราบเร็วๆ นี้

ข่าวจากกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ   

·       กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่

10 ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ในวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. – 31 ก.ค. 2561 นักเรียนคนไหนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถติดต่อได้ที่คุณครูวรัญชลี   นรินทร์  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

·       กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมแข่งขันตอบ

ปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปีพ.ศ.2561 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องศรีพรรณ ชั้น 18 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม  แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

* กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561 กิจกรรมการประกวดได้แก่

1. การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

2. ทำนองสรภัญญะ

3. การประกวดบรรยายธรรม

4. การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

          แข่งขันระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2561 ณ เต็นท์กรมการศาสนา  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

·       กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดงานบูรณาการโครงงานภูมิปัญญาไทยสู่...ความพอเพียง ประจำปี

การศึกษา 2561 ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ บริเวณโรงพลศึกษา เป็นการบูรณาการภูมิปัญญาไทย

ในรายวิชาสังคมศึกษาโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขอเชิญชวนคณะครูแต่งกายชุดผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

·       วันภาษาไทยแห่งชาติ  ปีการศึกษา 2561 ปีนี้จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคมนี้ ทางกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอเชิญคุณครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีการแสดงต่างๆ  เช่น รำวงย้อนยุค  การแสดงดนตรีโฟล์คซอง การประกวดแต่งชุดไทยออเจ้า-ท่านหมื่น  ฯลฯ  และที่สำคัญการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยทั้งระดับม.ต้นและม.ปลายได้แก่ การแต่งคำประพันธ์ การสะกดคำ การจับสาระสำคัญในวรรณคดี การอ่านทำนองเสนาะ การเปิดพจนานุกรม ประกวดการคัดลายมือ คำขวัญ และเรียงความ โดยนักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมแข่งขันและประกวดทักษะกับคุณครูผู้สอนในชั้นเรียนระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม

 กลุ่มสาระฯภาษาไทยจึงขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมแสดง แข่งขัน ประกวดเพื่อค้นหาประกายความสามารถทางภาษาไทยในครั้งนี้

·       ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะในกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 25 ก.ค 61 ณ

อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน(ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กทม.

·       ส่งนักเรียนเข้าประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพุธที่ 25

ก.ค 61 ณ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

·       การอบรมของครูในกลุ่มสาระฯ

-          นายพงษ์พิทักษ์ ทานาค  อบรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 ระดับ ม.ต้น

โดยศึกษาธิการ จ.ขอนแก่น  ที่ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น จำนวน 14 ชม. วันที่ 30 มิ.ย -1 ก.ค 61

-          นางสาวสุรัสดา เปล่งศรี. 21-22 ก.ค 61 อบรมการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายสำหรับครูชั้น

-          นางสาวสุภารักษ์ แดนกาไสย ,นางสาวปวีณา  ยอดลี, นางสาวอรจิรา วงศ์ศิริ,นางสาวลำเพย

เปี่ยมบางบอนและนางสาวปารีรัฐ มุมศิลป์ เข้าอบรมวันที่ 21-22 ก.ค 61และ 13 ส.ค 61 อบรมภาษาไทย "การพัฒนาครูภาษาไทย ระดับ มัธยมศึกษาเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา o-net  pisa และ 9วิชาสามัญของนักเรียน" ที่ โรงแรมแวล จ.นครปฐม จำนวน 18 ชม ม.ต้น ที่ The Royal River Hotel จำนวน 12 ชม.

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ศิลปะ

·       วันที่ 2,3,9,และ10 มิถุนายน นำนักเรียนไปซ้อมการแสดงร่วมกับ โรงเรียนต่างๆ ในเขต บางขุน

เทียน เพื่อแสดงในงานวันคล้ายวันเกิดท่านประเสริฐ  ม่วงศิริ ในวันที่ 17 มิ.ย.61

·       วันที  18-19 มิ.ย 61 ถ่ายวิดีโอ ส่งประกวดแข่งขัน ระบำพรหมมาสตร์ ไปยัง สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ กรมศิลปากร

·       วันที่ 28 มิ.ย.61 พานักเรียนไปประกวดรำวงมาตรฐาน ที่ มรภ.ธนบุรี

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา

·       กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลนักเรียน

กรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นอายุ 15-18 ปี ประเภททั่วไป หญิง ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตรและอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

ข่าวจากงานห้องสมุด

* วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 บริษัท เอเซียบุ๊คส์ จำกัด ได้จัดโครงการ Library for Kids ซึ่งมีผู้

ประสงค์บริจาคหนังสือ ให้กับโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ตามรายชื่อดังนี้

1.บริษัท  อภิสิทธิ์ อินเตอร์พลาส จำกัด     2.บริษัท ดนุเดช อุตสาหกรรม จำกัด

3.บริษัท สหชัย โปรโมชั่น จำกัด             4.บริษัท กันธารียา จำกัด

5.บริษัท ไทยเวลล์เท็กซ์ อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

บริษัท เอเซียบุ๊คส์ พร้อมผู้ใจบุญ เดินทางมาเพื่อส่งมอบหนังสือและชั้นหนังสือ มูลค่า 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) ในนามโรงเรียนศึกษานารีวิยา ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

คุณครูท่านใดที่ว่างจากการสอน ขอเรียนเชิญที่ห้องสมุด เวลา 09.20-12.00 น.

*****************************

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode