ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศข่าวเดือนกรกฎาคม 2559

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

* เชิญชวนคุณครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อเทียนจำนำพรรษา ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ และนำเทียนไปถวายที่วัดปทุมคงคา วัดโพธิ์แจ้ และวัดบางบอน วันพฤหัสบดีที่ ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙

* โรงเรียนจะรับการประเมินโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา๑๓.๐๐ น. ขอขอบคุณคุณครูที่เกี่ยวข้องทุกท่านในการเตรียมการรับการประเมินด้วย

* สำนักงานเขตบางบอน ขอความร่วมมือจากโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการ รณรงค์ป้องกันการ

ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยเชิญครูวันดี  เจียรศิลปดำรง และครูวรรณิกา อยู่สุข เข้าร่วมประชุม

* เชิญชวนครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีตัวแทนนักเรียนจำนวน ๕๐ คน ไปทำกิจกรรมที่วัดโพธิ์พุฒตาล ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีครูตนุภัทร  รังมาตย์ เป็นผู้ควบคุม

* เชิญชวนชมหุ่นละครโจหลุยส์ ตอน หนุมานชาญสมร วานรชวนทำดี ณ หอประชุม ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๙

* วันที่ ๑-๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๙ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกำหนดให้เป็นช่วงเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกระดับชั้น

ข่าวจากกลุ่มบริหารงบประมาณ

* ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางมนทิรา  เดชชนะขจรสุข ได้รับโล่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ของสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

✪ กลุ่มบริหารงบประมาณได้เปลี่ยนแบบฟอร์มเอกสาร 2 ประเภท ดังนี้

๑.      แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการ

๒.      แบบฟอร์มสัญญายืม โดยต้องเขียนสัญญายืม 2 ฉบับทุกครั้ง

เอกสารแบบใหม่ทั้ง 2 ประเภท สามารถขอรับได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ

* การจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๙ รอบที่ ๒ จะเปิดให้จ่ายผ่านระบบธนาคารในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยจ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

* การขอทุนปัจจัยพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๙ ให้นักเรียนติดต่อขอใบรับทุนและนำส่งได้ที่ครูที่ปรึกษา

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

* กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะมีการจัดทำกลยุทธ์ของกลุ่มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยจะจัดทำข้อมูลจริง SWOT และปรับกลยุทธ์ในการจัดการใหม่ครับโดยเริ่มให้ความรู้ในคาบวันพฤหัสในคาบประชุมกลุ่มสาระฯอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและจะดำเนินการจัดทำและดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๖๐

* ยินดีต้อนครู Christina มาสอนวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรม EP

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

* กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดโพธิ์พุฒตาล

* กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับทุนการศึกษา จากท่านเจ้าพระคุณ พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา จำนวน ๔๐ ทุน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดปทุมคงคา เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร 

* กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจวิชากฎหมาย เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ณ ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ โดยแข่งขันที่มหาวิทยาลัยสยาม เนื่องในวันรพีในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕ ได้ที่กลุ่มสาระสังคมศึกษา หรือที่ ครูตนุภัทร (ด่วนรับจำนวนจำกัด)

* กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ได้คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๘ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว แต่ยังเหลือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - 3) ที่มีความสนใจ จึงเชิญชวนให้นักเรียนระดับ ม.ต้น เข้าสมัครและเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๘ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งนักเรียนคนใดสนใจสมัครได้ที่ ครูประอรรัตน์ และ ครูวรัญชลี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม                                

* กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้น สมัครสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครได้ที่ครูผู้สอนของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯทุกท่าน

* กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมสมัครผู้นำสวดมนต์สรภัญญะ และแข่งขันประกวดมารยาทไทย เพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันในเวทีต่างๆ นักเรียนคนใดสนใจติดต่อได้ที่ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาทุกท่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบทราบข้อมูลได้ที่ ครูจินดาลักษณ์ กิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ห้ามพลาด !

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

๑. การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย ๒๕๕๙

๒. เข้าร่วมอบรม การเขียนย่อความ  ณ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑.คัดลายมือ  “หัวกลม ตัวกลม”(ม.ต้น และ ม.ปลาย)

วันจันทร์ ๔ ก.ค. ๕๙

๑๕.๓๐ น.

ห้องกลุ่มสาระฯ

วันศุกร์ ๑๕ ก.ค. ๕๙

๒.สะกดคำ (ม.ต้น)

วันอังคาร ๕ ก.ค. ๕๙

๑๑.๑๕ น.

ห้องกลุ่มสาระฯ

วันศุกร์ ๑๕ ก.ค. ๕๙

๓.สะกดคำ (ม.ปลาย)

วันอังคาร ๕ ก.ค. ๕๙

๑๓.๐๐ น.

ห้องกลุ่มสาระฯ

วันศุกร์ ๑๕ ก.ค. ๕๙

๔.เรียงความ (ม.ต้นและม.ปลาย)

วันอังคาร ๕ ก.ค. ๕๙

๑๔.๒๐ น.

ห้องกลุ่มสาระฯ

วันศุกร์ ๑๕ ก.ค. ๕๙

๕. อ่านจับใจความ(ม.ต้น)

วันพฤหัสบดี ๗ ก.ค. ๕๙

๑๕.๑๐ น.

ห้องกลุ่มสาระฯ

วันศุกร์ ๑๕ ก.ค. ๕๙

๖. อ่านจับใจความ (ม.ปลาย)

วันพฤหัสบดี ๗ ก.ค. ๕๙

๑๖.๐๐ น.

ห้องกลุ่มสาระฯ

วันศุกร์ ๑๕ ก.ค. ๕๙

๗.โต้วาที (ม.ปลาย)

วันพฤหัสบดี ๗ ก.ค. ๕๙

๑๖.๐๐ น.

ห้องกลุ่มสาระฯ

วันศุกร์ ๑๕ ก.ค. ๕๙

๘.โต้วาที (ม.ต้น)

วันศุกร์ ๘ ก.ค. ๕๙

๑๔.๒๐ น.

ห้องกลุ่มสาระฯ

วันศุกร์ ๑๕ ก.ค. ๕๙

๙.สุนทรพจน์(ม.ต้นและม.ปลาย)

วันศุกร์ ๘ ก.ค. ๕๙

๑๖.๐๐ น.

ห้องกลุ่มสาระฯ

วันศุกร์ ๑๕ ก.ค. ๕๙

๑๐.เปิดพจนานุกรม (ม.ต้น)

วันอังคาร ๑๒ ก.ค. ๕๙

๑๑.๑๕ น.

ห้องกลุ่มสาระฯ

วันศุกร์ ๑๕ ก.ค. ๕๙

๑๑.เปิดพจนานุกรม (ม.ปลาย)

วันอังคาร ๑๒ ก.ค. ๕๙

๑๓.๐๐ น.

ห้องกลุ่มสาระฯ

วันศุกร์ ๑๕ ก.ค. ๕๙

 

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

* วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ครูธันยพร  ศิวพงศ์โรจน์สิริและนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่นจัดกิจกรรมวันวัฒนธรรมญี่ปุ่น “วันทานาบะตะ” ณ บริเวณหน้าเสาธง

* วันที่ ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ ครูสุปราณี  บุญจิตร และครูศิริลักษณ์  ภักดีโยธิน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

* โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ได้พานักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ จำนวน ๓๕ คน เข้าร่วมงาน “เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหารปี ๒๕๕๙”ณ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎ ในวันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

* ครูทิพยาภรณ์  ทะปาละ ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษาไทยเพื่ออนาคต (CTEF 2016)” หัวข้อ ประหยัดเวลาสอน เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ (Teach Efficiently : Learn Efficiently) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

* โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ (ห้องเรียน STEM ) จำนวน ๗๖ คน และครูผู้ดูแล จำนวน ๔ คนเข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

* กิจกรรมแต่งเทียนวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์แจ้ วัดบางบอน วัดโพธิ์พุฒตาล และวัดปทุมคงคา

* นำนักเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน “แกะสลัก ผลไม้ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ ๑๘”ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

* นำนักเรียนร่วมเดินเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปทุมวัน และสวดมนต์นั่งสมาธิ ณ วัดปทุมวนารามวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุด

*  เข้าค่ายรักการอ่าน “Camp for Read Life”สมัครนักเรียนชั้น ม.ต้น (ม.1-3) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายรักการอ่าน “Camp for Read Life”ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กิกรรมเข้าค่ายรักการอ่าน มีเกมส์สนุกๆจากฐานต่างๆมากมาย โดยวิทยากรครูโรเรียนศึกษานารีวิทยา ยังไม่พอในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ยังมีกิจกรรมทัศนศึกษาที่ ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะของ (สสส.) และเยี่ยมชมศึกษาแหล่งเรียนรู้นิทรรศรัตนโกสินทร์ โดยสองวันนี้ จะมีค่าใช้จ่ายรวมแล้วทั้งหมดเพียงคนละ ๑๕๐ บาทเท่านั้น รับจำนวนจำกัด (๖๐ คน) รีบสมัครเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ห้องสมุดโรงเรียนศึกษานารีวิทยา พวกเราพร้อมจะเป็นนักอ่านผู้ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน

ข่าวจากกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา

* นักกีฬาฟุตบอล รุ่น ๑๔ และ ๑๗ ปี โรงเรียนศึกษานารีวิทยา คว้าแชมป์รายการ "ประดู่ในอินวิเตชั่น"รุ่น ๑๔ และ ๑๗ ปี ณ สนามโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม วันที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๙

* ผลการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด ๖๐ ปี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ๓ ก.ค. ๕๙ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๓ปี รอบแรก นัดแรก ชนะร.ร.ปัญญาวรคุณ ๓-๐ นัดที่ ๒ ชนะร.ร.สุรศักดิ์มนตรี ๓-๒ นัดสุดท้ายรอบแรกกับร.ร.ทวีธาภิเศก แพ้จุดโทษ ๐-๒ รอบรองชนะเลิศชนะ ร.ร.โพธิสารพิทยากร ๕-๑ ผ่านเข้าชิงกับ ร.ร.วัดสุทธิวราราม ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.ค.๕๙ เวลา  ๑๕.๐๐ น.

* การแข่งขันฟุตซอล ๑๖  ปี กรมพลศึกษานัดที่ ๒ ร.ร.ศึกษานารีวิทยา ชนะ อยุธยาวิยาลัย ๕-๒

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode