ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวเดือนกันยายน 2558

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558

ม.1-ม.3      วันที่ 22,24  กันยายน  2558

ม.4-ม.6      วันที่ 21,23,25  กันยายน  2558

          * ครูผู้สอนส่งข้อสอบ 1-9  กันยายน  2558

          * ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ(เวลาเรียนไม่ถึง 80 / ) วันที่ 11 กันยายน  2558 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบวันที่ 14  กันยายน  2558

          * เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ เรียนวันเสาร์ที่ 12  กันยายน  2558 เป็นวันสุดท้าย มีการทดสอบหลังเรียน ขอให้นักเรียนที่เรียนเสริมทุกคนมาทดสอบด้วย โดยพร้อมเพรียงกัน

          * ขอให้คุณครูทุกท่าน ส่งคะแนนเข้าโปรแกรมบันทึกคะแนนผ่านเว็บไซด์ http:bopp-obec.info/ โดยพิมพ์ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านตามที่ได้รับ ขณะนี้สามารถกรอกคะแนนได้แล้ว

          * กำหนดจัดตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2558 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21  กันยายน  2558 ที่ห้องประชุมอินทนิล

ข่าวจากกลุ่มบริหารงบประมาณ

•          การดำเนินโครงการของปีงบประมาณ 2558 ให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 กันยายน 2558 เพื่อทำการปิดงบประมาณปี 2558

•          การประชุมสัมมนาประสานแผนปฏิบัติการ และปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน  ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2558 ณ บ้านสวนมะพร้าวอ่อน รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

•          ทุนปัจจัยพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นม.ต้น และทุนการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 ทางกลุ่มบริหารงบประมาณ ได้ดำเนินการจ่ายเงินทุนแก่นักเรียนที่ได้รับทุน ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ห้องเพชรอินทนิล นักเรียนที่ยังไม่ได้ติดต่อรับทุน ให้ติดต่อที่ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ

ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

* ขออนุโมทนาบุญกับการใส่บาตรวันศุกร์ของนักเรียนทุกห้อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาคเรียนที่ 2 คงจะได้รับความร่วมมือจากครูที่ปรึกษาและนักเรียนยิ่ง ๆ ขึ้นไป

* งานบุคคลขอแสดงมุทิตาคารวะครูผู้เกษียณอายุทั้ง 8 ท่าน ทางโรงเรียนมีพิธีอำลาครูเกษียณหน้าเสาธง ในวันพฤหัสบดีที่ 17  กันยายน  2558

* ขอขอบคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ จนการประเมินโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านพ้นไปด้วยดี และได้รับโล่รางวัลระดับเหรียญเงิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้นไป

·       ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1 วันที่ 29  กันยายน  2558

·       ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.2 และ ม.4 วันที่ 1 ตุลาคม  2558

·       ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.3 วันที่ 28 กันยายน 2558

·       ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.5 วันที่ 2 ตุลาคม  2558

·       ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.6 วันที่ 7 ตุลาคม  2558

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

·       โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์

     วันที่ 15  สิงหาคม  2558  ส่งนักเรียนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง “การศึกษาอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ”  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนฯราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย

1. นางสาวณัชชา  วิชิตนันทกุล  ม.4/3               2. นางสาวอารีรัตน์ จิตอุปถัมภ์  ม.4/1      3. นางสาวญาดาวดี  ใจประสพ  ม.4/3              

4.  นางสาวนันท์นภัส  ฮุงหวน  ม.4/3                 5. นายจงกล  โตทรัพย์ฤดี  ม.4/1

ครูที่ปรึกษา ครูธงชัย  สุเมธพิพัธน์

* วันที่ 25 สิงหาคม 2558  ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558  ณ คณิตวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ภาษาไทย) ประกอบด้วย

1.       นายศิวกร  แต้สุจิ  ม.6/1               2.  นางสาวเบญญาภา  เงินเจริญ  ม.6/1

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วย

1.       นายกฤษ  กลัดเจริญ   ม.5/1           2. นางสาวพัชญ์ธนัน  อภิโชติสัมฤทธิ์ ม.5/1

ครูธงชัย  สุเมธพิพัธน์  ผู้ควบคุม

*วันที่ 29 สิงหาคม 2558  แข่งขันเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 12   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ประกอบด้วย

                  1. ด.ช.วรรณศิลป์  สุลีวงศ์  ม.3/2   2. ด.ญ. ณภัทรศิกานต์  อนันตวรพงศ์  3/2              3.ด.ช.อริยะ  โยวะผุย  ม.2/1

 *วันที่30 สิงหาคม 2558  แข่งขันเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 12   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี   

 เคมี

1.นายสุรชาญ  เนตรจินดา  ม.5/1             2.  นายอัครเกรียงไกร  มูลดี  ม.6/3                     3.นางสาวพรรณพนัช  อัตตะ  ม.6/1

ชีวะ

1.นางสาวพัชญ์ธนัน  อภิโชติสัมฤทธิ์ ม.5/1    2. นายบรรณพงศ์  คำสวัสดิ์  ม.6/3               3. นายคุณานนท์  เสรีเศวตรัตน์  ม.6/3

ฟิสิกส์

1.นายธนาบุญ  ไชยวัฒน์เจริญ  ม.4/1  2. นายธนิษฐ์  อัญชลีชไมกร  ม.5/1                         3. นางสาวโยษิตา  อิงคนันท์  ม.6/3

* การแข่งขันหุ่นยนต์บริการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากการอบรมแข่งขันหุ่นยนต์เพื่องานอนาคต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในวันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม  2558 และกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ได้ส่งนักเรียน ทีม S.W.ROBOT เข้าแข่งขันหุ่นยนต์บริการ ในวันอาทิตย์ที่ 30  สิงหาคม  2558 ผลการแข่งขัน ผ่านเข้ารอบ 16 ทีม จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 29 ทีม ซึ่งทีม S.W.ROBOT จะต้องแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2558 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี ในวันที่ 15  พฤศจิกายน 2558

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

·       ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ จำนวน 15 คน เข้ารับการอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ในวันที่ 27-29  สิงหาคม และ 4-5 กันยายน 2558

·       นางสาวเพชรรัตน์  เจนถาวร นักเรียนชั้น ม.5/3 แผนการเรียนวิทย์-คณิต สอบชิงทุนไปต่างประเทศได้ ซึ่งเป็นประเภททุนเต็มจำนวน ตามโครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่น 55 (พ.ศ.2559-2560)

·       นางสาวกนกวรรณ  นาควัชระ นักเรียนชั้น ม.4/2 ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ-จีนกลาง สอบผ่านและได้รับสถานภาพเป็นตัวจริงในการไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอาร์เจนตินา/ภาคพื้นทวีปเหนือ ตามโครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่น 55 (พ.ศ.2559-2560)

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

● เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระสังคมศึกษาจัดกิจกรรมภูมิปัญญาไทยสู่ความพอเพียง ประจำปี 2558 มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงผลงานโครงงานสังคมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

● เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 มีการส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดยมีนักเรียนม.ปลายผ่านเข้ารอบ คือ นายคุณานนท์ เสรีเศวตรัตน์ ได้ลำดับที่ 7 รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร

● เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมโครงการธรรมะกับเยาวชน “กตัญญู เชิดชูพระคุณแม่” ครั้งที่ ๑ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

● เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ได้ส่งตัวแทนคุณครูเข้าร่วมการอบรมโครงการประวัติศาสตร์สัญจรรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

·         วันที่ 12  สิงหาคม  2558 เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งคำประพันธ์กลอนสด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบคัดเลือกระดับจังหวัด ณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

อันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล ผู้เข้าแข่งขัน ดังนี้

1. นายธนาธิป  สายจำปา ม.5/7            2. นางสาวภคมน  ลิ้มสุวรรณ  ม.5/5                   3. นางสาวญาดาวดี  ใจประสพ ม.4/3

ผู้ฝึกซ้อม ครูศุภมาส  ธรรมชาติ

·         วันที่  21  สิงหาคม  2558 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย งานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ “วันยุวกวี” ณ ศูนย์เยาวชน(ไทย-ญี่ปุ่น) โดยส่งแข่งขันแต่งบทประพันธ์และแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนทุกคนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ฝึกซ้อมโดย ครูศุภมาส  ธรรมชาติ และ ครูศิริชัย  ญาณปัญญา

* วันที่  22  สิงหาคม  2558 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกลอนสด ภายใต้หัวข้อ “แก้วกวีศรีสยาม”ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เข้าแข่งขัน ดังนี้

1. นายธนาธิป  สายจำปา ม.5/7            2. นางสาวภคมน  ลิ้มสุวรรณ  ม.5/5                        3. นางสาวญาดาวดี  ใจประสพ ม.4/3

ผู้ฝึกซ้อม ครูศุภมาส  ธรรมชาติ

*วันที่  22  สิงหาคม  2558 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน “การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6” ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยนักเรียนทุกคนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

ระดับ ม.ต้น 1. ด.ญ.เขมจิรา  สุดสายเนตร  ม.3/4              2. ด.ญ.ประภัสสร  เทียนทอง  ม.3/4

ระดับชั้น ม.ปลาย 1. น.ส.จิราภรณ์  รุ่งพิรุณ  ม.4/1           2. น..ชนัญดี  ชินบุตร  ม.4/1     

ผู้ฝึกซ้อม ครูศุภมาส  ธรรมชาติ

·   * วันที่ 25  สิงหาคม  2558 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแต่งคำประพันธ์กลอนสด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบคัดเลือก ในระดับภาคคณะสงฆ์ภาค 1  ณ วัดละหาร จังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัลชมเชย ผู้เข้าแข่งขัน ดังนี้    

1. นายธนาธิป  สายจำปา ม.5/7            2. นางสาวภคมน  ลิ้มสุวรรณ  ม.5/5                           3. นางสาวญาดาวดี  ใจประสพ ม.4/3

ผู้ฝึกซ้อม ครูศุภมาส  ธรรมชาติ

 

· * วันที่ 3  กันยายน  2558 ส่ง นางสาวสุดารัตน์  กลิ่นกลั่น ม.5/3 เข้าแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ตามรอยบาทพระราชา”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

ผู้ฝึกซ้อม ครูอรนุช  สมพงษ์

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

* การอบรมขยายผลหลักสูตร Train the trainer ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ณ ศูนย์อบรม โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม วันที่ 28 – 29 กันยายน 2558

* นักเรียนชั้น ม.4/11 กลุ่ม B ลงปฏิบัติการร้านสะดวกซื้อ วันที่ 1 กันยายน 2558

* กิจกรรมเข้าค่ายรักการอ่าน ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2558

 

********************************

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode