ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวเดือนมิถุนายน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนไปร่วมงานนำเสนอโครงงานในการแสดงผลงานนักเรียน “เวทีศักยภาพนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study Fair) ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15-16 พ.ค. 57 ที่ผ่านมาที่ได้รับรางวัลดังนี้

ระดับชั้นม.ปลาย ชื่อผลงาน มหัศจรรย์ข้าวไทย  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

ประกอบด้วย     1. นางสาววัชราพร        ปูชิตากร          ม. 6/6

 2. นางสาวภัชชิญาภรณ์   สมัครสมาน       ม. 6/6

                         3. นางสาวฐิตารีย์         ช้างเงิน           ม. 6/6

ครูที่ปรึกษาโครงงาน 1. นางอรนุช           สมพงษ์

                        2. นางสาวอารีรัตน์   ขวัญทะเล

ระดับชั้นม.ต้น ชื่อผลงาน ยาดมสมุนไพร  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

ประกอบด้วย     1. เด็กหญิงณัชชา          วิชิตนันนทกุล    ม. 3/1

                         2. เด็กหญิงอารีรัตน์       จิตอุปถัมภ์        ม. 3/1

                         3. เด็กหญิงญาดาวดี       ใจประสม         ม. 3/1

ครูที่ปรึกษาโครงงาน 1. นายธงชัย           สุเมธพิพัธน์

·     ขอแสดงความยินดีกับคณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ที่ผ่านการประเมิน

“สถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา  2556” และรอรับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณต่อไป

·     ขอแสดงความยินดีกับคณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ที่ผ่านการคัดสรรจาก

คุรุสภากรุงเทพมหานคร ในการนำเสนอผลงาน “หนึ่งนวัตกรรม หนึ่งโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ” ด้วยผลงาน “SUKSANAREEWITTAYA OCOP MODEL” เพื่อรับการคัดสรรผลงานระดับประเทศต่อไป ซึ่ง“SUKSANAREEWITTAYA OCOP MODEL” เป็นการประมวลผลการจัดกิจกรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน”ที่ชาวศึกษานารีวิทยาร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้และนำเสนอในกิจกรรม “เปิดโลกเรียนรู้..สู่ ศ.ว. 56”

          * โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ร่วมกับ สพฐ. จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน) เริ่มดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ดังนี้

วัน/เดือน/ปี

กลุ่มสาระฯที่รับผิดชอบ

วัน/เดือน/ปี

กลุ่มสาระฯที่รับผิดชอบ

26-30 พ.ค. 57

ภาษาไทย

21-25 ก.ค. 57

ภาษาไทย

2-6 มิ.ย. 57

วิทยาศาสตร์

4-8 ส.ค. 57

วิทยาศาสตร์

9-13 มิ.ย. 57

ภาษาต่างประเทศ

11-15 ส.ค. 57

ภาษาต่างประเทศ

16-20 มิ.ย. 57

สังคมศึกษาฯ

18-22 ส.ค. 57

สังคมศึกษาฯ

23-27 มิ.ย. 57

คณิตศาสตร์

25-29 ส.ค. 57

คณิตศาสตร์

30-4 ก.ค. 57

การงานอาชีพฯ

1-5 ก.ย. 57

การงานอาชีพฯ

7-11 ก.ค. 57

สุขศึกษาฯ

8-12 ก.ย. 57

สุขศึกษาฯ

14-18 ก.ค. 57

ศิลปะ

15-19 ก.ย. 57

ศิลปะ

 

 

 

·   เรียนซ้ำรายวิชา/สอบแก้ตัวกรณีพิเศษ ชั้น ม.2, 3, 5 และ 6 ระหว่างวันที่ 9 มิ.ย. – 29 ส.ค. 2557 นักเรียนที่ไม่ผ่านของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ให้ใช้สอบแก้ตัวกรณีพิเศษ ส่วนภาคเรียนอื่นๆ เป็นการเรียนซ้ำรายวิชา

·   ธนาคารโรงเรียน เปิดบริการแล้ว ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ ขอเชิญชวนร่วมฝากเงินกันมากๆ

·  ประเมินทบทวนระบบเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2556 ให้วันจันทร์ ที่ 23 และวันอังคาร ที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่ห้อง E1 E2 ห้องประชุมอินทนิล และห้องเพชรอินทนิล

ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

·       กำหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู 12  มิถุนายน  2557 โดยแบ่งเป็น 3 รอบ ๆ แรก ม.1,6 รอบสอง ม.3,5 รอบสาม ม.2,4 โดยพิธีซ้อมใหญ่วันพุธที่ 11 มิ.ย.57 โดยในปีนี้มีการประกวดพานไหว้ครูด้วย

·       อบรมครูวัยใส ใส่ใจหน้าที่ สำหรับครูผู้ช่วย ครู คศ.1 และครูอัตราจ้าง ในวันที่ 7-8 มิ.ย.57

·       อบรม “ผู้นำนักเรียน สรรสร้างกิจกรรมสู่สังคม” เพื่อปลูกฝังความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ระเบียบวินัย ใส่ใจ

หน้าที่ โดยคัดเลือกหัวหน้า รองหัวหน้าและคณะกรรมการนักเรียน รวม 175 คน

·       โครงการคนเก่ง คนดี ศรี ศ.ว. เพื่อรับรางวัลกองทุนเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนศึกษานารีวิทยา โดยดร.อาธิษฐ์  วีระรังสรรค์ ประธานกองทุน พิจารณา ครู 5 ท่าน และ นักเรียน 5 คน

·       แนะนำคุณครูบรรจุใหม่ ครูวรัญชลี  นรินทร์ กลุ่มสาระสังคมฯ

·       การพัฒนาวินัย โดยนักเรียนมีส่วนร่วม เริ่มแล้ว เราหวังว่าวินัยของนักเรียนจะดีขึ้นเพราะ

ตัวนักเรียนเอง

ข่าวจากกลุ่มบริหารงบประมาณ

·       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดประชุมสัมมนาผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภคม 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก โรงเรียนได้ส่งผู้เข้าอบรมดังนี้ 1.รองฯหยกฟ้า       พัฒนเจริญ  

2. นายสุชาติ     เขียวสะอาด       3. นางพัชรีย์            เสวีพงศ์           4. นายโยแมน    อิ่มถวิล

* การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2557 โรงเรียนได้ส่งผู้เข้าอบรมดังนี้

   1. รองฯหยกฟ้า         พัฒนเจริญ                2. นางสาวสุปราณี        บุญจิตร

* สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด แจ้งให้สมาชิกทราบว่า คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ได้อนุมัติทุนการจ่ายสาธารณประโยชน์เพื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557  ซึ่งสมาชิกฯที่ประสงค์ขอทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2557 ขอให้มารับใบขอรับทุนการศึกษาบุตร ที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ และส่งใบขอรับทุนตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2557 โดยใช้เอกสารแนบดังนี้

ทุนส่งเสริมการศึกษา

1. สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุมีชื่อบุตรขอรับทุน รับรองสำเนาถูกต้อง

2. สำเนาใบเปลี่ยนแปลง ชื่อ ชื่อสกุลหรือสูติบัตร (กรณีไม่ใช้นามสกุลเดียวกัน)

ทุนเรียนดีต่อเนื่อง

1. สำเนารายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 (พร้อมยื่นฉบับจริง)

2. ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร หรือภาพถ่ายโล่รางวัลความสามารถต่างๆ (ถ้ามี)

3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุมีชื่อบุตรขอรับทุน รับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาใบเปลี่ยนแปลง ชื่อ ชื่อสกุลหรือสูติบัตร (กรณีไม่ใช้นามสกุลเดียวกัน)

* ประชาสัมพันธ์  ให้นักเรียนส่งใบเสร็จรับเงิน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนที่ครูที่ปรึกษา

* ขอเชิญชวนครูและนักเรียน สมัครสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน ราคาหุ้นละ 10 บาท ค่าธรรมเนียม 5 บาท  สมัครได้ที่สหกรณ์โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ข่าวจากกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

·       วันที่ 14 -17 พ.ค.57 คุณครูสุขกมล จันทรเนตร เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ข่าวจากกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

·       วันที่ 14 -17 พ.ค.57 ครูนิโบล สระแก้ว และครูพันศักดิ์  สายแสงจันทร์ เข้าร่วมอบรมโครงการ

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

·       วันที่ 18 มิ.ย.57 ครูชุติมา สาระกุล และครูอุมาลี สุไชยชิต   ไปอบรมการใช้กล้องจุลทรรศน์ ณ

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

·       วันที่ 15-16 พ.ค.57 ครูธงชัย  สุเมธพิพัธน์ พานักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทย์-คณิตห้อง ม.2/1 (ม.3/1) ไปร่วมงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน Independent Study Fair ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี ตามโครงงานของ World Class Standard School ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

         

ข่าวจากกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

New teacher in 2014

MISS CHERRY LOU M. DEJUCOS                                              

High School:    University of Mindanao Main High School

University:        Ateneo de Davao University

                         Foreign Teacher in English Department, Suksanareewittaya  School Teach  English in Matayom 3 and 5 for one semester

MR.      KASHIWAGI   HIDEKI                               

High School:    Miyako High School

University:                Ryukyu Univers

                                Japanese Teacher in ForeignDepartment, Suksanareewittaya  School Teach  Japanese in Matayom  4,5and 6for one year.

MISS WasanaSuraseeruangchai                                  

                                  English Teacher in Matayom 2 and 3

Miss Shannon Hart                                

                                 English Teacher in Matayom 1 and 4

Miss Angie Kozlowski                              

                             English Teacher in Matayom 2 and 6

Name                     Mr.AtthachaiPaothui   

                             ChineseTeacher in in Matayom 1 and 2

Name                     Miss Cao Xueting

                             Chinese Teacher in Matayom 4  and 5

Name                     Lou Di

Chinese Teacher in Matayom 4  and 5

Name                     Miss Pikulthong  Phunachiang

                             English Teacher in Matayom 1,2  and 3

Name                     Miss PawarisaSatraksa

                             Chinese Teacher  in Matayom 2 ,3  and 6

·       การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ (Speech Contest) และการแข่งขันสะกดคำศัพท์ (Spelling Bee)

ติดตามรายละเอียดได้ที่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ข่าวจากกลุ่มสาระฯภาษาไทย

·       วันที่ 26  มิถุนายน  2557 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ มีกิจกรรมการแสดง การแข่งขันทักษะ ขอให้

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันดังกล่าว

ข่าวจากกลุ่มสาระสังคมฯ

1. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับภาค วันที่ 4 เมษายน 2557

   น.ส.กฤติยาณี  ฉัตรพิพัฒนผล ม.6/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท

  2. การแข่งขันในงานใต้ร่มพระบารมี 232 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ ท้องสนามหลวง 19-21 เมษายน 2557

  - วาดภาพ น.ส.สลิลทิพย์  ยะฮาด  ชั้น ม.4/7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 800 บาทพร้อมเกียรติบัตร

                น.ส.ทัชชนก  ชายเกลี้ยงชั้น ม.4/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 600 บาท พร้อมเกียรติบัตร

               น.ส.กฤติยาณี  ฉัตรพิพัฒนผล ม.6/1 รางวัลชมเชยอันดับ 1 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

               น.ส.ปาณิสรา  คำสิงห์ ชั้น ม.4/1 รางวัลชมเชยอันดับ 2 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

3. การแข่งขันในงานวันวิสาขบูชา ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย จ.นครปฐม 12 พฤษภาคม 2557

           - การแข่งขันบรรยายธรรม น.ส.กฤติยาณี  ฉัตรพิพัฒนพล ม.6/2  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

 

           - การแข่งขันวาดภาพ น.ส.สลิลทิพย์  ยะฮาด  ชั้น ม.4/7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล

3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

4. การแข่งขันในงานวันวิสาขบูชา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 12 พ.ค.57

           - การแข่งขันบรรยายธรรม น.ส.กฤติยาณี  ฉัตรพิพัฒนพล ม.6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

           - การแข่งขันวาดภาพ น.ส.นรากร  นิแพง  ชั้น ม.5/3 รางวัลชมเชยอันดับ 8 เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร

5. การแข่งขันบรรยายธรรม ม.5-6  น.ส.กฤติยาณี  ฉัตรพิพัฒนผล ม.6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  รับเงินรางวัล 800 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

           - น.ส.นรากร  นิแพง ชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลชมเชยพิเศษ เงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

6. แข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ณ ท้องสนามหลวง

-น.ส.กฤติยาณี  ฉัตรพิพัฒนผล ม.6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

7. – แข่งขันวาดภาพ วันที่ 15 พ.ค.57

           - น.ส.สลิลทิพย์  ยะฮาด ม.4/7 รับเงินรางวัล 600 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

           - น.ส.ปาณิสรา  คำสิงห์ ม.4/1 รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 600 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

   - กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

           - น.ส.นรากร  นิแพง ม.5/3 - น.ส.ปารวีย์  ปานจิต ม.5/3  - น.ส.กฤติยาณี  ฉัตรพิพัฒนผล ม.6/2

            - น.ส.ภัสสร  พรงาม ม.6/2 - ด.ญ.ใหม่  สุขมาตรย์ ม.2/2

8. กิจกรรมบรรยายธรรม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เวทีสะท้อนธรรม วันที่ 17 พ.ค.57

           - น.ส.กฤติยาณี  ฉัตรพิพัฒนผล ม.6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

           ผลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน น็อกเอ้าต์เกร็กคู ลูกทัพฟ้า โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้รางวัลรองชนะเลิศ รุ่นอายุ 17 ปี จากทั้งหมด 24 ทีม ณ สนามฟุตบอลเกร็กคู ลูกทัพฟ้า จังหวัดปทุมธานี แข่งขันระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม  2557 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ดังนี้

1.       นายเทพพิทักษ์  พันเพชร  ม.5/11               2. นายสุจินดา  รากวงษ์  ม.5/11

2.       นายภูวไนย  อันแปลง  ม.5/11                    3. นายจรัญ  ชัดเจน  ม.4/11

4.       นายจิราเมธ  เชาว์พลกรัง ม.5/11                6. นายอรรถพร  โสสนุย  ม.5/11

      7. นายธนกฤษ  ศรีเมือง  ม.5/11                            8 . นายธวัชชัย  ว่องไว  ม.4/11

       9. นายปนิธาน  กะการดี ม.6/10

ผู้ฝึกสอน นายเตวิทย์  ชูศักดิ์                 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  นายเทียนชัย  เสียงเสนาะ

 

********************************

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode