ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวรายเดือนกันยายน 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ

·       ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๑ ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ

·       ๑๗-๒๑ กันยายน ๒๕๖๑      สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

                             ม.ต้น สอบวันที่ ๑๘,๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

                                                ม.ปลาย สอบวันที่ ๑๗,๑๙และ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

          * ๒๒ กันยายน-๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ครูประจำวิชากรอกคะแนนปลายภาคในโปรแกรม SGS

          * ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑    ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านและต้องพัฒนาที่กลุ่มสาระฯ

                                                  และส่งต่อที่กลุ่มบริหารวิชาการ

·       ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบเป็นการภายใน

·       ๒๘ กันยายนและ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สอบแก้ตัวเป็นการภายใน

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปาริชาติ แก้วมะโนคำ,นายภัคพล พามาและนางสาวชลดา  แซ่เฮ้ง นักเรียน ม.๖/๒ นักเรียน SCI -MATH GIFTEDProgram ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบ SU-TCAS ๒๕๖๒/๑/๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในโควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)

ขอแสดงความยินดีกับนายเทียรชัย  ผิวขาว นายวิสุทธิ  เงาศรี นายเจษฎากร เอกทวีกูลและนายภราดล วุฒินราพรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑นักเรียน SCI -MATH GIFTEDProgram ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลจากการแข่งขัน BUSINESS GAME CONTEST 2018 @ TNIDAYเรียนและเล่นอย่างสร้างสรรค์ผ่านเกม FACTORY MANAGER ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

óโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จัดกิจกรรม โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) ใน วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

óโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส่งคณะครูผู้สอนวิชา  STEM เข้าอบรมเทคนิคการสอนแบบโครงงานกับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)ในวันจันทร์ ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

óโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ร่วมกับสำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว จัดกิจกรรม“โครงการสอบแข่งขันวัดความสามารถวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๑ – ม.๓ ประจำปี ๒๕๖๑” (Pre-GIFTED ม.๑ – ม.๓) ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

* กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศส่งนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๓ ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

          * กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ จำนวน ๑๐ คนเข้าร่วมอบรมภาษาจีน HSK และ PAT ๗.๔ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านภาษาจีน แนวทาง และวิธีการทำข้อสอบภาษาจีน ในวันพุธที่๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารเทพรัตน ชั้น ๔ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

·       กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก

คุณครูสุขกมล  จันทรเนตร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ในโครงการ TUGMOs ครั้งที่

๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประกอบด้วยนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

ทีมที่ ๑ (A)

๑. ด.ช. โยธิน              เครือสิงห์         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒. ด.ญ. กิตติยา            ชุมขวัญ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓. ด.ญ. สุจิรา             ขุนทอง           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ทีมที่ ๒ (B)

๑. ด.ญ. วรวลัญช์          โตเผือก           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒. ด.ญ. รดา               สำเภาทอง        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓. ด.ญ. รพีพรรณ         จันทร์น่วม        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

@ ประชุมสัญจร

·       คณะผู้บริหารมาเป็นประธานในการประชุมสัญจร ในวันที่   ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ ณ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานและดูแลนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและยกระดับคะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

* วันที่ ๙ ก.ย.๖๑ กลุ่มสาระฯ ส่งนักเรียนชั้นม.ต้นและม.ปลายเข้าร่วมแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กทม.

* วันที่ ๘ – ๙ ก.ย.๖๑ กลุ่มสาระฯ ร่วมกับงานห้องสมุดจัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าภาษาไทยร่วมกับค่ายรักการอ่าน โดยนักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายนอก ได้แก่ สัทธาอุทยานไทย  และวัดขนอนหนังใหญ่   จ.ราชบุรี

* วันที่ ๑๕ – ๑๖ ก.ย.๖๑ คุณครูศิริชัย ญาณปัญญา เข้าร่วมอบรมคูปองครู เรื่อง สุนทรียลักษณ์ทางภาษาไทย : การสอนอ่านทำนองเสนาะ และการร้องเพลงพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมการสอนโดยใช้คุณธรรมเป็นฐาน ณ โรงเเรมแอมบาสเดอร์ ตวันนา กรุงเทพมหานคร

* วันที่ ๑๕  ก.ย.๖๑  (๒๕ – ๒๖ ส.ค.๖๑)คุณครูจารุวรรณ  ยิ้มจันทร์ เข้าร่วมอบรมคูปองครู เรื่อง  รูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ : กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูง” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

* วันที่ ๒๙ – ๓๐ ก.ย.๖๑ กลุ่มสาระฯ จะไปเลี้ยงส่งครูเกษียณอายุของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้แก่ คุณครูอรนุช สมพงษ์ และคุณครูสุรีย์พร ยาทองไชย ณ  อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ข่าวจากกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

·       กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯจัดกิจกรรม “ทัศนาสัญจรสังคมศึกษา ครั้งที่ ๑

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯจัดกิจกรรม “ทัศนาสัญจรสังคมศึกษา ครั้งที่ ๑” วันเสาร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้มีชีวิต สัมผัสกลิ่นไอชาวบางกอก โดยมีกิจกรรม Walk rally  ทัศนาจรสังคมศึกษา ตามสถานที่สำคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, มิวเซียมสยามและพิพิธบางลำพู 

·         กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐” กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีครูผู้ควบคุม คือ คุณครูวรัญชลี   นรินทร์  และคุณครูดวงพร  มณีเจริญวรรณ

รายชื่อตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับที่

ชื่อสกุล

ระดับชั้น

เด็กหญิงจิรัชญา         ทิศเกลี้ยง

ม.๓/๔

เด็กหญิงณัฐกฤตา       สมจันทร์

ม.๓/๔

เด็กหญิงมิ่งกมล         เซี้ย

ม.๓/๔

เด็กหญิงพิชญาภัค      รุ่งเรือง

ม.๓/๔

เด็กหญิงอารยา          พิชญดิษฐ์

ม.๓/๔

นายวิสุทธิ               เงาศรี

ม.๕/๑

นายภราดล             วุฒินราพร

ม.๕/๑

นายเทียนชัย            ไตรนุช

ม.๖/๗

นางสาวนพมาศสิริ     พงษ์คณาพร

ม.๖/๓

๑๐

นายเทียรชัย             ผิวขาว

ม.๕/๑

·         กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม ครั้งที่ ๑๕

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ รับสมัครตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม”ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม ครั้งที่ ๑๕ (TUYEC15) ยอ ยักษ์ ใน ยู เยค” การมองสิ่งรอบตัวแบบ นักเศรษฐศาสตร์ห้องเรียนจำลองกับอาจารย์เศรษฐศาสตร์ตัวจริง พบกับ “เกมเศรษฐศาสตร์ประยุกต์” รับสมัครตั้งแต่ ๒๗ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ กำหนดการเข้าค่าย ๒๐-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) สามารถสมัครได้ที่ คุณครูวรัญชลี นรินทร์  โทร. ๐๙๘-๒๔๙๙-๙๖๒

ข่าวจากงานห้องสมุด

·       กำหนดการยืมหนังสือวันสุดท้ายวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

·       กำหนดการคืนหนังสือวันสุดท้ายวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

     ขอให้นักเรียนยืม-คืน ตามกำหนดเวลาดังกล่าว

 

******************************

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode