ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย


คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑. นายเสน่ห์ ฤทธิ์นอก                          ประธาน
๒. นางรัตติกาล วังคะฮาต                     รองประธานคนที่ ๑
๓.นางสาวสุกัญญา  เอี่ยมไพศาล         รองประธานคนที่ ๒
๔.ดร.อธิษฐ์  วีระรังสรรค์                       เลขานุการ
๕. นางวรรณพร  ปูชิตากร                     ผู้ช่วยเลขานุการ
๖. นางสาวอมรา  ยั่งยืน                         ประชาสัมพันธ์
๗.นางสาวอรทัย  ตั้งธนบำรุง                 ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
๘.นายกนกวรรณ์  มูลมี                          นายทะเบียน
๙.นางสาวอุราณี  บรรดิษจีน                  ผู้ช่วยนายทะเบียน
๑๐. นายสุภาพ จันทร์คล้าย                    ปฏิคม
๑๑.นางพัชนีย์  วัฒน์หิรัญวงศ์                กรรมการ
๑๒.นายสมัย  ภูพนาแสง                        กรรมการ
๑๓. นางสาวพรสวรรค์ เซียงเซี่ยงจีน     กรรมการ

กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode