ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวเดือนกรกฎาคม 2557

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ

·       คุณครูท่านใดยังไม่ได้มารับสมุด ปพ.5 (ม.ต้น สีชมพู,ม.ปลายสีฟ้า) พร้อมรายชื่อนักเรียน ขอใหมารับได้ที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการภายในสัปดาห์นี้

·       กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557

ม.1,2,3 สอบวันที่ 22,24,28  กรกฎาคม  2557

ม.4,5,6 สอบวันที่ 21,23,25 กรกฎาคม  2557

          * นักเรียนเตรียมตัวสอบกลางภาคกันได้แล้ว ครั้งนี้มีทั้งข้อสอบหรนัยและอัตนัย คะแนนเต็ม 20 คะแนน เป็นข้อสอบอัตนัยอย่างน้อย 6 คะแนน

ข่าวจากกลุ่มบริหารงบประมาณ

·       สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ร่วมกับโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้จัดการ

แข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 30  มิถุนายน  2557 ณ เอกชัยกอล์ฟและคันทรีคลับ ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร งานได้สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ โดยมีผู้สมัครทีมแข่งขัน จำนวน 38 ทีม และมีผู้สนับสนุนในการจัดงาน ได้แก่คุณพิเศษ  ตู้จินดา เจ้าของสนามกอล์ฟเอกชัยและคันทรี คลับ ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเงินจำนวน 780,000 บาท ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

·       ยินดีต้อนรับคุณครูใหม่

1.       คุณครูสุทธิชัย  ยั่งยืน      ครูบรรณารักษ์

2.       คุณครูสิริญญา  นินนันท์  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

·       งานรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด ขอขอบคุณคุณครู นักเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสัปดาห์

ต่อต้านสารเสพติด จนลุล่วงไปด้วยดี และมีผลการประกวดวาดภาพและแข่งขันฟุตบอล ดังนี้

การประกวดวาดภาพ “ต่อต้านยาเสพติด” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด”

รางวัลที่ 1.ด.ช.อัครา      ผกากรอง         ม.1/5

รางวัลที่ 2 ด.ญ.ณัฐนารี   วรรณกูล          ม.1/1

รางวัลที่ 3 ด.ญ.ณิชาภัทร นักแคน           ม.2/5

          รางวัลชมเชย 1.ด.ญ.ภัฎษณา      คูหา     ม.1/1   2. ด.ญ.ณิชาพร   บุญสนอง         ม.1/3

      3.ด.ญ.พรพรหม      พุฒิธนบุญญา ม.2/3 4.ด.ญ.มีนาดา  ด้วงปั้น         ม.2/5

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด”

รางวัลที่ 1.น.ส.เจนจิรา  นามยา             ม.5/4

รางวัลที่ 2 นายธนาลักษณ์  เปียธัญญา     ม.5/10

รางวัลที่ 3 น.ส.ลิลทิพย์  ยะฮาด            ม.4/7

          รางวัลชมเชย 1.น.ส.ปาณิสา  คำสิงห์       ม.4/1   2.น.ส.พัตรพิมล  โยธี      ม.5/4

                          3.น.ส.เสาวภาคย์  พูลสวัสดิ์ ม.5/8   4.น.ส.นฤมล  ทัศนสุวรรณ ม.5/8

·       ขอเชิญชวนร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาและใส่บาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กำหนดหล่อเทียนพรรษาถวายวัดปทุมคงคา,วัดบางบอน,วัดโพธิ์แจ้และวัดโพธิ์พุฒตาล ในวันที่ 8 กรกฎาคม  2557 และแห่เทียนไปถวายวัดวันที่ 10  กรกฎาคม  2557

·       โครงการอบรมคุณธรรม “ค่ายนักเรียนวัยใส ใส่ใจธรรม” ระดับชั้น ม.5 วันที่ 9-10 ก.ค.57 เวลา

07.00-16.30 น. ระดับชั้น ม.2 วันที่ 15-16 ก.ค.57 เวลา 07.00-16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียน

·       งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำหนดให้ครูที่ปรึกษาส่งเอกสาร สรุปรายงานการประเมิน

SDQ และสรุปการคัดกรองนักเรียน ภายในวันที่ 16  กรกฎาคม  2557 ที่ครูหัวหน้าระดับ และขอปรับแบบสรุปการเยี่ยมบ้าน (ตามที่แจ้งให้ทราบแล้ว) โดยส่งสรุปการเยี่ยมบ้านภายในวันที่ 30  กันยายน  2557 ด้วย

·       ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสั่งจองดอกมะลิวันแม่ ขอให้แต่ละห้องรวบรวมใบสั่งจองพร้อมเงิน ส่งครู

หัวหน้าระดับภายในวันที่ 16  กรกฎาคม  2557

ข่าวจากกลุ่มบริหารทั่วไป

·       Big Cleaning Day วันที่ 17  กรกฎาคม  2557

·       ขอให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน และบริเวณโรงเรียนของเรา

ข่าวจากกลุ่มสาระฯภาษาไทย

·       การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ที่โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ในนามกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 5 นักเรียน

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย         1. ด.ญ.ต้นข้าว  สุดสมพร   ม.3/3             2. ด.ญ.ณัฐฐิณี  สุขพิสิษฐ  ม.3/3

          3. ด.ญ.วริศรา  ด้วงชาวนา ม.3/3           4. น.ส.กฤติยาณี  ฉัตรพิพัฒน์ผล ม.6/2

          5. น.ส.ช่อฉัตร  ชูชาติ  ม.6/7                6. น.ส.สุธิดา  กันทาทรัพย์  ม.6/8

          * การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม  2557 มีการจัดการแสดงบนเวที และการแข่งขันทักษะภาษาไทย โดยแบ่งเป็น ระดับม.ต้นและม.ปลาย ดังนี้

          1. การแข่งขันโต้วาที                2. การเรียงความคัดลายมือ         3. การแข่งขันสะกดคำ

         4. การเปิดพจนานุกรม              5. การอ่านจับใจความ              6. พิธีกรและร้องเพลง

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

·       โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English

Debate) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในสังกัดสพม.เขต 1 กลุ่มที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 3  กรกฎาคม  2557

·       ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษา ดังนี้

·       7 ก.ค.57    Tanabata day            * 8 ก.ค.57       Speech Contest

·       9-10 ก.ค.57 Handwriting (English,Chinese,Japanese)

ข่าวจากกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

·       ขอต้อนรับครูสิริกัญญา  นินนันท์ ด้วยความยินดี

·       9  ก.ค.57 กลุ่มสาระฯ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสโมสรนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มีจำนวน 2 คน คือ 1.น.ส.ปุณยาพร  โง้วสวัสดิ์ ม.6/1         2. น.ส.เพชรรัตน์  เลิศลิ่วตระกูล 6/2

                   ครูธงชัย  สุเมธพิพัธน์ ผู้ควบคุม

·       12 ก.ค.57 แข่งขันตอบปัญหาที่คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 4 ทีม มี

รายชื่อ ดังนี้

          ทีมที่ 1  1. น.ส.ปุณยาพร โง้วสวัสดิ์         ม.6/1   2. น.ส.เพชรรัตน์  เลิศลิ่วตระกูล   ม.6/2

          ทีมที่ 2  1. น.ส.ศิรภัสสร  เตชปิติกุล        ม.6/1   2. น.ส.วัชรีภรณ์  ปวงนิยม         ม.6/1

          ทีมที่ 3  1. น.ส.บุณยวีร์  แซ่วุ่ย             ม.6/1   2. น.ส.โยสิตา  ชนิตชน             ม.6/1

          ทีมที่ 4  1. น.ส.ไพลินรัตน์  คล่องวรภัค     ม.6/1   2. น.ส.วรณัรตร์  จั่นทอง           ม.6/1

          ควบคุมโดย ครูปานวัลย์  อิทธิศิริเวทย์ โดยมีผู้ฝึกสอน คือ ครูธงชัย  สุเมธพิพัธน์,ครูปานวัลย์  อิทธิศิริเวทย์,ครูอรพร  อุนากรสวัสดิ์และครูปรารถนา  สืบค้า

 

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

·       กลุ่มสาระฯส่งนักเรียนเข้าร่วมการบรรยายการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท ณ ศาลอาญาธนบุรี

วันที่ 17  มิถุนายน  2557 ผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้

1.       น.ส.มัณฑนา  พุ่มพวง     2. น.ส.วรัญชลี  นรินทร์  3. นักเรียนระดับชั้น ม.5/6

·       วันที่ 21-22 มิถุนายน  2557 ครูวรัชลี  นรินทร์และครูหนึ่งฤทัย  เกิดพิทักษ์ เข้าอบรมโครงการ

พัฒนาศักยภาพครูแกนนำจิตอาสาป้องกันแอดส์ ณ ศูนย์พัฒนาบุคากรสภากาชาดไทย จังหวัดเพชรบุรี

·       วันที่ 1-5 กรกฎาคม  2557 ครูตนุภัทร  รังมาตย์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม

คุณธรรม จริยธรรม และจรรนยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

·       วันที่ 9  กรกฎาคม  2557 ครูรุ่งโรจน์  สว่างวัฒนาภัทราภรณ์ พานักเรียนไปรับโล่รางวัล(ใน

กิจกรรมแข่งขันวาดภาพและบรรยายธรรมในงานวันวิสาขบูชา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

·       วันที่ 10 กรกฎาคม  2557 ครูภาวิณี  กุลวาทศิลป์วงศ์ พานักเรียนไปแข่งขันประกวดร้องเพลง

และวาดรูปเนื่องในงานอาฬหบูชา ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

·       ครูชัชวาล  มณีพันธ์ แข่งขันแต่งบทความเนื่องในงานอาฬาหบูชา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช

วิทยาลัย ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือหัวใจพระพุทธศาสนากับอริยสัจจ์ 4

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา

·       การแข่งขันฟุตบอลรายการทหารอากาศ รุ่นอุ 16 ปี ณ สนามจันทรุเบกษา (ดอนเมือง)

2 ก.ค.57 โรงเรียนศึกษานารีวิทยาพบกับโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ผลการแข่งขัน ศว. ชนะ 7:0

4 ก.ค.57 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา พบกับ โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

9 ก.ค.57 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา พบกับ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

·       สรุปรอบ 8 ทีม สุดท้ายฟุตบอลโลก

บลาซิล-โคลอมเบีย                       เนเธอร์แลนท์-คอสตาริกา

ฝรั่งเศส-เยอรมันนี                       เบลเยี่ยม – อาเจนตินา

ติดตามผลการแข่งขันได้ที่ห้องกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

ข่าวจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

·       วันที่ 4-6 กรกฎาคม  2557 ครูอรนุช  สมพงษ์ นำนักเรียนชุมนุมพิธีกรและการประชาสัมพันธ์

จำนวน 7 คน ไปเข้าค่ายวาทศิลป์สัมพันธ์ ณ วัดพระศรีอารย์ จังหวัดราชบุรี

 

**********************************

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode