ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวเดือนกรกฎาคม 2558

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ

·       กำหนดการเข้าค่ายคุณธรรม ม.3 วันที่ 2-3  กรกฎาคม  2558

                                                     ม.2  วันที่ 6-7  กรกฎาคม  2558

                                                     ม.6  วันที่ 9-10  กรกฎาคม  2558

                                                     ม.5  วันที่ 13-14  กรกฎาคม  2558

ขอแจ้งข่าวมายังคุณครูผู้สอนทุกท่าน ให้วางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เนื้อหาทันสอบกลางภาค

·       กำหนดสอบกลางภาค ในวันที่ 20-24  กรกฎาคม  2558

ม.ต้น สอบวันที่ 21,23 กรกฎาคม  2558       ม.ปลาย สอบวันที่ 20,22,24 กรกฎาคม  2558

กำหนดส่งข้อสอบวันที่ 1-8  กรกฎาคม  2558 ปรนัย 70 / อัตนัย30 / โดยโรเนียวเอกสาร วันที่ 3  กรกฎาคม  2558 เป็นวันสุดท้าย

·       ชี้แจงการสอบแก้ตัว / เรียนซ้ำรายวิชา (ม.2,3,5,6)

-          ครูที่ปรึกษาแจ้งรายวิชา หรือกิจกรรมที่ไม่ผ่าน ให้นักเรียนทราบ

-          ให้นักเรียนใช้บัตรสอบแก้ตัวและใบเรียนซ้ำรายวิชาของภาคเรียนที่ผ่านมา ให้ใช้เอกสาร ดังนี้

-ไม่ผ่านรายวิชาของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ให้ใช้บัตรสอบแก้ตัว โดยทำเครื่องหมาย / ในช่องกรณีพิเศษ

-ไม่ผ่านรายวิชาของภาคเรียนอื่น ๆ ที่ผ่านมา ให้ใช้ใบเรียนซ้ำรายวิชา

- ให้นักเรียนติดต่อรับงานที่ครูผู้สอนโดยตรง แล้วดำเนินการส่งงานตามที่ครูผู้สอนกำหนดไว้

- ให้นักเรียนดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 สิงหาคม  2558

- เอกสารใดสูญหายหรือไม่มี ให้รับเพิ่มที่ห้องวิชาการ

- ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม  2558 (ถ้าผ่านก่อนกำหนด  

  ให้ส่งผลก่อนได้)

          * กลุ่มสาระฯ นำส่งแฟ้มระบบเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2557 ที่กลุ่มบริหารวิชาการ ภายในวันพุธที่ 8  กรกฎาคม  2558

          * หลังจากสอบกลางภาคแล้ว ขอความกรุณาครูผู้สอนส่ง File คะแนน ระหว่างภาค 30 คะแนน และคะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน ที่กลุ่มบริหารวิชาการภายในวันที่ 3  สิงหาคม  2558 เพื่อเตรียมทำใบแจ้งผลการเรียนผู้ปกครอง มอบครูที่ปรึกษาใช้ในการพบกันเพื่อลูกต่อไป

          * ให้คุณครูผู้สอนทุกคน Print ปก ใบบันทึกคะแนนระหว่างภาค คะแนนกลางภาคและเวลาเรียน ให้คณะกรรมการนิเทศตามขั้นตอน ภายในวันที่ 6  สิงหาคม  2558

ข่าวจากกลุ่มบริหารงบประมาณ

·       ยินดีต้อนรับ นางสาวนงค์เยาว์  มีศรี  ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกการเงิน/บัญชี  บรรจุแต่งตั้งวันที่ 2 มิถุนายน 2558 สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 วิชาความรู้งานอาชีพ และปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ

ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

·       เชิญชวนครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ไปถวายที่วัดบางบอน,วัดโพธิ์แจ้,วัดโพธิ์พุฒตาลและวัดปทุมคงคา วันที่ 27-28  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

·       โรงเรียนศึกษานารีวิทยาได้ส่งนักเรียนแกนนำต่อต้านภัยเอดส์ จำนวน 50 คน เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นแกนนำเผยแพร่ความรู้ให้เยาวชนในโรงเรียนและชุมชน ณ สำนักงานเขตบางบอน ในวันศุกร์ที่ 17  กรกฎาคม 2558

·       งานระเบียบวินัย ขอความกรุณาครูที่ปรึกษาทุกท่านได้ตรวจตราการแต่งกาย ทรงผม ของนักเรียนทุกวันในช่วงเช้า ตลอดจนการพกพาอาวุธหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อป้องปรามการเกิดเหตุ

ข่าวจากกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

·       ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านโครงการ เยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ราย 1 ปี รุ่นที่ 54 (พ.ศ.2558-2559)

1. นายศรพระราม  ซู  ม.4/1                          2. นางสาวธัญชนก  รามสันเทียะ  ม.5/1

      3. นางสาวกนกวรรณ  นาควัชระ ม.4/2         4. นายกฤต  กลัดเจริญ  ม.5/1

                  5. นางสาวพรนภา  รอดใหญ่     ม.5/1          6. นางสาวสุกฤตา  อสัมภินนพงศ์  ม.5/2

                  7. นางสาวเพชรรัตน์  เจนถาวร  ม.5/3          8. นายวิชัย  ศรีราช  ม.5/5

·       ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น และม.ปลาย สมัครร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม  2558 สมัครได้ที่ครูสอนภาษาอังกฤษทุกท่าน

·       ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมวันทานาบาตะ ในวันอังคารที่ 7  กรกฎาคม  2558 มีกิจกรรมตอบคำถามและการแสดงของนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ข่าวจากกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

·       โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ผลสำเร็จของโครงการ GSP. (Gifted Science Mathematic Program) นักเรียนระดับชั้น ม.6/1 จำนวน 34 คน สามารถสอบผ่านเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ทั้งในระบบการสอบตรงและระบบแอดมิชชั่นกลาง จำนวน 33 คน ไม่ผ่าน จำนวน 1 คน (กำลังยื่นสอบรอบสองต่อไป) คิดเป็น 97.05 เปอร์เซนต์

·       SPRINS NEWS CH 19 มาถ่ายทำ สกู๊ป POWER GREEN ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา  09.00 – 11.00 น. มีผลงานดังนี้

                          1. โซล่าร์ – ท้าแดด ม. 6/1 จำนวน 3 คน

                          2. กังหันลมแก้มลิง ผลิตกระแสไฟฟ้า ม. 5/3 จำนวน 3 คน

                          3. เครื่องเติมออกซิเจนด้วยกังหันรังผึ้ง พลังงานแสงอาทิตย์ ม. 5/1 จำนวน 3 คน

                         ครูที่ปรึกษา ครูสมชาย ศิริวิสูตร ครูยุทธศาสตร์ เกตุวิเศษกูล  ครูสิริญญา นินนันท์

·       การอบรมการบูรณาการด้านพลังงาน  จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2558 ที่โรงแรมปริ๊นท์เซส ถ.หลานหลวง ครูสมชาย ศิริวิสูตร ครูสิริญญา นินนันท์ เข้าร่วมอบรม

·       ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  1  คน  สมัครภายในวันที่  27  กรกฎาคม  2558  เข้าค่ายวันที่  15-19  สิงหาคม  2558  ที่หว้ากอ      ครูธงชัย  สุเมธพิพัธน์  เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อม

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

·       ยินดีกับคุณครูเชาวลิตร จันทรเนตร คุณครูสุขกมล จันทรเนตร คุณครูโยแมน อิ่มถวิล ที่ผ่านการคัดเลือกเรียนต่อปริญญาโท บริหารการศึกษา

·       คุณครูอารีรัตน์ ขวัญทะเล ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

·       ยินดีต้อนรับครูคณิตศาสตร์บรรจุใหม่ นางสาวธัญญ์ฐิตา ศุภศิริเรืองวุฒิ

ข่าวจากกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

·       เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 พิธีมอบทุนการศึกษาของท่านเจ้าประคุณพระพรหมเสนาบดี วัดปทุมคงคา โดยส่งนักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยาเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 40 ทุน  ณ วัดปทุมคงคา เขตสัมพันธ์วงศ์  กรุงเทพฯ

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

·       เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย ( 29 กรกฎาคม  2558) มีการแข่งขันทักษะภาษาไทย ดังต่อไปนี้

                             -          โต้วาที                               - สุนทรพจน์

                             -          คัดลายมือ                           - เปิดพจนานุกรม

                             -          อ่านจับใจความ                     - สะกดคำ

                             -          เล่าประวัติวันภาษาไทยหน้าเสาธง (จัดรายการเสียงตามสาย)

·       วันที่ ๑๘-๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ครูอรนุช  สมพงษ์ เข้าร่วมอบรมสัมมนา “โรงเรียน 3 ดี” ที่โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

คอมพิวเตอร์

1.       การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้าน ICT ให้แก่ครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

                              -          นางสมพร  ศรีรัตนากูล                       - นายจวบ   สัตย์บุรุษ

                              -          นางสาวศรีวรรณ  รอดทอง                 - นางพรพรรณ  พุกชาวนา

                              -          นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง

                2. การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สพม.1

                              -          นายสุพจน์  หล้าธรรม                        - นางสมพร  ศรีรัตนากูล

                              -          นางสิริพร  พานิชเจริญ                       - นางอมรรัตน์  รุ่งปิตะรังสี

                              -          นางพรพรรณ พุกชาวนา                      - นางอรนุช  สมพงษ์                        

                              -          นางสาวอรจิรา  วงศ์ศิริ                       - นายธงชัย  สุเมธพิพัธน์

งานดอกไม้ประดิษฐ์

                 1. นำนักเรียนศึกษาข้อมูลธุรกิจคหกรรม ณ ร้านจัดดอกไม้ปากคลองตลาด วันที่ 23  มิถุนายน  2558

                            - นางสาวนาถยา กรอบมุข  ครูผู้สอน

                - นักเรียนวิชาธุรกิจคหกรรม ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 จำนวน 10 คน

ธุรกิจ

               1. นักเรียนสาขาธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 กลุ่ม A   เข้าฝึกงานร้านสะดวกซื้อ  7-11 ตามหลักสูตรร่วมกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์  ในกลุ่ม CP All ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2558 จำนวน  16 คน  

ข่าวจากงานพยาบาล

          วันที่ 15-17  กรกฎาคม  2558 งานพยาบาลจัดตรวจสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น และ ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียน    

 

*******************************

   

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode