ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศประวัติโรงเรียน


ประวัติโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา (ซ้ายมือ)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุดสาคร ตู้จินดา (ขวามือ)

 

       โรงเรียนศึกษานารีวิทยา มีชื่อเดิมว่าโรงเรียนศึกษานารี2 (ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา) โดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุดสาคร ตู้จินดา บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียน มีเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา เพื่อสร้างโรงเรียนมัธยมชานเมือง ในปี พ.ศ. 2521 มีนางสาวพยอม อ่อนอุดม และนางพงษ์ศรี วิทยานนท์  เป็นผู้เตรียมเรื่องเพื่อสร้างโรงเรียนศึกษานารี 2 ต่อมานายดรุณ ศุภาหาร บริจาคที่ดินรูปชายธงเนื้อที่ 1 ไร่  ซึ่งอยู่ด้านหน้าโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีบริเวณกว้างขวางขึ้น สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ซื้อเพิ่มอีก 154 ตารางวา  รวมเนื้อที่ของโรงเรียน 14 ไร่ 56 ตารางวา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2521 เป็นโรงเรียนสหศึกษา

 
• ปี พ.ศ. 2521 เป็นปีการศึกษาแรก โรงเรียนเปิดสอน 6 ห้องเรียน โดยรับนักเรียนมาจากโรงเรียนศึกษานารี  4 ห้องและฝากเรียนไว้ที่ศึกษานารี ส่วนอีก 2 ห้อง เปิดรับสมัครที่วัดบางบอนโดยใช้อาคารไม้ชั้นเดียวของโรงเรียนวัดบางบอนเป็นที่เรียนมีครูอาจารย์ทั้งสิ้น 9 คน ทุกคนต้องสอนทั้งที่ศึกษานารี และวัดบางบอน
ปีการศึกษา 2522
 
• จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 414 คน 10 ห้องเรียนและย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียนที่โรงเรียนวัดบางบอน มีครู-อาจารย์ 31 คน นักการภารโรง 2 คน ปีการศึกษา 2523 • เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ใช้อักษรย่อ "ศ.ว." มีอาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว 21 ห้องเรียน รับนักเรียนม.1 เพิ่มขึ้นเป็น 8 ห้องเรียน

• ปีการศึกษา 2524 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนห้องเรียนรวม 23 ห้องเรียน นักเรียน 924 คน ครู-อาจารย์ 50 คน นักการภารโรง 5 คน
 
• ปีการศึกษา 2525 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 25 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 ห้องเรียน รวม 29 ห้องเรียน มีนักเรียน 1160 คน ครู-อาจารย์ 50นักการภารโรง 5 คน
 
• ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนศึกษานารีวิทยาได้เช่าที่ 11 ไร่ เพื่อทำเป็นลานกีฬาและเกษตรผสมผสาน ในราคาเช่าปีละ 
 
• ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนศึกษานารีวิทยาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ทุกระดับชั้น มีจำนวนห้องเรียน 65 ห้อง มีนักเรียน 3162 คน ครู-อาจารย์ 109 คน นักการภารโรง 14 คน ผอ.สุธน เรืองเดช ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนวมิทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ผอ.แสงทอง ธัญญโกเศศสุข ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน
 
• ปีการศึกษา 2548 มีจำนวน 64 ห้องเรียน มีนักเรียน 3042 คน ครูจำนวน 111 คน
 
• ปีการศึกษา 2549 มีจำนวน 61 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 2932 คน ครูจำนวน 114 คน
 
• ปีการศึกษา 2550 มีจำนวน 60 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 2864 คน ครู 112 คน ผอ.แสงทอง ธัญญโกเศศสุข ย้าย ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ผอ.สุธน เรืองเดช ย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา แทน
 
• ปีการศึกษา 2551 มีจำนวน 60 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 2,917 คน ครูจำนวน 112 คน 
 
• ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนศึกษานารีวิทยาเป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มี จำนวน 60 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 2,954 คน ครูจำนวน 105 คน
 
• ปีการศึกษา 2553 มีจำนวน 60 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 2,868 คน ครูจำนวน 126 คน
 
• ปีการศึกษา 2554 เริ่มใช้หลักสูตรมาตรฐานสากล (world class standard school) มีจำนวน 60 ห้องเรียน มีจำนวน นักเรียน 2,711 คน ครูจำนวน 166 คน  นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ในปีการศึกษา 2521 เป็นต้นมา  โรงเรียนมีผู้อำนวยการในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
 
• ผอ.พยอม อ่อนอุดม พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2529
 
• ผอ.สุมาลี รัตนปราการ พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2531
 
• ผอ.เจริญ ทั่งทอง พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2534
 
• ผอ.พะนอ จันทวงศ์ พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2535
 
• ผอ.จงอาง กล้องเจริญ พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2539
 
• ผอ.ทม กุสุมา ณ อยุธยา พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2540
 
• ผอ.ชวาล ศรีพลาย พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2542
 
• ผอ.สุธน เรืองเดช พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2547
 
• ผอ.แสงทอง ธัญญโกเศศสุข พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2550
 
• ผอ.สุธน เรืองเดช พ.ศ. 2550 ถึง 2552
 
• ผอ.ไพโรจน์ สุวรณภัคดี พ.ศ. 2553 – 8 กุมภาพันธ์ 2554
 
• ผอ.ประเสริฐ ผุดผ่อง พ.ศ. 2554 – 2555
 
• ผอ.สุพจน์ หล้าธรรม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

 

กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode