ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศทิศทางการจัดการศึกษา 

ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

แผนพัฒนาโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ปีงบประมาณ 2555 – 2557

 

วิสัยทัศน์

                โรงเรียนศึกษานารีวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีมาตรฐานเทียงเคียงสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยใส่ใจชุมชน

อัตลักษณ์

                วินัยงาม ความรู้ดี

เอกลักษณ์

                โรงเรียนสองเมือง ลือเลื่องวิชาการ

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพการเป็นพลโลกและเป็นคนดีของสังคม
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 4. ส่งเสริมผู้เรียนให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
 5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย โดยชุมชนมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์ จำแนกตามพันธกิจ

 1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพ
 4. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกและเป็นคนดีของสังคม
 5. ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 6. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
 7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างหลากหลาย โดยชุมชนมีส่วนร่วม

กลยุทธ์

 1. พัฒนาหลักสูตร
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเป็นคนดีของสังคม
 5. พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
 6. เชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทย
 7. สร้างภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชน

แผนงานหลักมี 7 แผน

 1. แผนงานพัฒนาหลักสูตร
 2. แผนงานพัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
 3. แผนงานพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
 4. แผนงานเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม
 5. แผนงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
 6. แผนงานอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย
 7. แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายพัฒนาและชุมชน

นโยบายของโรงเรียน (School Policy)

 1. เน้นความเป็นเลิศทางวิชากรและเทคโนโลยี
 2. ส่งเสริมสนับสนุนก้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. สร้างคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และความประพฤติที่ดีงาม
 4. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น
 5. สร้างภูมิคุ้มกัน สารเสพติด โรคเอดส์ และเพศศึกษา
 6. สร้างพื้นฐานความเป็นอยู่และใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการหลักของโรงเรียนตามแผนกลยุทธ์

 1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
 2. โครงการพัฒนาบุคลากร
 3. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
 4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 5. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา
 6. โครงการพัฒนาส่งเสริมระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม
 7. ส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
 8. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
 9. โครงการพัฒนาเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมไทย
 10. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode