ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวเดือนสิงหาคม 2558

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ

·       งานจัดการเรียนร่วม นำนักเรียนเรียนร่วมจำนวน 25 คน และครู 4 คน ไปทัศนศึกษาที่สามพราน

ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม ในวันพุธที่ 12  สิงหาคม 2558

·       งานห้องสมุดในโครงการรักการอ่าน ให้นักเรียนทุกคนเริ่มอ่านบทความโดยรับกล่องบทความที่

ห้องสมุดได้จัดเตรียมไว้และบันทึกความรู้ที่ได้รับลงสมุดบันทึกการอ่าน โดยเริ่มกิจกรรมนี้ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม  2558 และจะทำกิจกรรมดังกล่าวทุกครั้งในคาบกิจกรรมโฮมรูม

·       กิจกรรมวันอาเซียนโดยกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา จัดในวันอังคารที่ 11  สิงหาคม  2558 มีกิจกรรม

มากมายทั้งความรู้และความบันเทิง

·       ส่งผลสอบแก้ตัวกรณีพิเศษและเรียนซ้ำรายวิชา ภายในวันที่ 28  สิงหาคม  2558

·       กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

                            ม.1-3   สอบวันที่ 22,24  กันยายน  2558

                            ม.4-6   สอบวันที่ 21,23,25  กันยายน  2558

ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

·       โรงเรียนส่งบุคลากรไปอบรมครูผู้ช่วยใหม่ วันที่ 3-5  สิงหาคม  2558 ที่จังหวัดนครนายก

·       ขอแสดงความยินดีกับครูเสมียน  เรืองตังญาณ ได้ย้ายไปโรงเรียนบ้านหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 5 จ.ขอนแก่น

·       กำหนดประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน “พบกัน...เพื่อลูก” ในวันอาทิตย์ที่ 9  สิงหาคม  2558 ภาคเช้า

ระดับชั้น ม.1-3 โดยลงทะเบียน 8.00 น. ภาคบ่าย ระดับชั้น ม.ปลาย ลงทะเบียน 12.00 น.

·       กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 11  สิงหาคม  ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ที่สนามของโรงเรียนและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุม ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านแต่งชุดปกติขาวหรือชุดข้าราชการ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน และขอให้ครูที่ปรึกษา ส่งรายชื่อแม่ดีเด่นของห้อง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันพฤหัสบดีที่ 6  สิงหาคม  2558

ข่าวจากกลุ่มบริหารงบประมาณ

·     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดประชุมสัมมนาผู้รับผิดชอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมซิตี้บีช รีสอร์ท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มบริหารงบประมาณได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมดังนี้

1.       ครูผู้รับผิดชอบด้านการเงิน ได้แก่ นางสาวนงเยาว์  มีศรี

2.       ครูผู้รับผิดชอบด้านการบัญชี ได้แก่ นางสาวพัชรี  เสวีพงศ์

3.       ครูผู้รับผิดชอบด้านการพัสดุ ได้แก่ นายโยแมน  อิ่มถวิล

·     ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ครู ปีการศึกษา 2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด มีรายชื่อดังนี้

-          ระดับอนุบาล

ด.ช.ณภัทร  โพธิสาร   บุตรของ นางสาวภัทริฐา  ขาวงาม

-          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ด.ช.กฤช  กาญจนนีมานนท์  บุตรของ นางณัฐพัชร์  กาญจนนีมานนท์ 

-          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

น.ส.ชญามน  สังข์ทิตนุ  บุตรของ นางรังสิมา  สังข์ทิตนุ

น.ส.ธัญชนก  พัฒนศิริศักดิ์  บุตรของ  นายรัชชัย  พัฒนศิริศักดิ์

นายคุณานนต์  คชานาวิน  บุตรของ  นางปานทิพย์  คชานาวิน

น.ส.ธันย์รดา  กาญจนนีมานนท์  บุตรของ นางณัฐพัชร์  กาญจนนีมานนท์ 

-          ระดับปวส. – ปริญญาตรี

น.ส.จิรัชญา  ช้างโสภา  บุตรของ  นางมณฑา  ช้างโสภา

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

* กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน ทั้งนักเรียนระดับ ม.ต้น และม.ปลาย มีกิจกรรม คือ

1.1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์                       1.2 คณิตคิดเร็ว

1.3   A-Math                                            1.4 4-Stars

โดยจัดให้มีการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2558 นี้ ติดต่อขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ครูชวลิตร  จันทรเนตร หรือคุณครูดวงพร  สมทิพย์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม  2558 กำหนดแข่งขันดูที่ประกาศหน้าห้องพักครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

·       สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดคุแห่งประเทศไทย จัดแข่งขัน “คอสเวิร์ดเกม”

“Amath” “คำคม” และซูโดกุ นักเรียนคนใดสนใจ เข้ารับการแข่งขันในส่วนของ A-math และซูโดกุ ติดต่อได้ที่กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ หรือสมัครด้วยตนเองที่สมาคม ครอสเวิร์ดเกม A-math คำคมและซูโดคุแห่งประเทศไทย Tel. 02-2950861-5 หรือทางโทรสาร 02-2950866 หรือ www.thaicrossword.com

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

● แนะนำบุคลากรใหม่ นางสาวจิรนันท์  ด้วนรู้ที่  มาบรรจุเป็นข้าราชการครู

● กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาจะจัดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น แข่งขันตอบปัญหาอาเซียนรอบชิงชนะเลิศ , การแสดงของนักเรียน และเยี่ยมชมนิทรรศการอาเซียน

● เมื่อเดือนกรกฎาคม มีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)  และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

● มีการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ทางกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ณ สำนักงานศาลยุติธรรม และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

● เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา มีการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ให้แก่วัดต่างๆ คือวัดปทุมคงคา วัดบางบอน วัดโพธิ์แจ้ และวัดโพธิ์พุฒตาล

● มีการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ มีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทั้งระดับม.ต้น และ

ม.ปลาย ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

* วันที่ 8-9  สิงหาคม  2558 ครูรุ่งโรจน์  สว่างวัฒนาภัทราภรณ์ เข้าประชุมเชิงลึกสำหรับครูแกนนำโรงเรียน 3 ดี เพื่อจัดทำชุดการเรียนรู้เท่าทันสื่อ เพื่อสร้างพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.ศาลายา จ.นครปฐม

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

·       ขอต้อนรับครูเดชา  เดชะคำภู  และครูทิยาภรณ์  ทะปาละ  ด้วยความยินดียิ่ง

·       ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา ปี 2558  ศูนย์ภาคกลาง  ณ

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เทคโนธานี ตำบลคลองห้า  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีดังนี้

1.       เครื่องสูบลมจากคอมเบลสเซอร์ตู้เย็นที่เสียแล้ว   ม.6/1ครูสมชาย  และครูสิริญญา

2.       อเมซิ่ง วอซ์ชิ่ง แมชชีน  ม.6/1ครูสมชาย  และครูสิริญญา

3.       เครื่องลดความชื้นข้าว  ม.6/3  ครูสมชาย  และครูสิริญญา

4.       เจลฆ่าเชื้อสุมนไพรไล่ยุง  ม.6/3  ครูสมชาย  และครูปรารถนา  สืบค้า

5.       ดันให้โต  ม.6/3  ครูที่ปรึกษา ครูสมชาย  และครูธงชัย  สุเมธพิพัธน์

6.       เตาสเตอร์ลิง  ม.6/4  ครูที่ปรึกษา ครูสมชาย  และครูสิริญญา

7.       ตากท้าฝน  ม.6/4 ครูที่ปรึกษา ครูสมชาย 

8.       ไฟฟ้าด้วยทรานซีสเตอร์  ม.6/5 ครูที่ปรึกษา ครูสมชาย  และครูสิริญญา

9.   รางน้ำใสกับผักไร้สาร  ม.6/5  ครูที่ปรึกษา ครูสมชาย  และครูสิริญญา

* วันที่ 18 สิงหาคม 2558  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

1.       การประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

2.       การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3.       การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

4.       การแข่งขันวาดภาพทางวทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

5.       การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

6.       การแข่งขันเรือ POP POP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

7.       การแสดงผลงานของนักเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์

8.       สาธิตการต่อตัวเลโก้

9.       สาธิต BERVICS  ROBOT

10.   การแสดงละครวิทยาศาสตร์

นักเรียนคนใดที่สนใจแข่งขัน  สมัครได้ที่ครูในกลุ่มสาระทุกท่าน

·       20  สิงหาคม  2558  แข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ที่ The  Mall  งามวงศ์วาน   ซึ่งมีดังนี้

         1. โต๊ะญี่ปุ่นพลังงานสะอาด  ม.6/4

              2.  โคมไฟฟ้าจากแผ่น CD   ม.6/4

              3. โคมไฟฟ้าจากเปลือกทุเรียน  ม.6/4

* 25 สิงหาคม  2558  ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์  ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ประกอบด้วย

1.       หุ่นยนต์บริการผู้ซื่อสัตย์  ม.6/1

2.       เครื่องตัดสายบัว  ม.6/3

3.       เครื่องหว่านเมล็ดถั่วลิสง  ม.6/3

4.       เครื่องดูดควันตะกั่วจากการบัดกรี ม.6/3

5.       เครื่องอัดขยะ Two  in one  ม.6/3

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์

 15  สิงหาคม  2558  ส่งนักเรียนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง “การศึกษาอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ”  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนฯราชมงคลัญญบุรี  ประกอบด้วย

1. นางสาวณัชชา  วิชิตนันทกุล  ม.4/3                 2. นางสาวอารีรัตน์ จิตอุปถัมภ์  ม.4/1

3. นางสาวญาดาวดี  ใจประสพ  ม.4/3                 4.  นางสาวนันท์นภัส  ฮุงหวน  ม.4/3

5. นายจงกล  โตทรัพย์ฤดี  ม.4/1

ครูที่ปรึกษา ครูธงชัย  สุเมธพิพัธน์

25 สิงหาคม 2558  ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทั้วไปทางวิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558  ณ คณิวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ภาษาไทย) ประกอบด้วย

1.    นายศิวกร  แต้สุจิ  ม.6/1                     2.  นางสาวเบญญาภา  เงินเจริญ  ม.6/1

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วย

1.    นายกฤษ  กลัดเจริญ   ม.5/1              2. นางสาวพัชญ์ธนัน  อภิโชติสัมฤทธิ์ ม.5/1

ครูธงชัย  สุเมธพิพัธน์  ผู้ควบคุม

29 สิงหาคม 2558  แข่งขันเพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 12   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ประกอบด้วย 1. ด.ช.วรรณศิลป์  สุลีวงศ์  ม.3/2   2. ด.ญ. ณภัทรศิกานต์  อนันตวรพงศ์  3/2

         3.ด.ช.อริยะ  โยวะผุย  ม.2/1

30 สิงหาคม 2558  แข่งขันเพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 12   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

เคมี

1.    นายสุรชาญ  เนตรจินดา  ม.5/1  2.  นายอัครเกรียงไกร  มูลดี  ม.6/3    3.นางสาวพรรณพนัช  อัตตะ  ม.6/1

ชีวะ

1.    นางสาวพัชญ์ธนัน  อภิโชติสัมฤทธิ์ ม.5/1    2. นายบรรณพงศ์  คำสวัสดิ์  ม.6/3

3.    นายคุณานนท์  เสรีเศวตรัตน์  ม.6/3

ฟิสิกส์

1.    นายธนาบุญ  ไชยวัฒน์เจริญ  ม.4/1  2. นายธนิษฐ์  อัญชลีชไมกร  ม.5/1

3.    นางสาวโยษิตา  อิงคนันท์  ม.6/3

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

·       ครูธัญญนุช  อุปนันท์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ CEFR เปรียบเทียบมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 4  สิงหาคม  2558

·       วันที่ 9  สิงหาคม  2558 ครูอภิญญา  สร้อยระย้า นำนักเรียนไปแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

·       การแข่งขัน “English Quiz” ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 5  ส.ค. 2558 ณ หอประชุม

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

·       วันที่ 6-7  สิงหาคม  2558 ครูอรจิรา  วงศ์ศิริ และครูศิริชัย  ญาณปัญญา เข้าอบรมสัมมนาการ

พัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทย “ผลสัมฤทธิ์ต่ำแก้ได้ ครูภาษาไทยเร่งพัฒนา” ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม

·       วันที่ 8-9  สิงหาคม  2558 ครูอรนุช  สมพงษ์ เข้าประชุมเชิงลึกสำหรับครูแกนนำโรงเรียน 3 ดี เพื่อ

จัดทำชุดการเรียนรู้เท่าทันสื่อ เพื่อสร้างพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.ศาลายา จ.นครปฐม

·       วันที่ 22  สิงหาคม  2558 ส่งนักเรียนประชันกลอนสด “เทิดพระเกียรติแม่” ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิต  1.นายชนาธิป  สายจำปา    2. น.ส.ภคมน  ลิ้มสุวรรณ     3. น.ส.ญาดาวดี  ใจประสพ

ควบคุมโดย ครูศุภมาส  ธรรมชาติ

·       ส่งนักเรียนแข่งขัน การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

ม.ต้น ด.ญ.เขมจิรา  สุดสายเนตร และ ด.ญ.ปรภัสรา  เทียนทอง

ม.ปลาย น.ส.จิราภรณ์  รุ่งพิรุณ และ น.ส.ชนัญดี  ชินบุตร

ควบคุมโดย ครูศุภมาส  ธรรมชาติ และครูศิริชัย  ญาณปัญญา

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา

·       วันที่ 8-9  สิงหาคม  2558 ครูภัทรริญญา  พรหมผอง เข้าประชุมเชิงลึกสำหรับครูแกนนำโรงเรียน3 ดี เพื่อจัดทำชุดการเรียนรู้เท่าทันสื่อ เพื่อสร้างพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.ศาลายา จ.นครปฐม

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา

·       ระเบิดศึกฟุตบอลนักเรียน 7 คน Spicer Invitation 2015 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ครั้งที่ 1ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา Spicer  เตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน Spicer Invitation 2015 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬา นักเรียน บุคลากร ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 สถาบัน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาประสบการณ์และศักยภาพของนักกีฬาทั้ง 8 สถาบัน เพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพในอนาคต

·       วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องเพชรอินทนิล โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ผู้อำนวยการสุพจน์  หล้าธรรมเป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน  Spicer Invitation 2015 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ครั้งที่ 1 โดยมีผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาSpicer เป็นผู้ให้การสนับสนุนชุดกีฬา Spicer ให้กับทั้ง 8 สถาบัน

·       สำหรับการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน Spicer Invitation 2015 จะทำการแข่งขันแบบพบกันหมด

ทำการแข่งขันทั้งหมด 7 สนาม โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่
1.โรงเรียนศึกษานารีวิทยา                                       2.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
3.โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม                                   4.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
5.โรงเรียนปัญญาวรคุณ                                          6.โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
7.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล             8.โรงเรียนนนทรีวิทยา

·       พิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนศึกษานารีวิทยา และจะสิ้นสุดการแข่งขันวันที่ 11 กันยายน 2558

ข่าวจากงานห้องสมุด

* วันที่ 24-28 สิงหาคม 2558 ห้องสมุดจะจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีกิจกรรมดังนี้

          1. ทอล์กโชว์การสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตกับนักเรียน โดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ นักเรียนที่เข้ารับฟังชั้น ม. 5 – 6 ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 12.50 น.

          2. NANMEE FAIR จัดบูทจำหน่ายหนังสือมอบส่วนลด 20% ให้นักเรียน ที่หน้าหอประชุม

          3. รถห้องสมุดเคลื่อนที่ จากร้าน ทวีทรัพย์ จะมาให้บริการวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558

          4. การแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทางในหัวข้อ “รักษ์โลก” ของนักเรียนชั้น ม. 1

          5. การออกร้านจำหน่ายหนังสือ ใต้อาคาร 4

 

 

*********************************************

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode