ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวรายเดือนสิงหาคม 2557

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ

·       ขอความกรุณาคุณครูทุกท่านส่งสมุดประเมินผลที่กลุ่มสาระฯ ภายในวันที่ 20 ส.ค.57 หัวหน้ากลุ่มสาระฯมอบสมุด ป.พ.ให้คณะกรรมการนิเทศ ภายในวันที่ 21  ส.ค. 57 ประธานการนิเทศรวบรวมสมุดประเมินผลส่งที่กลุ่มบริหารวิชาการ ในวันที่ 27 ส.ค. 57 และส่ง Flash Drive ที่กลุ่มบริหารวิชาการภายในวันที่ 20 ส.ค.57

·       คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ จ.ฉะเชิงเทรา ขอ

เลื่อนจากวันที่ 19  ส.ค.57 เป็นวันอังคารที่ 2  ก.ย.57 รถออกจากโรงเรียนเวลา 06.30 น.

·       โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ

(ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน) ปะจำเดือนสิงหาคม 2557

-          4-8 สิงหาคม 2557            กลุ่มสาระฯที่รับผิดชอบ   วิทยาศาสตร์

-          11-15 สิงหาคม 2557         กลุ่มสาระฯที่รับผิดชอบ   ภาษาต่างประเทศ

-          18-22 สิงหาคม 2557         กลุ่มสาระฯที่รับผิดชอบ   สังคมศึกษา

-          25-27 สิงหาคม 2557         กลุ่มสาระฯที่รับผิดชอบ   คณิตศาสตร์

·       ในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2557 คุณครูทุกท่านเตรียมรับการนิเทศการสอนจากคณะกรรมการนิเทศ

ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

·       ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ดีเด่นและแม่ครูดีเด่นทุกท่าน ที่ได้รับเกียรติในวันแม่แห่งชาติ

·       เชิญชวนคุณครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทุกท่าน ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12  สิงหาคม  2557

·       ยินดีต้อนรับคุณครูทองคำ  พิมพา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ที่ย้ายมาใหม่จากโรงเรียนโพธิ์ทอง

“จินดามณี” จังหวัดอ่างทอง

·       ขอขอบคุณคุณครูทุกท่าน นักเรียนทุกคนที่ร่วมกิจกรรม ดนตรีต้านยาเสพติดตามโครงการ High

School Music Love Unity ในวันอังคารที่ 5 ส.ค.57 และกิจกรรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง โดยศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 29 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มาให้ความรู้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ในวันพฤหัสบดีที่ 7  ส.ค.57 ณ หอประชุมโรงเรียน

·       กิจกรรมค่าย “นักเรียนวัยใส ใส่ใจคุณธรรม” ม.3 วันที่ 13-14 ส.ค.57 ณ หอประชุมโรงเรียน

วันที่ 21-23 ส.ค.57 ม.1 ณ วัดพระศรีอารย์และวัดเขานกกระจิบ จ.ราชบุรี ม.4 ณ วัดหลวงพ่อสดฯ จ.ราชบุรี

·       ประชุมผู้ปกครอง พบกันเพื่อลูก เลื่อนจากวันอาทิตย์ที่ 24 ส.ค.57 เป็นวันที่ 30-31 ส.ค.57

ข่าวจากกลุ่มบริหารงบประมาณ

·       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร “ ICT ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน “ กลุ่มโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่ม 5 ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์ จังหวัดเพชรบุรี โดยทางโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้ส่งบุคลากรร่วมเข้าอบรมดังนี้

1. นายสุพจน์              หล้าธรรม         2. นางสมพร               ศรีรัตนากูล

3. นางหยกฟ้า             พัฒนเจริญ       4. นายสมบูรณ์            สาลีพันธ์

5. นางปรียา               พรหมศักดิ์        6. นายชวลิตร             จันทรเนตร

7. นายณรงค์              มาลี               8. นายสุชาติ               เขียวสะอาด

9. นางสาวเบญจวรรณ    ทองดอนพุ่ม      10. นางสาวอารีรัตน์      ใจภักดี

11. นายคณิน              ประสบสมบัติ    12.นางสาวจารุวรรณ     ยิ้มจันทร์

·       การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินประสิทธิภาพสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีการ DATA ENVELOPMENT ANALYSIS : DEA จัดโดยสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

สตรีวิทยา พุทธมณฑล  โดยทางโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้ส่งบุคลากรร่วมเข้าอบรมดังนี้

1. นายสุพจน์              หล้าธรรม         2. นางหยกฟ้า             พัฒนเจริญ

3. นางอมรรัตน์            รุ่งปิตะรังสี

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

·       14  สิงหาคม  2557 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ดังนี้

-          ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย

-          การแข่งขันจรวดขวดน้ำ                      - การแสดง Sci – Show

-          นิทรรศการอวกาศ                            - การแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่ ม. 1

* ขอแสดงความยินดีกับครูปรารถนา  สืบค้า ที่ได้สมาชิกใหม่

* ขอต้อนรับครูวรรณิภา   ศรีนนท์    ด้วยความยินดี

ข่าวจากกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

·       ผลการแข่งขันในงานวันวิสาขบูชา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.นครปฐม

-          กิจกรรมบรรยายธรรม นางสาวกฤติยาณี  ฉัตรพิพัฒนผล ได้รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล เกียรติ

บัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท

-          กิจกรรมวาดภาพ นางสาวสลิลทิพย์  ยะฮาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่รางวัล เกียรติ

บัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท

·       ผลการแข่งขันในงานวันอาสาฬหบูชา วันที่ 9-10 ก.ค.57

-          กิจกรรมประกวดบทความวิชาการ ระดับปริญญาเอก ครูชัชวาล  มณีพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับที่ 2 รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,500 บาท

·       กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา

-          น.ส.อรุณลักษณ์  ทานะสิทธิ์ ม.6/3 รางวัลชมเชยอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 600 บาท

-          น.ส.ธิดารัตน์  พัสกร ม.5/3 รางวัลชมเชยอันดับ 3 พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 600 บาท

-          นายคุณานนต์  เสรีเศวตรัตน์ ม.5/3 รางวัลชมเชยอันดับ 5 พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 600 บาท

-          น.ส.ธัญชนก  รามสันเทียะ ม.4/1 รางวัลชมเชยอันดับ 3 พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 600 บาท

-          ด.ช.อริยะ  โยวะผุย ม.1/1 รางวัลชมเชยอันดับ 5 พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 600 บาท

·       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จัดให้มีการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ ประจำปี

งบประมาณ 2557 ในวันที่ 1-3 สิงหาคม  2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก  ครูวรัญชลี นรินทร์  

ผู้เข้ารับการอบรม

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

·       วันที่ 18-19  สิงหาคม  2557 ครูอรนุช  สมพงษ์ เป็นกรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ระดับภาคที่จังหวัดชลบุรี

·       วันที่  22  สิงหาคม  2557 ครูอุทัย  ภูวนันท์ พานักเรียนไปประกวดเรียงความที่ ม.ราชภัฏสวนดุสิต

โดยมีผู้เข้าแข่งขันคือ 1. น.ส.กฤติยาณี  ฉัตรพิพัฒน์ผล ม.6/2     2. น.ส.จุฑามาศ  มีสา ม. 6/2

* วันที่ 26  สิงหาคม  2557 ครูศุภมาส  ธรรมชาติ พานักเรียนไปแข่งขันอ่านออกเสียง ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย น.ส.กฤติยาณี  ฉัตรพิพัฒน์ผล ม.6/2

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

·       กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ จัดการแข่งขันทักษะทางภาษา ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

และสมัครได้ที่กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

-Singing Contest (ประกวดร้องเพลงสากล)  วันที่ 13-15  สิงหาคม  2557

-Story  telling วันที่ 19-21  สิงหาคม  2557

-Skit (ละครสั้น) วันที่  25-28  สิงหาคม  2557

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา

·       กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค 57 ผลการแข่งขัน ด.ช.ชวลิต  โขพนะ ชั้น ม.1/2 ได้รางวัลเหรียญเงิน ยุวชนคู่ผสม และเหรียญทอง ยุวชนชาย โดยมีครูประวิทย์  ไชยวรศิลป์ เป็นครูที่ปรึกษาชุมนุม

·       กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ ณ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 4,500 บาท รายชื่อ

ผู้เข้าแข่งขันระดับชั้นม.ต้น ดังนี้

1.       ด.ญ. ชนัญดี  ชินบุตร ม.3/1 2. ด.ญ.สุภาวดี  เดือนฉาย  ม.3/1 3. ด.ญ.เพ็ญนิภา  วงษ์สุวรรณ ม.3/1

4. ด.ญ. นันทภรณ์  กออำไพ  ม.3/2    5. ด.ญ.บุษบา  แก้วมา ม.3/2  6. ด.ญ.ธีรนา  ผลจันทร์

ระดับม.ปลาย นักเรียน ม.6/2 1. น.ส.กฤติยาณี  ฉัตรพิพัฒนผล  2. น.ส.ธมภร  ภัทรโสภาชัย 

3.น.ส.พรรักน์  จันทร์ศรี 4. น.ส.เบญจมาภรณ์  ผู้อยู่สุข  5. น.ส.จิราภร  สระแก้ว  6.น.ส.พรสวรรค์  ศิริจำปา

คุณครูวันดี  เจียรศิลปดำรง เป็นผู้ควบคุม

·       การแข่งขันฟุตบอล 9 คน ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

·       การแข่งขันฟุตซอลนวลนรดิศ 124 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี แข่งจบรอบแรก ศ.ว. ชนะ รสท. 3-2 ศ.ว.แพ้ นนทรีวิทยา 0-4 รสท. ชนะ นนทรีวิทยา 4-2 มีคะแนนเท่ากัน 3 ทีม สรุป รุ่น 18 ปี ศ.ว.จับฉลาก ตกรอบ

·       ฟุตซอลนวลนรดิศ 124 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบแรก ชนะ วัดประดู่ในทรงธรรม 7-0 ชนะ วัด

นวลนรดิศ 7-3 รอบ 8 ทีม ชนะ นนทรีวิทยา 6-1 รอบรองชนะเลิศ ชนะ โพธิสารพิทยากร 4-0 รอชิงชนะเลิศกับสตรีวิทยา พุทธมณฑล วันศุกร์ที่ 8 ส.ค.57

·       ฟุตซอลไมโล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี มีทีมเข้าร่วม 128 ทีม จากทั่วประเทศ ตอนนี้ศึกษานารีวิทยาผ่าน

รอบคัดเลือกไป 2 รอบแล้ว จะเริ่มแข่งขันรอบ 32 ทีม สุดท้ายที่ห้างแฟชั่นไอซ์แลนด์วันที่ 15-17 ส.ค.57

·       ขอแสดงความยินดีกับครูเทียนชัย  เสียงเสนาะ ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

·       กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จะจัดการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2557

นักเรียนที่สนใจสมัครร่วมการแข่งขันได้ที่คุณครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ทุกท่าน ส่วนรายละเอียดการแข่งขันสามารถ ติดตามได้ที่หน้าหน้าพักครูคณิตศาสตร์

งานห้องสมุด

·       งานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2557 นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 25-28 สิงหาคม 2557 ภายในงานจะมีกิจกรรมดังนี้

1.       รถห้องสมุดเคลื่อนที่

2.       การออกร้านจำหน่ายหนังสือ

3.       เชิญวิทยากรมาบรรยาย ในหัวข้อ “จุดประกายสมองให้สำนึกรักการอ่าน”

4.       ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ห้องสมุดในฝัน”

5.       ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ห้องสมุดในฝัน”

6.       อ่านเอาเรื่อง จากบทความ

7.       ตอบคำถามจากเหตุการณ์ปัจจุบัน

8.       ประกวดประดิษฐ์ของจากกระดาษ 

-          ม.ต้น           กรอบรูป ขนาดใส่กระดาษ A4 ได้

-          ม.ปลาย       กล่องเอนกประสงค์ (ขนาดกล่อง 5 รีม)

        นักเรียนคนใดสนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องสมุดค่ะ มากันเยอะๆนะคะ มีรางวัลค่ะ

******************************

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode