ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวเดือนมิถุนายน 2559

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ

- เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 มิ.ย.59 - 11 ก.ย.59 โดยมีห้องเรียนทั้งหมด 11 ห้อง ดังนี้

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 ห้อง         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้อง

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 ห้อง

ข่าวจากกลุ่มบริหารงบประมาณ

✪ การอบรมการเงิน บัญชี และพัสดุ ณ โรงแรมโกลด์ซิตี้ระยอง จ.ระยอง ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 โดยมีบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณเข้าร่วมอบรมดังนี้

1. น.ส.มนทิรา  เดชชนะขจรสุข             2. นางประทิน  รอดพันธ์

3. นายโยแมน  อิ่มถวิล                       4. น.ส.วศินี  มามีวัฒนะ

✪ นักเรียนสามารถชำระค่าบำรุงการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยสามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

✪ การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2558 สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กลุ่มบริหารงบประมาณ และส่งเอกสารภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคล

- วันที่ 9  มิ.ย.59 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ดังนี้

- ระดับชั้น ม.1       เวลา 8.30 น.              ระดับชั้น ม.2     เวลา 9.40 น.  

- ระดับชั้น ม.3       เวลา 10.50 น.             ระดับชั้น ม.4     เวลา 12.40 น.  

- ระดับชั้น ม.5-6     เวลา 13.50 น.

- วันที่ 13-14 มิ.ย.59 ค่ายวัยใส ใส่ใจคุณธรรมนักเรียนชั้น  ม.3

  วันที่ 16-17 มิ.ย.59 ค่ายวัยใส ใส่ใจคุณธรรมนักเรียนชั้น  ม.5

  วันที่ 20-21 มิ.ย.59 ค่ายวัยใส ใส่ใจคุณธรรมนักเรียนชั้น  ม.2

  วันที่ 23-24 มิ.ย.59 ค่ายวัยใส ใส่ใจคุณธรรมนักเรียนชั้น  ม.6

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

● ยินดีต้อนรับ และนำครูมาบรรจุใหม่

๑. นางสาวจินดาลักษณ์  เทศธรรม    ข้าราชการครู

● กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และศึกษาดูงานต่างประเทศ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ จึงใคร่เชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจ มาสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ที่ห้องกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา (ครูประอรรัตน์)

● กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขัน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เวทีสะท้อนธรรม และเวทีสภาธรรมกถึก ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันอังคารที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน ๒ คน คือ เด็กหญิงอังควรรณ ปรีชื่น ชั้น ม.๓/๖ และนางสาววันวลี ปรีชื่น ชั้น ม.๕/๖ ผลปรากฏว่า ทั้ง ๒ คนได้รางวัล ดังนี้

* เด็กหญิงอังควรรณ  ปรีชื่น ชั้น ม.๓/๖

๑. รางวัลชมเชย บรรยายธรรมเรื่อง ความยุติธรรมนำในร่มเย็น ณ เวทีสะท้อนธรรม

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ณ เวทีสภาธรรมกถึก

* นางสาววันวลี ปรีชื่น ชั้น ม.๕/๖

                    ๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ณ  เวทีสะท้อนธรรม

                    ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ณ เวทีสภาธรรมกถึก

ครูผู้สอน ๑. คุณครูชัชวาล มณีพันธุ์

                     ๒. คุณครูชิดชนก ร่วมชมรัตน์

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

·       แนะนำคุณครูต่างชาติ 3 ท่าน ดังนี้

1.       Miss ERIN LE LIPINSKY สอนวิชาภาษาอังกฤษ

2.       Miss CAO MING XIN สอนวิชาภาษาจีน

3.       Miss CHEN MENG LU สอนวิชาภาษาจีน

- ทางกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศได้จัดให้มีการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ “Spelling Bee”สามารถสมัครได้ที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกท่าน จะทำการแข่งขันในวันที่ 7 มิ.ย.59 ม.ต้น เวลา 11.00-12.00 น. ม.ปลาย เวลา 12.00-13.00 น. ที่ห้อง 231-232

 ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

๑. กำหนดการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่  ปี ๒๕๕๙ รายการการแข่งขัน ๗ รายการ ดังนี้

รายการแข่งขัน

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่

วันประกาศผล

๑. แต่งคำประพันธ์ ม. ปลาย

วันพุธ ๑๕ มิ.ย. ๕๙

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ห้อง ๑๒๔

วันศุกร์ ๒๔ มิ.ย. ๕๙

๒. แต่งคำประพันธ์ ม. ต้น

วันอังคาร ๑๔ มิ.ย. ๕๙

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ห้อง ๑๒๔

วันศุกร์ ๒๔ มิ.ย. ๕๙

๓. ขับร้องเพลงในวรรณคดี

วันอังคาร ๑๔ มิ.ย. ๕๙

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ห้อง ๑๓๓

วันศุกร์ ๒๔ มิ.ย. ๕๙

๔. ขับเสภาและอ่านทำนอง 

    เสนาะ(ม.ต้น – ม.ปลาย)

วันพุธ ๑๕ มิ.ย. ๕๙

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ห้อง ๑๓๓

วันศุกร์ ๒๔ มิ.ย. ๕๙

๕. “แฟนพันธ์แท้สุนทรภู่”

             (ม.ต้น)

วันพุธ ๑๕ มิ.ย. ๕๙

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ห้อง ๑๒๔

วันศุกร์ ๒๔ มิ.ย. ๕๙

๖. “แฟนพันธ์แท้สุนทรภู่”

            (ม.ปลาย)

วันพฤหัสบดี ๑๖ มิ.ย. ๕๙

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ห้อง ๑๒๔

วันศุกร์ ๒๔ มิ.ย. ๕๙

๗. วาดภาพระบายสี ม.๑

วันศุกร์ ๑๗ มิ.ย. ๕๙

๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ห้องพักครูฯ  ภาษาไทย

วันศุกร์ ๒๔ มิ.ย. ๕๙

๒. จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๘.๓๐- ๑๑.๒๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

๓. ประกวดการเขียนเรียงความ “คุณครูที่รัก” ความยาว หนึ่งกระดาษ A ๔ (ส่งผลงานได้ถึงวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๙)

๔. การแข่งขันการแต่งกลอนสด ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

๕. กิจกรรมการประกวดสารคดี ในโครงการ “กลจูเนียร์” ปี๘ เข้ารอบ ๒๔ ทีมแรกร่วมกิจกรรม ค่ายสนุกคิด  

   พิชิตซุปเปอร์จูเนียร์ ปี ๘ พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท (หมดเขตส่งผลงานรอบแรก วันที่ ๓๑ สิงหาคม   ๒๕๕๙)

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

·       กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ขอต้อนรับครูวรรณิภา  ศรีนนท์และMr.Banson ด้วยความยินดียิ่ง

·       โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ วิทย์-คณิต

-          ขอเชิญนักเรียน ม.ต้น ม.ปลาย เข้าร่วมแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ม.ต้น ติดต่อครูนิโลบล ม.ปลาย ติดต่อครูธงชัย

-  วันที่ 17  มิ.ย.59 นักเรียนห้องเรียน STEM ม.4/1 และม.4/2 ไปทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 5 จ.ปทุมธานี นักเรียน 76 คน ครู 4 คน

-          โครงการ Summer Camp ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ช่วงปิดภาคเรียนประจำปี 2559 จำนวน21 วัน นักเรียนโครงการฯ คนใดสนใจสมัครได้ที่ครูธงชัย  สุเมธพิพัธน์ หัวหน้าโครงการ

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

·       การประกวดการเข่งขันพานไหว้ครูวัน พุธ ที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น. – 15.00 น. บริเวณ ใต้อาคาร1 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ปีการศึกษา 2559

กติกาการแข่งขันพานไหว้ครู

1.       ระดับม.ต้น, ระดับม.ปลาย จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 5 คน ต่อ 1 ทีม

2.       ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง

3.       การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นที่สิ้นสุด

4.       รางวัลในการแข่งขัน 5 รางวัลต่อ 1 ระดับชั้น

รางวัลที่ 1        1 รางวัล

รางวัลที่ 2        1 รางวัล

รางวัลที่ 3        1 รางวัล

รางวัลชมเชย     2 รางวัล

เกณฑ์การตัดสินการประกวดพานไหว้ครู ประจำปี 2559

ประเภทสวยงาม

1.       ประณีตสวยงาม                                               40      คะแนน

2.       สัดส่วนรูปทรงเหมาะสม                                   20      คะแนน

3.       ความเป็นเอกลักษณ์ไทยมีเครื่องบูชาครบ      20      คะแนน

4.       เสร็จทันเวลา,รักษาความสะอาด                      20      คะแนน

                                                                         รวม  100      คะแนน

ประเภทความคิดสร้างสรรค์

1.       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                 40      คะแนน

2.       สัดส่วนรูปทรงเหมาะสม                                 20      คะแนน

3.       ความเป็นเอกลักษณ์ไทยมีเครื่องบุชาครบ    20      คะแนน

4.       เสร็จทันเวลา,รักษาความสะอาด                    20      คะแนน

                                                                     รวม    100      คะแนน

คอมพิวเตอร์

-  แนะนำบุคคลกรใหม่ นายประมวน วรรณกุล มาบรรจุเป็นข้าราชการครู

- ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปราณิศา พลูลมัยและนางพรพรรณ พุกชาวนา    บรรจุเป็นข้าราชการครู

- นักเรียนแผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่น 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่น 2 กลุ่ม A ลงปฏิบัติการร้าน 7-11 ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 59 – 31 ส.ค. 59

ข่าวจากห้องสมุด

          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถยืมหนังสือห้องสมุดได้แล้ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ยังไม่ได้ข้อมูลจากทางวิชาการ  เมื่อไหร่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถยืมหนังสือได้ จะประกาศหน้าเสาธงให้ทราบค่ะ

ข่าวจากกิจกรรมสหกรณ์

          สหกรณ์โรงเรียนบริจาคเงินเพื่อเป็นทุน การศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ยอดเยี่ยม ของปีการศึกษา 2558 ในพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 91,500 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)                                                                          

          ผู้ใดมีความสนใจเป็นสมาชิก ชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ติดต่อเป็นสมาชิกได้ ที่คุณครู วรรณิกา อยู่สุข ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

****************************

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode