ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวเดือนพฤศจิกายน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ

·       ส่งสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

·       นักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๙-๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ แล้วส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่

๒ ภายในวันที่ ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

·       การเรียนเสริมพิเศษของนักเรียน ม.๑-ม.๓ ให้นักเรียนส่งใบสมัครภายในวันที่ ๑๖  พฤศจิกายน 

๒๕๕๘ โดยเรียน ๕ วิชาหลัก ได้แก่คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยเสียค่าใช้จ่าย ๑,๕๐๐ บาท

·       การประเมินทบทวนระบบเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการประเมิน

จะดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ และรับฟังผลการประเมินทบทวนระหว่างวันที่ ๒-๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘

·       ให้ลูกค้าของธนาคารโรงเรียนอดใจรอที่ต้องฝากเงิน ขณะนี้ธนาคารโรงเรียนอยู่ระหว่างปรับโฉม

ใหม่ของฝ่ายบุคลากร เปิดบริการเมื่อไรจะแจ้งให้ทราบ

ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

·       ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.วันวลี ปรีชื่น ม.๔/๖ นักเรียนแกนนำจิตอาสาป้องกันเอดส์ ได้รับเกียรติบัตร จากพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ และในงานนี้รองฯมนทิรา  เดชชนะขจรสุข,ครูณัฐพร  แตงอ่อนและน.ส.ทัศนีย์ ทัศนธรรม ม.๔/๕ ที่ได้ร่วมฉายพระรูปกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ในวันพุธที่ ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ สำหรับโรงเรียนศึกษานารีวิทยาจะไปร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลงานวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จ.สมุทรปราการ

·       งานระบบดูแลฯ ขอความร่วมมือจากครูที่ปรึกษาดำเนินการประเมินตนเอง (SDQ) ทั้ง ๓ ฉบับ

สรุปส่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและคัดกรองนักเรียนให้เรียบร้อย สำหรับการเยี่ยมบ้าน สรุปรายงานส่งภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

·       งานวินัย ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน โดยเฉพาะการ

แต่งกายให้เรียบร้อย สมกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน

·       กลุ่มบริหารงานบุคคลมีคำสั่งแต่งตั้งครูหัวหน้าระดับและรองหัวหน้าระดับท่านใหม่ คือ

ระดับชั้น ม.๔ หัวหน้าระดับ ครูเดชา  เดชะคำภู     รองคนที่ ๑ ครูสุขกมล  จันทรเนตร  

                      รองคนที่ ๒ ครูณัฐพล  อินแพง

ระดับชั้น ม.๖ หัวหน้าระดับ ครูวสันต์  อายุบเคน    รองคนที่ ๑ ครูสุปราณี  บุญจิตร

                      รองคนที่ ๒ ครูวันดี  เจียรศิลปดำรง

·       วันพุธที่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ งานกิจการนักเรียนจัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วัน

ลอยกระทง โดยมีกิจกรรมการประกวดกระทงในภาคเช้าและประกวดนางนพมาศในภาคบ่าย

ข่าวจากกลุ่มบริหารงบประมาณ

·       การประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับลงทะเบียนชำระเงินบำรุงการศึกษา และจ่ายเงินอุดหนุนตาม

นโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

         - ภาคเช้า  เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๖

         - ภาคบ่าย เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๕

          วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

         - ภาคเช้า เวลา เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๔

          สำหรับการชำระเงินบำรุงการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโพธิ์แจ้ เริ่มชำระได้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยสามารถโอนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

·       โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

๑.      ครูธงชัย  สุเมธพิพัธน์และครูยุทธศาสตร์ เกตุวิเศษกูล ไปร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

“พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์” วันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ชองกระทรวงพลังงาน โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ

๒.      นายธนทัต  เดชะกุลกำจร ม.๔/๑ ไปรับรางวัล Aamo 2015 เหรียญทอง ประเภทบุคคล สาขา

คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ด.ญ.ณภัทรศิกานต์  อนันตวรพงศ์ ม.๓/๒ ไปรับรางวัล Asmo 2015 เหรียญเงิน สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น โดยครูธงชัย  สุเมธพิพัธน์ ผู้ประสานงาน และมีผู้ติดตามคือ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูทิพยาภรณ์ ทะปาละ ณ ห้องมรกต ไทยแลนด์คริสเตียนเซ็นเตอร์ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

๓.      วันที่ ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(Gifted Program) พานักเรียนชั้น ม.๔/๑,๕/๗และม.๖/๑ ไปทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ “Open house ของมหาวิทยาลัยมหิดล 2015”

๔.      วันที่ ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(Gifted Program) พานักเรียนชั้น ม.๔/๑,๕/๑ และ ม.๖/๑ ไปทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ “เปิดเรือนเยือนจุฬา CU Open house 2015”

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

·       ในภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์

จากม.วิทยาลัย ราชภัฎธนบุรี มา ๒ คน คือ น.ส. นุสรา เสนจันทร์ และ น.ส.ซารีนา อีซอ สอนในระดับ ม.๑

*  ทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้ส่งบุคลากร เข้าอบรม สัมมนาวิชาการ แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ศตวรรษที่ ๒๑ วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี คือ น.ส.สุภาภรณ์ สมัครแก้ว และนายยศวีร์ ล่องทอง

* ขอแสดงความยินกัน น.ส. วิภาพร แก้วเนียม บุคลากรทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอบบรรจุเข้ารับราชการได้ และได้บรรจุที่ โรงเรียนวัดบางปลา เขต สพป. สมุทรสาคร และได้รับความอนุเคราะห์ รถโรงเรียน ของที่ระลึก จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ร่วมไปส่งคุณครูในวันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๘

* ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ มีชาวต่างชาติ ชื่อ Ms Beck Heather Marie มาสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ จะอยู่สอนเป็นเวลา ๑ ปี สอนในระดับ ม.๑ และม.๔

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

          ● ยินดีต้อนรับ และนำครูมาใหม่

                    ๑. นางสาวนุชนาฏ   อินสิม        ครูอัตราจ้าง

                    ๒. นายบดินทร์       วิเศษศรี      ครูอัตราจ้าง

● กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ มีการจัดสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

● กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขันเพชรยอดมงกุฎประวัติศาสตร์ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

● กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ร่วมมือกับโรงเรียนศึกษานารีวิทยา จัดกิจกรรมขายของมือสองเพื่อพี่น้อง ศ.ว. ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

·       ขอต้อนรับครูชาวต่างชาติคนใหม่ 4 ท่าน คือ

1.       MS. GONZALEZ MONICA

2.       MS. MONTANARELLA TAYLOR RYAN

3.       MS. AZANI OR-EL TAMAR

4.       MS. GREENE MEGHAN RENEE

     ขอต้อนรับครูผู้ช่วย วิชาภาษาญี่ปุ่น

                นางสาวธันยพร  ศิวพงศ์โรจน์สิริ

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

·       ขอต้อนรับครูสุภัคสร  มั่นคง และ ครูศิริพร  จาบไธสง

·       นักศึกษาฝึกสอน นางสาวรุจิรา ประขวัญครบุรี และ นางสาวรุ้งศิลา กรุดแก้ว

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ศิลปะ

·       ผลงานวงโยธวาทิต

๑.      นักเรียนได้รับรางวัลการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑

๒.      นักเรียนได้รับรางวัลการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๓๔

และ รางวัลนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทการเดินนำขบวนพาเหรดและรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท แปรขบวนดนตรีสนาม (ดีสเพลย์) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ชิงถ้วยเกียรติยศ กรมพลศึกษา ประเภท ง พร้อมถ้วยรางวัล

๓.      นักเรียนได้รับรางวัลการประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ ๒

๔.      รางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ระดับภาคกลาง ชิงถ้วยเกียรติยศ

กรมพลศึกษา

·       ดนตรีสากล,ดนตรีไทย,นาฎศิลป์ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ดังนี้

๑.      การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ นายณัฐพร  บุญตา

๒.      การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ ด.ญ.กมลทิพย์  ใจซื่อ

๓.      การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ น.ส.ธัญญาลักษณ์ ดาวใส

๔.      การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ น.ส.ปัณรส ลำดวน

๕.      การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ นายอานนท์  จรลี

๖.      การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ น.ส.วลัยพร  สมภักดี

๗.      การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ ด.ญ.อรุณรัตน์ อุทาลุน

๘.      การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ น.ส.ปัณรส ลำดวน

๙.      การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๑-ม.๓ ด.ช.ลิปปกร  เพ็งเจริญ

๑๐.   การแข่งขันเดี่ยวขิม ม.๔-ม.๖ น.ส.ดลพร  วิวัฒน์

๑๑.   การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓

๑๒.   การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.๑-ม.๓

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

·        คอมพิวเตอร์  การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ลำดับ

รายการ

วันที่แข่งขัน

สถานที่

๑.

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖

๒  พ.ย. ๒๕๕๘

โรงเรียนโยธินบูรณะ

๒.

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖

๒ พ.ย. ๒๕๕๘

โรงเรียนโยธินบูรณะ

๓.

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓

๓ พ.ย.๒๕๕๘

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย

๔.

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๔-ม.๖

๔ พ.ย. ๒๕๕๘

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย

๕.

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖0

๑๒ พ.ย. ๒๕๕๘

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

๖.

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.๑-ม.๓

๑๒ พ.ย. ๒๕๕๘

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

๗.

การแข่งขนการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.๑-ม.๓

๑๒ พ.ย. ๒๕๕๘

โรงเรียนศึกษานารี

๘.

การแข่งขนการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.๔-ม.๖

๑๒ พ.ย. ๒๕๕๘

โรงเรียนศึกษานารี

๙.

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖

๑๒ พ.ย. ๒๕๕๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์

๑๐.

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-ม.๖

๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

·        โครงการอบรมฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อการบริการแก่สังคมขึ้น จำนวน ๖ หลักสูตร ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙ ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน

ลำดับ

รายละเอียด

ระยะเวลาจัดอบรม

๑.

หลักสูตร Smart Classroom for Educational field

 (Google for Education และ โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง)

 

๑๗ พ.ย. ๕๘ (๐๘.๔๕-๑๒.๐๐ น.)

๒.

หลักสูตร การออกแบบ การออกแบบสื่อมัติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้ Prezi,Google Slide และ โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

๑๙ ธ.ค. ๕๘ (๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น.)

๓.

หลักสูตร Search Select เลือกแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อการเรียนการสอน

๑๔ ม.ค. ๕๙ (๐๘.๔๕-๑๒.๐๐)*

๔.

หลักสูตร Google Product Google APP (Google for Management)

๑๘ ก.พ. ๕๙ (๐๘.๔๕-๑๒.๐๐ น.)*

๕.

หลักสูตร การออกแบบภาพ Info Graphic เพื่อการเรียนการสอนและการใช้งานทั่วไป

๑๗ มี.ค. ๕๙ (๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น.)*

๖.

หลักสูตร การสร้างห้องเรียนออนไลน์อย่างง่าย และเหมาะสมสำหรับปัจจุบัน

๒๘ เม.ย. ๕๙ (๐๘.๔๕-๑๒.๐๐ น.)*

·        แนะนำนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

๑.      นายอานนท์  จันทะดวง                        ๒. นายอนุพงษ์  บุตรดีสอนวิชาคอมพิวเตอร์

๓.      นางสาวอรอนงค์  ปิ่นกลาง                    ๔. นางสาวสำเนียง  คูณแก้ว

·        การงานอาชีพ  การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ลำดับ

รายการ

วันที่แข่งขัน

สถานที่

๑.

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓

๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘

โรงเรียนทวีธาภิเศก

๒.

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๔-ม.๖

๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘

โรงเรียนทวีธาภิเศก

๓.

การงานแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-ม.๓

๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘

โรงเรียนทวีธาภิเศก

๔.

การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖

๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘

โรงเรียนทวีธาภิเศก

๕.

การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓

๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘

โรงเรียนทวีธาภิเศก

๖.

การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๔-ม.๖

๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘

โรงเรียนทวีธาภิเศก

*การประกวดแข่งขันประดิษฐ์กระทงลอยวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 

กติกาการแข่งขันประดิษฐ์กระทงลอย

๑. ระดับม.ปลาย ขนาดกระทง 10 นิ้ว จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 6 คน ต่อ 1 ทีม

๒. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง

๓. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๔. รางวัลในการแข่งขัน 4 รางวัลต่อ 1 ระดับชั้น

            รางวัลที่ ๑           ๑ รางวัล

            รางวัลที่ ๑           ๑ รางวัล

            รางวัลที่ ๓           ๑ รางวัล

            รางวัลชมเชย        ๑ รางวัล

 

เกณฑ์การตัดสินการประกวดกระทง ประจำปี ๒๕๕๘

๑.      ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                ๒๐  คะแนน

๒.      ขนาดของกระทงที่กำหนด,ประหยัด                   ๒๐  คะแนน

๓.      ประณีตสวยงาม ใช้วัสดุธรรมชาติ                      ๒๐  คะแนน

๔.      กระทงลอยน้ำได้                                       ๒๐  คะแนน

๕.      เสร็จทันเวลา,รักษาความสะอาด                       ๒๐  คะแนน

                                                               รวม ๑๐๐ คะแนน

·       เกษตร การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

ลำดับ

รายการ

วันที่แข่งขัน

สถานที่

๑.

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓

๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘

โรงเรียนทวีธาภิเศก

๒.

การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔-ม.๖

๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘

โรงเรียนทวีธาภิเศก

๓.

การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖

๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘

โรงเรียนทวีธาภิเศก

 

 

****************************************

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode