ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ

·       กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

·       ส่งข้อสอบวันที่ ๑-๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘

-          ม.๑-๓ สอบ ๒๒,๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘

-          ม.๔-๖ สอบ ๑๘,๒๑,๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘

ข่าวจากกลุ่มบริหารงบประมาณ

·       แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา โรงเรียนศึกษานารีวิทยา หน่วยสรรหา

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๙

หน่วยสรรหาที่ ๗ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๒.๐๐ น.

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

·       กลุ่มสาระฯ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ ACT EXTREME EDUCATION 2015 โรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี ดังนี้ * แข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงแม่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขัน

๑. นายขวัญชัย  เกิดพิทักษ์         ๒. นายธนพล  สุชีวยากุล             ๓. นายศุภเสกข์  แจ่มจันทร์

๔. นายชัยวัฒน์  จริยกชกร         ๕. นายอานุภาพ  พีรมธุกร  ๖. นายชานนท์  ขวัญชุด

ครูสิริญญา  นินนันท์,ครูวรรณิภา  ศรีนนท์ ผู้ควบคุม

          * การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขัน

๑. ด.ญ.ณภัทรศิกานต์  อนันตวรพงศ์  ๒. ด.ช.วรรณศิลป์  สลีวงศ์ 

๓. ด.ช.พรชัย  มาอ่อน                  ๔. ด.ญ.กนกพร  บำรุง

          * การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขัน

๑.นายธนาบุญ  ไชยวัฒน์เจริญ         ๒. นายพิสุทธิ์  สุนทรกิติ

·       แข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงแม่น ณ วิทยาลัยฐานเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

             ผู้เข้าแข่งขัน ๑. ด.ช.ภากร  ฤทัยวัฒน์  ๒. ด.ช.กัญจน์  ยอดเปลี่ยน  ๓. ด.ช.เจนวิทย์  กิจประกายมุข

             ครูสุคนธา  โต๊ะเตบ,นายกิตตินันท์  สกุนินนท์

·       การแข่งขันออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขัน

     ๑. นายพงษ์นรินทร์  ศรีอุบล  ๒. น.ส.ภัทรวรรณ  สนั่นไพร  ๓. ด.ญ.วีนัสรา  ทองอยู่

·       การแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ณ ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ได้รับรางวัลรอง

            ชนะเลิศอันดับ ๑ ผู้เข้าแข่งขัน

           ๑. นายชยธร  พีรพิทักษ์กุล        ๒. น.ส.พรพรรณราย  กลัดเจริญ      ๓. น.ส.นลัทพร  พวงสุวรรณ

·       การแข่งขันหุ่นยนต์บริการ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๕๘ เมืองทองธานี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ผู้เข้าแข่งขัน

                  ๑. นายชยธร  พีรพิทักษ์กุล         ๒. น.ส.พรพรรณราย  กลัดเจริญ      ๓.น.ส.นลัทพร  พวงสุวรรณ

                  ครูทิพยาภรณ์  ทะปาละ,ครูสิริญญา  นินนันท์ ผู้ควบคุม

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

·       วันที่ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘ ครูอรนุช  สมพงษ์ พานักเรียนไปร่วมงาน “บางกอกนี้ดีจัง” ที่วัดหงส์

รัตนาราม เขตบางกอกน้อย ในงานนี้ได้นำการแสดงฉ่อยและการแสดงวูซู ของนักเรียนรางวัลพระราชทานไปแสดงในวันดังกล่าว

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

·       กิจกรรมวันวิชาการ ACT EXTREME EDUCATION 2015

-ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิณทิพย์  ดีรอด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน

                   ประกวดคัดลายมือภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

-ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กนกวรรณ  บุญสิริพัฒนาเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน

                   ประกวดเล่านิทานภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

-ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.วิภารัตน์  พรหมจันทร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

                   การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

·       โครงการพิเศษ (ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ จีนกลาง) กลุ่มบริหารวิชาการและครู

                 ภาษาต่างประเทศจำนวน ๒ ท่าน นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการด้านภาษา ณ โกลเด้นโกลด์                  (เขาใหญ่) รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๔-๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘ โดยออกเดินทาง                      เวลา ๐๗.๐๐ น.

·       เนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส ที่กำลังจะมาถึง กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศได้จัดให้มีการประกวดการ์ด คริสต์มาส โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นทำการ์ด คริสต์มาส เข้าประกวด ขนาด ๕ นิ้ว X ๗ นิ้ว ส่งที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในวันที่ ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

·       ครูนลัทพร ปาปักเข ได้ย้ายไปตำรงตำแหน่งครู ที่โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา สพป.สระแก้ว

                  อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ทางกลุ่มสาระฯ ได้เดินทางไปส่งเรียบร้อยโดยได้รับความอนุเคราะห์รถ                             โรงเรียนจากท่านผู้อำนวยการในการเดินทางไปส่ง

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

                  ● กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ มีการจัดสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของ

                  นักเรียนทุกระดับชั้น ในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน ๕๐๐ คน และมีคณะ                     กรรมการจากวัดปทุมคงคา ครู อาจารย์ และบุคลากร ดำเนินงาน

                 ● บุคลากรของกลุ่มสาระสังคมศึกษาได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการ “ ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ณ                    โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

                 ● กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ณ วัดพระเชตุพล                  วิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

                  ● เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทางกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบ                         ปัญหาวิชาสังคมศึกษา สาระหน้าที่พลเมืองฯ ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง                       สนามจันทร์ ผ่านการเข้ารอบ พร้อมเกียรติบัตร

                  ● กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา เรื่อง “แผ่นดินจีน”

                  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ผ่านการเข้ารอบ พร้อมเกียรติบัตร เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘                  ที่ผ่านมา

                 ● กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ร่วมมือกับโรงเรียนศึกษานารีวิทยา จัดกิจกรรมขายของมือสองเพื่อพี่น้อง                        ศ.ว. ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีนักเรียนนำของมาขายมากมาย

                  ● กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และส่งตัวแทนนักเรียนระดับ                   ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขันเพชรยอดมงกุฎประวัติศาสตร์ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา เมื่อวันที่                   ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

                  ● กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และส่งตัวแทนนักเรียนระดับ                   ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขันเพชรยอดมงกุฎพระพุทธศาสนา ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อ                   วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ  เป็นตัวแทนการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ จังหวัดอ่างทอง (สพม.๕) ระหว่าง วันที่ ๑๘-๒๐   ธันวาคม ๒๕๕๘

 

          - การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖

          - การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓

         


เป็นตัวแทนการแข่นขัน

          - การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖

เรียนร่วม การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นตัวแทนการแข่งขัน

          - การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.๑-ม.๖

งานเกษตร

          อาจารย์วิมล ประคองโพธิ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้กับนักเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการตลาดวิถีไทยก้าวสู่อาเซียน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระหว่าง วันที่ ๒-๓  ธันวาคม ๒๕๕๘

งานห้องสมุด

          ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน ส่งใบสรุปผลการอ่านของนักเรียน (หน้าสุดท้ายของสมุดบันทึกการอ่าน) และเขียนจำนวน ชื่อเรื่องของหนังสือที่นักเรียนแต่ละคนอ่านได้ลงในใบรายชื่อ

          ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

ธุรกิจค้าปลีก

          นักเรียนสาขาธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๑ กลุ่ม A เข้าฝึกงานร้านสะดวกซื้อ  7-11

 ตามหลักสูตรร่วมกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์  ในกลุ่ม CP All

ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  จำนวน  ๑๖ คน  

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode