ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศบริหารวิชาการ


แนวปฏิบัติของนักเรียนที่เกี่ยวกับกลุ่มบริหารวิชาการ  
                 ปีการศึกษา ๒๕๕๖


๑. กำหนดวันเปิด/วันปิดภาคเรียน และวันสอบกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน
โรงเรียนศึกษานารีวิทยากำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียนและวันสอบดังนี้
ภาคเรียนที่ ๑      วันเปิดภาคเรียน      วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖
สอบกลางภาคเรียนที่ ๑  วันที่  ๑๐ – ๑๒, ๑๕ - ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๖
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ วันที่  ๑๖ – ๒๐, ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๖
วันปิดภาคเรียน    วันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖
ภาคเรียนที่ ๒  วันเปิดภาคเรียน      วันที่   ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
สอบกลางภาคเรียนที่ ๒ วันที่   ๒-๓ , ๖-๘ มกราคม ๒๕๕๗
สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ วันที่   ๑๗ – ๒๑ , ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
วันปิดภาคเรียน    วันที่   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗
๒.กำหนดเวลาเรียน    
นักเรียนเรียนวันละ ๗-๘ ชั่วโมง
๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓     กำหนดเวลาเรียนวันละ ๗ – ๘  ชั่วโมง
๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖    กำหนดเวลาเรียนไม่น้อยกว่าวันละ ๘  ชั่วโมง

๓. ตารางเรียน

หมายเหตุ  กิจกรรม รด. เรียนเฉพาะนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัครใจ เรียนในวันอังคาร ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ตามห้วงวันเวลาที่กรมการรักษาดินแดนกำหนด ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน  อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร ฉะนั้น นักเรียนที่เรียนกิจกรรม รด. จะต้องออกเดินทางจากโรงเรียนก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.
 

 

 

 

กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode