ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx แสดงความยินดีวงโยธวาทิตได้รองชนะเลิศ การแข่งขันวงโย รายการ wgi และนักเรียนเพชรยอดมงกุฏ
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศระเบียบของโรงเรียน


 

ระเบียบโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ว่าด้วย คะแนนความประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๖


      เพื่อให้การควบคุมความประพฤตินักเรียน เป็นไปอย่างได้ผล มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถให้นักเรียนแข่งขันกันด้านการทำความดี อันจะก่อให้เกิดการส่งเสริมชื่อเสียงและเกียรติยศแห่งโรงเรียนให้ดีขึ้น
    โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จึงได้วางระเบียบ ว่าด้วย คะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
    ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ว่าด้วย คะแนนความประพฤติของนักเรียน               
            พ.ศ. ๒๕๕๖
    ข้อ ๒ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด ๑
คะแนนนักเรียน
    ข้อ ๓ ในแต่ละปีการศึกษา นักเรียนแต่ละคนจะมีคะแนนความประพฤติคนละ ๑๐๐ คะแนน และเมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้ยกเลิกคะแนนทั้งหมดที่สะสมไว้
    ข้อ ๔ เมื่อนักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ ทางโรงเรียนจะดำเนินการดังนี้
๔.๑   ทุกครั้งที่กระทำความผิดและถูกตัดคะแนนความประพฤติตามปกติ ให้ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนและบันทึกพฤติกรรม
๔.๒   ตัดคะแนนความประพฤติ  ครั้งที่ ๔ หรือ ๒๐ คะแนน ขึ้นไป ให้ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน บันทึกพฤติกรรม และเชิญผู้ปกครองมารับทราบเพื่อช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
๔.๓   ตัดคะแนนความประพฤติ ๔๐ คะแนน เชิญผู้ปกครองพบเพื่อรับทราบและทำสัญญาทัณฑ์บน
๔.๔   ตัดคะแนนความประพฤติ ๔๐-๕๐ คะแนนเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อรับทราบและทำกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรม
๔.๕   ตัดคะแนนความประพฤติ ๕๐ คะแนนขึ้นไป นักเรียนต้องเข้าค่ายปรับพฤติกรรม
หมวด ๒
อำนาจในการตัดคะแนน
ข้อ ๕   ครูใน โรงเรียนศึกษานารีวิทยา มีอำนาจในการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน ดังนี้
๕.๑  ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัดคะแนนความประพฤติได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ไม่เกินครั้งละ ๑๐๐ คะแนน
๕.๒ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัดคะแนนความประพฤติได้ไม่เกินครั้งละ ๘๐ คะแนน
๕.๓  หัวหน้าระดับ หัวหน้าคณะสี หัวหน้ากลุ่มสาระ ตัดคะแนนความประพฤติได้ไม่เกิน ครั้งละ ๖๐ คะแนน
๕.๔  ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา ครูที่พบเห็นการกระทำความผิด ตัดคะแนนความประพฤติได้ไม่เกินครั้งละ ๒๐ คะแนน
ข้อ ๖  ในกรณีที่นักเรียนประพฤติผิด และต้องถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติเกินอำนาจของผู้ซึ่งตัดคะแนน ให้บันทึกรายงานเสนอต่อผู้มีอำนาจสูงกว่าเป็นผู้ตัดคะแนน
    ข้อ ๗  ให้ฝ่ายทะเบียนประวัติ  แจ้งครูที่ปรึกษาเมื่อใด ฝ่ายทะเบียนคือใครทำสรุปรายงานการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนเป็นรายเดือนเสนอหัวหน้าระดับ เพื่อเสนอรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อดำเนินการต่อไป
    ข้อ ๘  การขอตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนแต่ละครั้ง ให้ดูจากเอกสารต่อท้ายระเบียบเป็นหลัก
หมวด ๓
การดำเนินงานในการตัดคะแนน
    ข้อ ๙   นักเรียนคนใด ถูกตัดคะแนนความประพฤติถึงเกณฑ์ที่ต้องแก้ไขปัญหา ให้ดำเนินการดังนี้
๙.๑  ถูกตัดคะแนนความประพฤติตาม ข้อ ๔.๑ ให้ครูที่ปรึกษาเป็นผู้แจ้งผู้ปกครองทราบ
๙.๒  ถูกตัดคะแนนความประพฤติตาม ข้อ ๔.๒ให้ครูที่ปรึกษาเป็นผู้แจ้งผู้ปกครองทราบ
๙.๓  ถูกตัดคะแนนความประพฤติตาม ข้อ ๔.๓ให้หัวหน้าระดับเป็นผู้แจ้งผู้ปกครองทราบ
๙.๔  ถูกตัดคะแนนความประพฤติตาม ข้อ ๔.๔ให้รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นผู้แจ้งผู้ปกครองทราบ
๙.๕  ถูกตัดคะแนนความประพฤติตาม ข้อ ๔.๕ คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมพิจารณาและเสนอต่อรองผู้อำนวยการเพื่อ เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาสั่งการ
หมวด ๔
การบันทึกคะแนนความดี
ข้อ ๑๐  นักเรียนคนใดที่กระทำความดี เช่น ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน ช่วยงานสาธารณประโยชน์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ฯลฯ ซึ่งเป็นการกระทำที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างของนักเรียนอื่น ให้ครูที่พบเห็นได้นำเรื่องเสนอต่อรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้อ ๑๑  เมื่อคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ประชุมพิจารณาเห็นสมควรบันทึกคะแนนความดี ให้บันทึกเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อขอบันทึกคะแนนเป็นรายบุคคล
ข้อ ๑๒  การเพิ่มคะแนนความประพฤติให้ถือเกณฑ์ดังนี้
๑๒.๑  ดีเยี่ยม    เพิ่มได้ครั้งละ  ๓๐  คะแนน
๑๒.๒  ดีมาก    เพิ่มได้ครั้งละ  ๒๐  คะแนน
๑๒.๓  ดี    เพิ่มได้ครั้งละ  ๑๐  คะแนน
หมวด ๕
การให้รางวัล
ข้อ ๑๓  นักเรียนที่กระทำความดีในแต่ละปีการศึกษา จะได้รับรางวัลตามเกณฑ์ ต่อไปนี้
๑๓.๑  ได้คะแนนถึง  ๑๐๐  คะแนนจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับดีเยี่ยม
๑๓.๒  ได้คะแนนถึง  ๘๐  คะแนนจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับดีมาก
๑๓.๓  ได้คะแนนถึง  ๗๐  คะแนนจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับดี
ข้อ ๑๔  ในการแจกรางวัล โรงเรียนจะกำหนดวันที่เหมาะสม
ข้อ ๑๕  ให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้รักษาการให้เป็นตามระเบียบนี้

บัญชีต่อท้าย ระเบียบโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
ว่าด้วย คะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ.๒๕๕๖
                                                                                                                  
การบันทึกคะแนนคุณงามความดี
    เพื่อเป็นกำลังใจและแรงจูงใจให้นักเรียนได้มีความภูมิในในการกระทำความดี ว่าผู้ที่ทำความดีก็สมควรได้รับการยกย่องชมเชย การบันทึกคะแนนคุณงามความดี ของนักเรียน พิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้
๑.  ครั้งละ ๑๐  คะแนน
๑.๑  ช่วยรักษาความสะอาดของโรงเรียน นอกจากการทำเวรประจำวันของตน
๑.๒  เก็บเงินหรือของตกได้ ราคาไม่เกิน  ๑๐๐  บาท และนำไปแจ้งงานบุคคลเพื่อประกาศหาเจ้าของต่อไป
๑.๓       ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ด้อยกว่าตน เช่น ให้หนังสือ หรือเสื้อผ้า ชุดนักเรียน
๑.๔   ช่วยระงับยับยั้งการทะเลาะวิวาทของเพื่อนนักเรียน
๑.๕   ทำความดีอื่นใดที่เทียบกับข้อ ๑.๑ – ๑.๔   ๒.  ครั้งละ  ๒๐  คะแนน
๒.๑   ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ เช่น เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าประกวดแข่งขัน
๒.๒  เก็บเงินหรือสิ่งของได้มีราคาตั้งแต่  ๑๐๑ -  ๕๐๐  บาท และนำไปแจ้งบุคคลเพื่อประกาศหาเจ้าของต่อไป
๒.๓   แจ้งชื่อผู้กระทำความผิดหรือความเสียหายให้กับทางโรงเรียน หรือส่วนรวมให้ครูทราบ
๒.๔   ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน  ๓.  ครั้งละ  ๓๐ คะแนน และได้รับเกียรติบัตรของโรงเรียน
๓.๑   นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ทำให้บุคคลภายนอกรู้จักโรงเรียนมากขึ้น เช่น เข้าประกวดแข่งขันได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขึ้นไป
๓.๒   เก็บเงินหรือสิ่งของได้มีราคาตั้งแต่  ๕๐๑ บาทขึ้นไป และนำไปแจ้งงานบุคคลเพื่อประกาศหาเจ้าของต่อไป
๓.๓   ทำความดีอื่นใดที่เทียบกับข้อ ๓.๑ – ๓.๒

หมายเหตุ   
๑. พิจารณารับโทษชั้นสูง หมายถึง การทำทัณฑ์บน และทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒.สำหรับการพิจารณาลงโทษตัดคะแนนในความผิดที่มิได้ระบุ ให้เปรียบเทียบกับโทษในสถานต่าง ๆ โดยดูความหนักเบาของความผิด
๓.ในกรณีที่นักเรียนกระทำความผิดซ้ำซ้อนไม่หลาบจำ ต้องเพิ่มโทษจากที่กำหนด หรือเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาดำเนินการ

                                                              สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖

                                                                ( นายสุพจน์   หล้าธรรม )
                                                                                      
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

 

กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode